نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاست گذاری بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رابطه بین عوامل مؤثر در طراحی شبکه توزیع (DND) در شرکت‌های پخش در صنعت مواد غذایی انجام شده‌است. در این مقاله، طراحی شبکه توزیع به دو حوزه اصلی ساختار استراتژیک شبکه توزیع و سیاست‌های مدیریت توزیع طبقه‌بندی‌شده و تأثیر متغیرهای کلیدی توزیع بر طراحی شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی است و از روش تحقیق کمی استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه 54 شرکت پخش سراسری در صنعت مواد غذایی در ایران است و با استفاده از روش تمام‌شماری، پرسشنامه‌ای برای تمامی مدیران عامل و مدیران بازاریابی آن شرکت‌ها (108 نفر) ارسال شد. در مجموع 92 نفر پرسشنامه‌های ارسالی را تکمیل کردند که با توجه به معیارهای تعیین شده تنها 81 پرسشنامه قابل استفاده بود، که این میزان استاندارد فرمول کوکران را نیز پوشش می‌دهد. از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد و نتایج حاکی از این بود که ویژگی‌های محصول، الزامات خدمات، ویژگی‌های تقاضا، ویژگی‌های عرضه و متغیرهای اقتصادی متغیرهای کلیدی هستند که بر طراحی شبکه توزیع تأثیر می‌گذارد. با توجه به کمبود پژوهش‌های انجام شده در مورد طراحی شبکه توزیع و بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی ساختار و سیاست‌های استراتژیک توزیع درکشور، می‌توان ادعا کرد این مقاله بینش ارزشمندی را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم می‌کند زیرا در آن مدلی از مؤلفه‌های مختلف طراحی شبکه توزیع، تصمیم‌های مربوط به طراحی شبکه توزیع و تحلیل عوامل اصلی تأثیرگذار بر ساختار شبکه توزیع ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Distribution Network Structural Decisions and Distribution Management Policies in the Food Distribution Industry

نویسندگان [English]

  • Mahdi Haghighi Kaffash 1
  • Zhre Dehdashtishahrokh 1
  • Vahid Khashei 1
  • Reza Hajari 2

1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate in Strategic Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study is conducted to identify and analysis the relationship between the factors affecting the distribution network design (DND) in the food distribution industry in Iran. In this paper, the distribution network design has been classified into two main areas of the strategic structure of the distribution network and the distribution management policies and the impact of the key variables on distribution network design has been investigated. This study is descriptive, exploratory and using quantitative research method. The statistical population of this research is all 54 food distribution companies in Iran. Using a census method, a questionnaire was sent to all general and marketing managers of these companies (108 people). 92 questionnaires were completed, according to the established criteria, only 81 questionnaires could be used, which also covers the standards of Cochran formula. The partial least squares (PLS) method is used to analyze the data and the results show that product characteristics, service requirements, demand characteristics, supply characteristics, and economic variables are the key variables that affect the distribution network design. Given the lack of research on the distribution network design and the study of the factors affecting the formation of strategic distribution structures and policies, it can be argued that this article provides valuable insights for academics and professionals, because in many studies the various components of distribution network design, the decisions related to the design of the distribution network and the analysis of the main factors affecting the distribution network structure are presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Distribution Network Design
  • Logistics
  • Strategic Decisions
  • Food Distribution Industry
باشکوه اجیرلو، محمد، خداداد حسینی، سید حمید، کردنائیج، اسداله، آذر، عادل (1391). "بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه از منظر عرضه‌کنندگان"، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 11، 18-1.
تیموری، ابراهیم، نوری فرد، علی (1385). "طراحی استراتژیک کانال توزیع شرکت سیمان ارومیه"، کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین.
حقیقی، محمد، زمانی، محمود، نویدی نکو، رضا (1391). مدیریت کانال‌های توزیع و فروش با تأکید بر سیستم پخش مویرگی (نگرش کاربردی)، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
زرگران خوزانی، فاطمه، مظلومی، محسن (1395). "سیستم توزیع و پخش مویرگی"، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، تهران.
شریفی، کیومرث، مسعودی، مصطفی، سید جوادین، سید رضا (1391). "طراحی مدل شبکه تهیه و توزیع کالا در ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 7، 121-105.
علی‌پور، وحیده، احمدی، پرویز، خداداد حسینی، سید حمید، مشبکی، اصغر(1392)، "عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‌کننده-توزیع‌کننده در زنجیره توزیع از دیدگاه عرضه‌کنندگان"، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 4، زمستان 1392.
کاویانی، حسین، مظلومی، نادر، محمدیان، محمود، ضرغام، حمید (1394). "طراحی الگوی به‌کارگیری استراتژی کانال‌های توزیع ترکیبی در سازمان‌های مالی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی"، سال هفتم، شماره 13، 118-91.
کریمی، ناصر، راستی برزکی، مرتضی (1397). "رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین سطح تبلیغات و سطح خدمات در یک زنجیره تأمین دارای کانال توزیع دوگانه: تصمیم‌گیری متمرکز". نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، سال ششم، شماره 13، 193-179.
لینچ، ریچارد(1397) مدیریت استراتژیک، (ترجمه وحید خاشعی و فاطمه زرگران)، تهران: انتشارات فوژان.
مستقیمی، محمودرضا، رمضانیان، محمدرحیم، اسماعیل‌زاده، محمد (1394)، "شناسایی و اولویت‌بندی معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات"، مدیریت صنعتی، دوره 7، شماره 1.
Abrahamsson, M. and Brege, S. (1997), “Structural changes in the supply chain”, International Journal of Logistics Management, Vol. 8 No. 1, pp. 35-44.
Ambrosino, D. and Scutella, M.G. (2005), “Distribution network design: new problems and related models”, European Journal of Operational Research, Vol. 165 No. 3, pp. 610-624.
Amiri, A. (2006), “Designing a distribution network in a supply chain system: formulation and efficient solution procedure”, European Journal of Operational Research, Vol. 171 No. 2, pp. 567-576.
Ashayeri, J. and Rongen, J.M.J. (1997), “Central distribution in Europe: a multi-criteria approach to location selection”, International Journal of Logistics Management, Vol. 18 No. 1, pp. 97-109.
Ballou, R.H. (2001), “Unresolved issues in supply chain network design”, Information System.
Bortolini,M. and Faccio, M. and Ferrari, E. and Gamberi, M. and Pilati, F. (2016) "Fresh food sustainable distribution: cost, delivery time and carbon footprint three-objective optimization, Journal of Food Engineering 174, pp. 56-67.
Broderick, S. and Wright, V. and Kristiansen, P. (2011),"Cross-case analysis of producer-driven marketing channels in Australia", British Food Journal, Vol. 113 Iss 10 pp. 1217 – 1228.
Chan, F.T.S. (2006), “Design and performance evaluation of a distribution network: a simulation approach”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 29 Nos 7-8, pp. 814-825.
Chin, W.W. (2010). How to write up and report PLS analyses. In: V. Esposito Vinzi, W.W. Chin, J. Henseler, & H. Wang (Eds.), Handbook of partial least squares (pp. 655690). Berlin Heidelberg: Springer.
Chopra, S. (2003), “Designing the distribution network in a supply chain”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 39 No. 2, pp. 123-140.
Christopher, M. and Towill, D. (2001), “An integrated model for the design of agile supply chains”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 31 No. 4, pp. 235-246.
Creazza, A., Dallari, F. and Melacini, M. (2010), “Evaluating logistics network configurations for a global supply chain”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 15 No. 2, pp. 154-164.
Farmer, J.R. and Betz, M.E. (2016), "Rebuilding local foods in Appalachia: Variables affecting distribution methods of West Virginia farms, Journal of Rural Studies 45, pp. 34-42
Firoozi, Z. and Ismail, N. and Ariafar, Sh. And Tang, S. H. and Ariffin, M. K. A. M. and Memariani, A. (2013) "Design for Fixed Lifetime Perishable Products: A Model and Solution Approach", Journal of Applied Mathematics, Article ID 891409, pp. 51-64.
Ganeshan, R. and Harrison, T.P. (1995), “An introduction to supply chain management”, technical report, Department of Management Science and Information Systems, The Pennsylvania State University, University Park, PA.
Harrison, A. and van Hoek, R. (2011), Logistics Management & Strategy: Competing Through the Supply Chain, 4th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
Hilmola, O.P. and Lorentz, H. (2011), “Warehousing in Northern Europe: longitudinal survey findings”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 111 No. 3, pp. 320-340.
Kuo, M.S. (2011), “Optimal location selection for an international distribution center by using a new hybrid method”, Expert Systems with Applications, Vol. 38 No. 6, pp. 7208-7221.
Leeuw, S., Holweg, M. and Williams, G. (2011), “The impact of decentralized control on firm-level inventory: evidence from the automotive industry”, International Journal of PhysicalDistribution & Logistics Management, Vol. 41 No. 5, pp. 435-456.
Lovell, A., Saw, R. and Stimson, J. (2005), “Product value-density: managing diversity through supply chain segmentation”, International Journal of Logistics Management, Vol. 16 No. 1, pp. 142-158.
MacCarthy, B.L. and Atthirawong, W. (2003), “Factors affecting location decisions in international operations – a delphi study”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 23 No. 7, pp. 794-818.
Mangiaracina, R. and Song. G, Perego. A,(2015), “Distribution network design: A literature review and a research agenda”, International journal of physical distribution and & logistics management, 45(5), pp. 506-531.
Melachrinoudis, E., Messac, A. and Min, H. (2005), “Consolidating a warehouse network: a physical programming approach”, International Journal of Production Economics, Vol. 97 No. 1, pp. 1-17.
Melkote, S. and Daskin, M. (2001), “An integrated model of facility location and transportation network design”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 35 No. 6, pp. 515-538.
Melo, M.T., Nickel, S. and Saldanha-da-Gama, F. (2009), “Facility location and supply chain management – a review”, European Journal of Operational Research, Vol. 196 No. 2, pp. 401-412.
Miranda, P.A. and Garrido, R.A. (2009), “Inventory service-level optimization within distribution network design problem”, International Journal of Production Economics, Vol. 122 No. 1, pp. 276-285.
Nabli, K.B. (2013) "supply chain design with product life cycle considerations", dessetation thesis, Universite D'artois, pp. 64-91.
Nasiri, G.R., Davoudpour, H. and Karimi, B. (2010), “The impact of integrated analysis on supply chain management: a coordinated approach for inventory control policy”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 15 No. 4, pp. 277-289.
Nunally, J. (1978). Psychometric theory, 2nd edition. New York: McGraw-Hill.
Payne, T. and Peters, M.J. (2004), “What is the right supply chain for your products?”, International Journal of Logistics Management, Vol. 15 No. 2, pp. 77-92.
Rushton, A. and Saw, R. (1992), “A methodology for logistics strategy planning”, International Journal of Logistics Management, Vol. 3 No. 1, pp. 46-62.
Shabanpour, H. and Yousefi, S. and Farzipoor Saen, R. (2016), "Forecasting efficiency of green suppliers by dynamic data envelopment analysis and artificial neural networks", Journal of Cleaner Production xxx, pp. 1-10.
Sourirajan, K., Ozsen, L. and Uzsoy, R. (2009), “A genetic algorithm for a single product network design model with lead time and safety stock considerations”, European Journal ofOperational Research, Vol. 17 No. 2, pp. 599-608.
Stank, T.P. and Goldsby, T.J. (2000), “A framework for transportation decision making in an integrated supply chain”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 5 No. 2, pp. 71-78.