ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده

شمس الدین حسینی؛ پرهام عظیمی؛ مانی شریفی؛ مصطفی زندیه

دوره 18، شماره 57 ، تیر 1399، ، صفحه 43-99

https://doi.org/10.22054/jims.2019.26435.1906

چکیده
  هدف مسئله چیدمان تسهیلات پویا، یافتن بهترین چیدمان برای تسهیلات در یک افق زمانی با تعدادی دوره زمانی مشخص است به گونه ای که مجموع هزینه های حمل مواد و جابجایی تسهیلات حداقل گردد. این نوشتار به توسعه یک مدل دو هدفه می پردازد و سعی دارد تا به طور همزمان هزینه انتقال مواد بین تسهیلات و هزینه جابجایی تسهیلات و نیز زمان مورد نیاز برای حمل ...  بیشتر

پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه عصبی مصنوعی SOM

علی بنیادی نائینی؛ سعید یوسفی؛ محمدعلی فائضی راد

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 165-187

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3914

چکیده
  چکیدهامروزه ارزیابی مشتریان برای ارائه خدمات مناسب یکی از مهم ترین چالش های مدیران و تصمیم گیرنددگان درسازمانهای مختلف است. در سازمانهای مختلف گاه با توجه به حجم سنگین تقاضای مشتریان پاسخ گدویی بدهنیازهای تمامی آنان امکان پذیر نیست و از سدوی دیگدر ایدن مشدتریان بده عندوان سدرمایه هدای سدازمان ها قلمددادمی شوند. این موضوع هدفمند ...  بیشتر

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخصیص اعتبارات ویژه پژوهشی

داوود حسین پور؛ خاطره حاجی نوری

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 85-114

چکیده
  بحث تخصیص اعتبارات همواره یکی از موضوعاتی بوده است که سازمان ها و نهادها را با مشکلات و چالش هایی مواجه ساخته است. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز با افزایش روز افزون تقاضا برای اعتبار ویژه پژوهشی به دلیل مشخص نبودن اولویت ها و ماهیت واقعی دستاوردهای پژوهشی، تنش های مربوط به تخصیص اعتبارات را بیش از سایر سازمان ها حس کرده است. بنابراین ...  بیشتر