نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از تصمیمات مهم در زنجیره تامین انتخاب تامین کننده است که بر بخشها و اهداف مختلف یک زنجیره اثرات مهمی بر‌جای میگذارد. ازآنجاکه در حوزه انتخاب تامینکننده سه شاخص: انتخاب محصول/تکنولوژی، انتخاب روش انتقال محصول/ تکنولوژی و انتخاب تامین کننده محصول/تکنولوژی، قابل بحث و بررسی می‌باشند؛ در این مقاله، عوامل تاثیرگذار بر این سه شاخص شناسایی و اهمیت معیارها با استفاده از روش دیمتل خاکستری و روش بهترین-بدترین (BWM) تعیین خواهد شد. سپس اولویت گزینه ها با استفاده از روش تصمیم‌گیری تحلیل شبکه‌ای خاکستری که از قوی‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری است مشخص خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا برتری روش BWM برای تعیین اهمیت معیارها نسبت به روش‌های پیشین در این گروه نشان داده شود. میزان سازگاری به دست آمده برای روش BWM تایید کننده این ادعا است. به منظور بررسی روش پیشنهادی، یک نمونه مطالعاتی با وجود 5 تامین‌کننده نهایی، 3 تکنولوژی و 5 روش انتقال تکنولوژی اجرایی گردید که به انتخاب بهترین تامین‌کننده‌ای که دارای تکنولوژی برتر بوده و با روش انتقال بهینه قادر به انتقال تکنولوژی است، ختم شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simultaneous Selection of the Technology and its Transfer Method from the Preferred Supplier Applying BWM and Grey ANP Methods

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naieni 1
  • Sirous Amirghodsi 2
  • Ahmad Makui 3

1 Assistant Professor, Faculty of Progress Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate in Technology Management, Faculty of Progress Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Progress Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the important decisions in the supply chain is the supplier selection affecting different sectors and objectives of a chain significantly. In supplier selection area, product/technology selection, product/technology transfer method selection, and product/technology supplier selection are three debatable factors. Hence, in this paper, criteria influencing these three indicators will be identified and their importance will be ranked by Gray-DEMETEL and Best-Worst Method (BWM). Then, the priority of the options will be determined using Gray Analytical Network Process (GANP), which is one of the strongest decision-making methods. This paper attempts to demonstrate the superiority of the BWM method in determining the importance of criteria while comparing previous methods in this group. The compliance rate obtained for the BWM confirms this claim. In order to investigate the proposed approach, a case was conducted with 5 final suppliers, 3 technologies and 5 technology transfer methods, which ended with the selection of the best supplier with the highest technology and capable of transferring the technology by the optimal transfer method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Selection
  • Technology Selection
  • Technology Transfer
  • Best-Worst Method
  • Gray Analytical Network Process
اکبریان، م؛ نجفی، ا (1393). ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش دیمتل. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 34، ص 154-133.
الفت، ل؛ صدیقی گاریز، س (1393). رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فراورده های نفتی کشور، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 32، ص 121-99.
آذر، ع؛ رجب زاده قطری، ع، اخوان، ع (1396). نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال پانزدهم، شماره 46، ص 26-1.
باقری، س؛ صدرائی، س (1389). گذر از پژوهش جزیره ای به نوآوری شبکه ای در صنعت نفت ایران، فرصت ها و چالش ها، تهران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری ایران.
جعفرنژاد، ا؛ احمدی، ا؛ ملکی، م (1390). ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیکهای ANP و DEMATEL در شرایط فازی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره 20، ص 25-1.
سلامی، ر؛ رمضانی، ه؛ صدیقی گاریز، س؛ جمالی،1 (1390). انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی با به کارگیری تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره در صنایع پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 9(23)، ص 96-71.
شاه‌قلیان، ک؛ علیزاده سیاهکل، م (1395). ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی جهت انتخاب مناسب ترین چیدمان جریان تولید ناب، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال چهاردهم، شماره 43، ص 188-163.
طباطبائیان، ح؛ نوده، ع (۱۳۸۳). انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژیGIS، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره دوم، شماره 4، ص 20-1.
عزیزی، م؛ صبحیه، م؛ و بمانیان، م (1386). بررسی جایگاه و اهمیت مدیریت انتقال تکنولوژی در صنعت نفت کشور، فصلنامه مدیریت پروژه، 6، ص 23-14.
نایبی، م ا؛ پارسانژاد، ا؛ پارسانژاد، م (1392). یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشندة سیستم های مخابراتی، مطالعات مدیریت صنعتی، 11(29)، ص 87-61.
 رضوی حاجی آقا، ح؛ عموزاد مهدیرجی، ح؛ اکرمی، ه؛ هاشمی، ش (1392). مدل برنامه ریزی غیر خطی مبتنی بر TOPSIS برای محاسبة اوزان ایده آل شاخص های تصمیم گیری، مطالعات مدیریت صنعتی، 11(29)، ص 39-21.
Abdullah, L., & Rahman, N. A. A. (2017). "Analytic Network Process for Developing Relative Weight of Wastewater Treatment Technology Selection". Modern Applied Science, 11(5), 64.
Dantas, E., & Bell, M. (2011). "The co-evolution of firm-centered knowledge networks and capabilities in late industrializing countries: the case of Petrobras in the offshore oil innovation system in Brazil". World Development, 39(9), 1570-1591.
Deshmukh, S., & Sunnapwar, V. (2019). "Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) for green supplier selection in Indian Industries". In Proceedings of international conference on intelligent manufacturing and automation (pp. 679-687). Springer, Singapore.
Farshidi, S., Jansen, S., de Jong, R., & Brinkkemper, S. (2018). "A decision support system for software technology selection". Journal of Decision Systems, 1-13.
García-Vega, M., & Huergo, E. (2017). "Trust and technology transfers". Journal of Economic Behavior & Organization, 142, 92-104.
Goker, N., & Karsak, E. E. (2016). "An Improved Common Weight DEA-Based Methodology for Manufacturing Technology Selection". In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (Vol. 2).
Habbal, A., Goudar, S. I., & Hassan, S. (2019). "A Context-aware Radio Access Technology selection mechanism in 5G mobile network for smart city applications". Journal of Network and Computer Applications, 135, 97-107.
Heum, P. (2008). "Local Content Development: Experiences from oil and gas activities in Norway". Working Paper 2.
Hu, W., Liu, G., & Tu, Y. (2016). Wastewater treatment evaluation for enterprises based on fuzzy-AHP comprehensive evaluation: a case study in industrial park in Taihu Basin, China. SpringerPlus, 5(1), 907.
Kharat, M. G., Raut, R. D., Kamble, S. S., & Kamble, S. J. (2016). "The application of Delphi and AHP method in environmentally conscious solid waste treatment and disposal technology selection". Management of Environmental Quality: An International Journal, 27(4), 427-440.
Kheybari, S., Rezaie, F. M., Naji, S. A., & Najafi, F. (2019). "Evaluation of energy production technologies from biomass using analytical hierarchy process: The case of Iran". Journal of Cleaner Production, 232, 257-265.
Karunathilake, H., Hewage, K., Mérida, W., & Sadiq, R. (2019). "Renewable energy selection for net-zero energy communities: Life cycle based decision making under uncertainty". Renewable energy, 130, 558-573.
Klintenberg, P., Wallin, F., & Azimoh, L. C. (2014). "Successful technology transfer: What does it take?". Applied Energy, 130, 807-813.
Kumar, S., Luthra, S., & Haleem, A. (2015). "Benchmarking supply chains by analyzing technology transfer critical barriers using AHP approach". Benchmarking an International Journal, 22(4), 538-558.
Lee, A. H., Wang, W. M., & Lin, T. Y. (2010). "An evaluation framework for technology transfer of new equipment in high technology industry". Technological Forecasting and Social Change, 77(1), 135-150.
Li, Y., & Mathiyazhagan, K. (2018). "Application of DEMATEL approach to identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the auto components manufacturing sector". Journal of Cleaner Production, 172, 2931-2941.
Lin, J. J., & Wei, Y. H. (2018). "Assessing area-wide bikeability: A grey analytic network process". Transportation Research Part A: Policy and Practice, 113, 381-396.
Lu, C., You, J. X., Liu, H. C., & Li, P. (2016). "Health-care waste treatment technology selection using the interval 2-tuple induced TOPSIS method". International journal of environmental research and public health, 13(6), 562.
Mardani, A., Zavadskas, E. K., Streimikiene, D., Jusoh, A., & Khoshnoudi, M. (2017). "A comprehensive review of data envelopment analysis (DEA) approach in energy efficiency". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 1298-1322.
Mazdeh, M., Shafia, M., Bandarian, R., & Kahrizi, A. (2015). "An ISM approach for analyzing the factors in technology transfer". Decision Science Letters, 4(3), 335-348.
Mohr, H. (1999). "Technology assessment in theory and practice". Techné: Research in Philosophy and Technology, 4(4), 233-235.
Mokhtarzadeh, N. G., Mahdiraji, H. A., Beheshti, M., & Zavadskas, E. K. (2018). "A Novel Hybrid Approach for Technology Selection in the Information Technology Industry". Technologies, 6(1), 34.
Montazeri, M. M., & Najjartabar-Bisheh, M. (2017). "Optimizing Technology Selection for Power Smart Grid Systems: a Case Study of Iran Power Distribution Industry (IPDI) ". Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy, 2(1), 6.
Moradian, A., Hessami, H. Z., & Pezeshki, P. M. (2010). "Prioritization of Technology Transfer Methods to Downstream Petrochemical Industries in Developing Countries". Terengganu International Business and Economics Conference.
Motohashi, K. (2010). "R&D activities of manufacturing multinationals in China: structure, motivations and regional differences". China & World Economy, 18(6), 56-72.
Pamučar, D., Petrović, I., & Ćirović, G. (2018). "Modification of the Best–Worst and MABAC methods: A novel approach based on interval-valued fuzzy-rough numbers". Expert Systems with Applications, 91, 89-106.
Rahimi, F., Goli, A., & Rezaee, R. (2017). "Hospital location-allocation in Shiraz using Geographical Information System (GIS ". Shiraz E-Medical Journal, 18(8).
Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J., & Tavasszy, L. (2016). "A supplier selection life cycle approach integrating traditional and environmental criteria using the best worst method". Journal of Cleaner Production, 135, 577-588.
Sahin, B., & Yip, T. L. (2017). "Shipping technology selection for dynamic capability based on improved Gaussian fuzzy AHP model". Ocean Engineering, 136, 233-242.
Serrai, W., Abdelli, A., Mokdad, L., & Hammal, Y. (2017). "Towards an efficient and a more accurate web service selection using MCDM methods". Journal of Computational Science, 22, 253-267.
Sharawat, K., & Dubey, S. K. (2018). "Diet Recommendation for Diabetic Patients Using MCDM Approach. In Intelligent Communication". Control and Devices (pp. 239-246). Springer, Singapore.
Shen, Y. C., Lin, G. T., & Tzeng, G. H. (2011). "Combined DEMATEL techniques with novel MCDM for the organic light emitting diode technology selection". Expert Systems with Applications, 38(3), 1468-1481.
Taghavifard, M., Rostami, M., & Mousavi, S. M. M. (2011). "A HIERARCHICAL FUZZY TOPSIS MODEL FOR EVALUATING TECHNOLOGY TRANSFER OF MEDICAL EQUIPMENT". International Journal of Academic Research, 3(3).
Tansel, B. (2012). "Significance of thermodynamic and physical characteristics on permeation of ions during membrane separation: Hydrated radius, hydration free energy and viscous effects". Separation and purification technology, 86, 119-126.
Tian, Z. P., Wang, J. Q., & Zhang, H. Y. (2018). An integrated approach for failure mode and effects analysis based on fuzzy best-worst, relative entropy, and VIKOR methods. Applied Soft Computing, 72, 636-646.
Zack, M. H. (1999). "Developing a knowledge strategy. California management review", 41(3), 125-145.