نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی)

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از یک سو، تولید محصولات دفاعی به دلیل نقشی که در ایجاد بازدارندگی و ارتقاء امنیت ملی کشور دارند، ضروری می باشند و از سوی دیگر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تولید محصولات دفاعی با کمترین هزینه را، به یک الزام تبدیل نموده است. ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی با تمرکز بر حذف اتلاف ها در سطوح مختلف زنجیره تامین، پاسخی به چگونگی تولید محصولات دفاعی با هزینه کمتر می باشد. این تحقیق با هدف تدوین مدل زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی، ابتدا به شناسایی مهمترین اقدامات زنجیره تامین ناب متناسب با اتلاف های موجود در زنجیره تامین صنایع دفاعی پرداخته، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، دسته بندی و تایید اقدامات بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری(SEM)را به انجام رسانده و در ادامه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) به ارائه مدلی که روابط بین این اقدامات را نشان می دهد، می پردازد. قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات نیز با استفاده از تکنیک MICMAC، تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مجموع 84 اقدام معرفی شده در تحقیقات پیشین برای زنجیره تامین ناب،49 اقدام در ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی موثرند که در قالب 8 دسته و شامل مدیریت سطح کارگاه، مدیریت کیفیت، تولید بهنگام، مدیریت نت، مدیریت منابع انسانی، ارتباط با تامین کنندگان، طراحی محصول جدید و ارتباط با مشتریان می باشند. ارتباط با مشتریان به عنوان پایه ای ترین و محرک ترین اقدام و ارتباط با تامین کنندگان، وابسته ترین و تحت تاثیرترین اقدام زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Lean Supply Chain Model for Iran's Defense Industries Using Interpretative Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Akbar Rahimi 1
  • Abbas Raad 2
  • Akbar Alem Tabriz 3
  • Alireza Motameni 4

1 Ph.D. Candidate in Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The production of defense products is indispensable because of the role it plays in deterring and promoting the national security of the country, and, on the other hand, the economic conditions prevailing in the country have made production of defense products at the lowest cost an obligatory requirement. The lean supply chain of defense industries by focusing on waste removal and reducing costs, is an answer for producing lower-cost defense products. The purpose of this research is to identify the most important practices of the defense industries lean supply chain, and then, using exploratory and confirmatory factor analysis, the categorization and verification of the practices based on Structural Equation Modeling (SEM), and then, using the Interpretive Structural Modeling (ISM) model, presents a model that shows the relationships between these practices. The power of driving and dependence of practices are also analyzed using the MICMAC technique. The results of the research show that out of a total of 84 practices introduced in the previous research for the lean supply chain, 94 practices are effective in the lean supply chain of defense industries. It consists of 8 categories and includes: Workshop level management, Quality management, just in time, Repairs and Maintenance management, Human resource management, Suppliers relationships, new products design and Customer relationship. Customer’s relationship as the most basic and most driving practice and supplier relationship is the most dependent practice of the defense industries lean supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Lean Approach
  • Interpretative Structural Modeling
  • Defense Industries
توحیدی، ارسطو، صنیعی، محمد،(1386)، "مهندسی تولید قدرت نطامی" « مجله نگرش راهبردی » اردیبهشت و خرداد  - شماره 79 و 80 (20 صفحه - از 57 تا 76)
 
Anand, G. and Kodali, R. (2008), “A conceptual framework for lean supply chain and its implementation”, International Journal of Value Chain Management, Vol. 2 No. 3, pp. 313-357.
Azevedo, S. G., Carvalho, H. & Cruz Machado, V. (2011). “A proposal of larg supply chain management practices and a performance measurement system”, International Journal of e -Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 1(1): 7- 14.
Azevedo, S. G., Carvalho, H. & Cruz Machado, V. (2012). “Proposal of a conceptual model to analyse the influence of larg practices on manufacturing supply chain performance”, Journal of Modern Accounting and Auditing, 8(2): 174- 184.
Azevedo, S., Carvalho, H., Cruz, V. M., Grilo, F.,(2010). “The influence of agile and resilient practices on supply chain performance” An innovation conceptual model proposal”, Innovative optimization methods in lojestics, ISSN:1863-3390, pp: 265-282
Azfar, K. R. W., Khanb, N., Gabrielc, H. F.,(2014).” Performance Measurement: A Conceptual Framework for Supply Chain Practices”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 ( 2014 ) 803 – 812
Berry, W.L.; Christiansen, Thomas Bøhm; Bruun, P.; Ward, P.(2003).”Lean Manufacturing: A Mapping of Competitive Priorities, Initiatives, Practices, and Operational Performance in Danish Manufacturers”, Proceedings of 9th International Conference, European Operations Management Association. 2003.
Biazzo, S. and Pannizzolo, R. (2000), “The assessment of work organisation in lean production: the relevance of the worker’s perspective”, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 11 No. 1, pp. 6-15.
Blanchard, D., (2010).” Supply Chain Management Best Practices”, 2nd Edition. John  Wiley & Sons, UK ISBN: 978-0-470-53188-4
Cabral, I., Grilo, A. & Cruz-Machado, V. (2012). “A decision-making model for lean,agile, resilient and green supply chain management”, International Journal of Production Research, 50(17): 420- 454
Cabral, I., Grilo, A. & Cruz-Machado, V. (2012). “A decision-making model for lean,agile, resilient and green supply chain management”, International Journal of Production Research, 50(17): 4830- 4845.
Carvalho, H. & Cruz-Machado, V. (2011). “Integrating lean, agile, resilience and green paradigms in supply chain management (LARG_SCM)”, Faculae de Cadenciese Technologic da Universidad Nova de Lisboan: 27- 48.
Castro, P. T. L. C.,(2014). “Influence of Lean and Green on supply chain performance: an interpretive structural modelling”, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia e Gestão Industrial, Universidade nova de lisboa.
Choi, S.B., Min, H., Joo, H.Y. and Choi, H.B. (2016),“Assessing the impact of green supply chain practices on firm performance in the Korean manufacturing industry”,International Journal of Logistics Research and Applications: A Leading Journal of Supply Chain Management, Vol. 20 No. 2, pp. 129-145.
Chopra, S. and Meindle, P. (2004), “Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation” ,Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ
Cruz, P. E. B. E., (2012). ” Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chain Management Interoperability Assessment Methodology”.  Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Engenharia e Gestão Industrial (MEGI), Universidade nova de lisboa.
Doolen, T.L. and Hacker, M.E. (2005), “A review of lean assessment in organizations: an exploratory study of lean practices by electronics manufacturers”, Journal of Manufacturing Systems, Vol. 24 No. 1, pp. 55-67.
Govindan, K., Khodaverdi, R., and Vafadarnikjoo, A. (2015), “Intuitionistic fuzzy based DEMATEL method for developing green practices and performances in a green supply chain”, Expert Systems with Applications
Govindan, K, Azevedo, S. G, Carvalho , H., Cruz-Machado, V.,(2015), “ Lean, green and resilient practices influence on supply chain performance: interpretive structural modeling approach”, International Journal of Production Research, Vol. 12 Issue:1
 
Gurumurthy, A.,  Kodali, R., (2009). "Application of benchmarking for assessing the lean manufacturing implementation", Benchmarking: An International Journal, Vol. 16 Issue: 2, pp.274-308
Heidarzade, A., Mahdavi, I., & Mahdavi-Amiri, N. (2015). “Supplier Selection Using a Clustering Method Based on a New Distance for Interval Type-2 Fuzzy Sets: A Case Study”. Applied Soft Computing, doi: ttp://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.09.029
Hugos, M.(2006). “Essential of supply chain management”. John Wiley & Sons, Inc..
Jain, V., Wadhwa, S., Deshmukh, S.G., 2010. “Select supplier-related issues in modeling a dynamic supply chain: potential, challenges and direction for future research”. International Journal of Production Research 47 (11), 303-339
Jasti, N. and Kodali. R. (2015), “A critical review of lean supply chain management  frameworks: proposed framework”, Production Planning & Control, Vol. 26 No. 13, pp. 105-128.
Lehtinen, U. and Torkko, M. (2005), “The lean concept in the food industry: a case study of contract a manufacturer”,Journal of Food Distribution Research, Vol. 36 No. 3, pp. 57-67
Li, S. and Lin, B. (2006), “Accessing information sharing and information quality in supply chain management”, Decision Support Systems, Vol. 42 No.3, pp.141–165.
Lucila M.S. Campos, Diego A. Vazquez-Brust, (2016) "Lean and green synergies in supply chain management", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 21 Issue: 5, pp.627-641
Mahidhar, V. (2005). “Designing the lean enterprise performance measurement systems” . Master thesis, Massachusetts Institute of Technology.
Mathaisel, D. (2005), “A lean architecture for transforming the aerospace maintenance, repair and overhaul (MRO) enterprise”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54 Issue: 8, pp.623-644
Panneman, T, (2017), Lean Transformations: when and how to climb the four steps of Lean maturity, Maarssen (NL): panview
Reichhart, A. and Holweg, M. (2007), “Lean distribution: concepts, contributions, conflicts”, International Journal of Production Research, Vol. 45 No. 16, pp. 361-384
Rocio Ruiz-Benitez, Cristina López, Juan C. Real(2017), Environmental benefits of lean, green and resilient supply chain management: the case of the aerospace sector, Journal of Cleaner Production (2017), doi: 10.1016/j.jclepro.2017.07.201
Shah, R., & Ward, P. (2003). Lean manufacturing: Context, practice bundles and performance. Journal of Operations Management, 21, 129-149.
Tortorella, G., Miorando, R., Tlapa, D.,(2017)"Implementation of lean supply chain: an empirical research on the effect of context", The TQM Journal, doi:  10.1108/TQM-11-2016-0102
Vitasek, K., Manrodt, K. and Abbott, J. (2005). “What makes a lean supply chain.” Supply Chain Management Review, Vol. 9 No. 7, pp. 39-45.
Wilson, M.J., Roy, R. N., (2009)."Enabling lean procurement: a consolidation model for small- and medium-sized enterprises", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 20 Iss 6 pp. 817 – 833
Womack, J.P., Jones, D.T. and Roos, D. (1990), “The Machine that Changed the World: The Story of Lean Production”, Rawson Associates, New York.