نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد و عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.

چکیده

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران علاقمند به استقرار پارادایم‌‌های نوین زنجیره‌‌تأمین، شناسایی اولویت‌‌های بهبود و تعیین نقاط تمرکز برای ارتقای عملکرد پاردایم‌‌های نوین زنجیره‌تأمین است. پژوهش حاضر با مطالعه عمکلرد اقدامات موثر در سه سطح زنجیره‌-تأمین شرکت کاله (شامل تأمین‌‌کننده رده اول، شرکت مرکزی، توزیع ‌کننده رده اول) درصدد است با توسعه یک مدل تصمیم‌گیری استراتژیک و کاربردی، عوامل کلیدی پارادایم زنجیره‌‌تأمین لارج را شناسایی کرده و در واحدهای مورد مطالعه بهبود دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، در شرکت پل بیشترین شکاف در اقدامات تولید به هنگام و کمترین شکاف در توانایی کاهش ریسک ‌های احتمالی وجود دارد. در شرکت کاله بیشترین شکاف در روابط نزدیک و بلندمدت با تأمین‌ کنندگان و کمترین شکاف در توسعه قابلیت رویت در گستره زنجیره تأمین مشاهده می‌شود. بیشترین شکاف شرکت بانی‌چاو مربوط به پاسخ‌گویی سریع به نیازهای مشتریان و کمترین شکاف مربوط به توانایی کاهش ریسک ‌های احتمالی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Importance-Performance Analysis of LARG Supply Chain Practices in Dairy Industries (The Case: Kalleh Dairy Company)

نویسندگان [English]

  • Zeinolabedin Akbarzadeh 1
  • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 2

1 Ph.D. in Operation and Production Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran

2 Professor, Industrial Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran

چکیده [English]

Today, one of the main concerns of managers interested in supply chain novel paradigms (SC) is identification of improvement priorities and determination of the focal points to promote the performance of SC. With studying effective practices performance in three echelons of Kalleh SC (first tier supplier, focal firm and first tier distributor), the present paper seeks to identify key components of LARG (Lean, Agile, Resilient and Green) SC and improve them in this company by developing a practical and strategic decision making model. The results show that the greatest gap in Pole Co. is in just-in-time production practices and the smallest gap is in the ability to reduce likely risks. In Kalleh Co., the greatest gap was found in close & long term relationship with suppliers and the least one was in the development of visibilities in SC. The greatest gap in Banichow Co, was quick responsiveness to customers and the least one was the ability to reduce of likely risks

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • LARG Practices
  • Importance-Performance Analysis
  • Dairy Industries
-         اصغرپور، محمدجواد. (1390). تصمیم­گیری­های چندمعیاره، چاپ دهم تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         آذر، عادل، خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا. (1395). تحقیق در عملیات نرم، چاپ اول تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
-         قاضی زاده، مصطفی؛ صفری، سعید؛ نوروززاده، فاطمه. و حیدری، قاسم. (1394). یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7(14)، 113-134.‎
-         محمدنژادچاری، فاطمه و صفائی­قادیکلایی، عبدالحمید. (1395). شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره‌تأمین لارج (مطالعه موردی: صنایع غذایی و لبنی کاله)، تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 51، 120-103.
-  Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). LARG index: A benchmarking tool for improving the leanness, agility, resilience and greenness of the automotive supply chain. Benchmarking: An International Journal23(6), 1472-1499.
-  Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Machado, V. C. (2011a, March). The influence of LARG supply chain management practices on manufacturing supply chain performance. In Proceedings of International Conference on Economics, Business and Marketing Management (pp. 1-6).
-  Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Machado, V. C. (2011b). A proposal of LARG supply chain management practices and a performance measurement system. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning1(1), 7-14.
-  Azevedo, S., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2012). Proposal of a conceptual model to analyse the influence of LARG practices on manufacturing supply chain performance. Journal of Modern Accounting & Auditing8(2), 174-184.
-  Cabral, I., Espadinha-Cruz, P., Grilo, A., Puga-Leal, R., & Cruz-Machado, V. (2011 a). Decision-Making Models for Interoperable Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chains. In Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process.
-  Cabral, I., Grilo, A., & Cruz-Machado, V. (2012). A decision-making model for lean, agile, resilient and green supply chain management. International Journal of Production Research50(17), 4830-4845.
-  Cabral, I., Grilo, A., Leal, R. P., & Machado, V. C. (2011 b, June). Modeling Lean, Agile, Resilient, and Green Supply Chain Management. Information Technology Interfaces (ITI), Proceedings of the ITI 2011 33rd International Conference on (pp. 365-370). IEEE.
-  Carvalho, H., Azevedo, S. & Cruz-Machado, V. (2014). Trade-offs among lean, agile, resilient and green paradigms in supply chain management: a case study approach. In Proceedings of the Seventh International Conference on Management Science and Engineering Management (pp. 953-968). Springer Berlin Heidelberg.
-  Carvalho, H., Duarte, S., & Cruz Machado, V. (2011). Lean, agile, resilient and green: divergencies and synergies. International Journal of Lean Six Sigma,2(2), 151-179.
-  Cruz, E. P., Cabral, I., & Grilo, A. (2013). LARG Interoperable Supply Chains: from Cooperation Analysis to Design. In Intelligent Decision Technologies: Proceedings of the 5th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2013) (Vol. 255, p. 255). Courier Corporation.
-  Cruz, E. P., Cabral, I., Grilo, A., & Cruz-Machado, V. (2012a). Information model for LARGe SCM interoperable practices. In Information Technology Interfaces (ITI), Proceedings of the ITI 2012 34th International Conference on (pp. 23-28). IEEE.
-  Cruz, E. P., Grilo, A., & Cruz-Machado, V. (2012b). Fuzzy evaluation model to assess interoperability in LARG Supply Chains. In Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), 2012 9th International Conference on (pp. 75-79). IEEE.
-  Do Rosário Cabrita, M., Duarte, S., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations. IFAC-PapersOnLine, 49(12), 1306-1311.
-  Donk, P. V. D., Akkerman, R., & Van der Vaart, T. (2008). Opportunities and realities of supply chain integration: the case of food manufacturers. British Food Journal110(2), 218-235.
-  Jassbi, A., Jassbi, J., Akhavan, P., Chu, M. T., & Piri, M. (2015). An empirical investigation for alignment of communities of practice with organization using fuzzy Delphi panel. VINE45(3), 322-343.
-  Malaki, M., Shevtshenko, E. & Machado, V. C. (2013). Development of Supply Chain Integration model through application of Analytic Network Process and Bayesian Network. Int. J. Integrated Supply Management, Vol. 8, pp. 67-89.
-  Malaki, M., Shevtshenko, E. & Machado, V. C. (2013). Development of Supply Chain Integration model through application of Analytic Network Process and Bayesian Network. Int. J. Integrated Supply Management, Vol. 8, pp. 67-89.
-  Maleki, M., & Machado, V. C. (2013). Generic integration of lean, agile, resilient, and green practices in automotive supply chain. Revista de Management Comparat International14(2), 237-248.
-  Maleki, M., da Cruz, P. E., Valente, R. P., & Machado, V. C. (2011). Supply Chain Integration Methodology: LARGe Supply Chain. Encontro Nacional de Engenharia e Gestão Industrial 2011, 57-66.
-  Pak, R. J. (2016). Combination of importance-performance analysis and response surface methodology for enhancing satisfaction. International Journal of Quality & Reliability Management33(6), 792-802.
-  Ruiz-Benitez, R., López, C., & Real, J. C. (2017). Environmental benefits of lean, green and resilient supply chain management: The case of the aerospace sector. Journal of Cleaner Production167, 850-862.
-  Safaei Ghadikolaei, A. H.., Akbarzadeh, Z., Ahmadi, A., & Geshniani, Y. V. (2017). Applying hybrid FMADM model for analysing SWOT strategies at the Iranian industrial engines manufacturing firm (a case study). International Journal of Productivity and Quality Management20(4), 462-487.
-  Sangari, M. S., Razmi, J., & Zolfaghari, S. (2015). Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility. Measurement62, 205-214.
-  Santos, J. P. P. D. (2013). A simulation model for Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chain Management: practices and interoperability assessment (Doctoral dissertation, Faculdade de Ciências e Tecnologia).
-  Yaakub, S., & Mustafa, H. K. (2015). Supply chain risk management for the SME’s. Academic Journal of Interdisciplinary Studies4(1 S2), 151-158.