نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 دانشیارگروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

امروزه، سازمانها وصنایع با رقابتی در سطح بین المللی مواجه می باشند. لازمه موفقیت در رقابت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی می باشد که صنایع به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی ورقابت پذیری وپاسخگویی سریع،نیازمند یکپارچگی بیشتر در سطح سازمان وشرکاء خود در سطح زنجیره تامین می باشند. در این تحقیق معیارهای تولید درکلاس جهانی با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی شدند ضمنا ابعاد وشاخص های زنجیره تامین یکپارچه از ادبیات موضوعی استخراج شدند که شامل سه بعد یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تامین کنندگان و یکپارچگی مشتریانمی باشد. تحلیل اهمیت عملکرد ((IPAبرای دسته بندی وشناسایی اولویت های بهبود شاخص های زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید درکلاس جهانی بکارگرفته شد؛جامعه آماری این تحقیقشامل 200نفر از مدیران وسیاست‌گذاران صنعت لوازم الکترونیک خانگی کشوربودند.با توجه به خروجی‌های ماتریس اهمیت عملکرد، رتبه بندی نهایی هریک از شاخص ها وراهبردهای بهینه در جهت کمک به مدیران در تخصیص بهینه منابع مشخص شد. نتایج نشان می‌دهد که دارابودن سیستم خرید پایدار با تامین‌کنندگان اصلی، داشتن سیستم یکپارچه بین دپارتمان های داخلی، سطح تبادل اطلاعات با تامین‌کنندگان و دارابودن سیستم های تبادل اطلاعات با مشتریان مهمترین شاخص های بهبود زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در این صنعت بودند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the Integration of Supply Chain for Successful Implementation of World Class Manufacturing by using IPA: Evidence from Electronic Home Appliance

نویسندگان [English]

  • Seied davoud Mirhabibi 1
  • Hasan Frsijani 2
  • Mahmoud Modiri 3
  • Kaveh Kahlili-Damghani 4

1 Ph.D. in Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,

3 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, the organization and industries are facing with global competition. Organizations should manufacture their products in a world class level to become successful in global competition and they have to be more integrated at the level of organization partners as well as supply chain. In this article, World Class Manufacturing (WCM) factors have been identified by using fuzzy Delphi Method. Dimensions and components related to integrated supply chain have also been extracted from subject literatures. They include: internal integration, supplier integration and customer integration. Importance Performance Analysis (IPA) has been used to categorize and characterize the priorities related to improvement of supply chain integration (SCI) for achieving (WCM). We used opinions of 200 experts comprising managers and politicians of Iranian domestic appliance industry as well as research final model to identify optimal strategies for managing all factors. According to the outputs of IPA matrix, final ranking of all SCI factors were identified to help managers optimally allocate resources. Results show that having stable purchasing system with main suppliers, integrated system among internal departments, level of sharing information with suppliers and information sharing systems with customers are all considered as the most important factors to improve SCI for achieving WCM in the selected industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Supply Chain
  • World Class Manufacturing
  • Structural Equation Model
  • Importance Performance Analysis
  • Fuzzy Delphi
منابع
ایرانزاده، س. سرایی نیا ا(1395) ارائه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زنجیره تامین بارویکرد خلق ارزش: مطالعه موردی زنجیره تامین ایران خودرو، پژوهشنامه مدیریت اجرایی (16) 8 :110-87
جمالی، غلامرضا. کریمی اصل،الهام(1397) موقعیت رقابتی زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان وتحلیل اهمیت عملکرد والزامات راهبردی با آن، مطالعات مدیریت صنعتی،(16) 5 :77-53
فارسیجانی، ح. (1392).روشهای تولید وعملیات در کلاس جهانی.تهران:انتشارات سمت
فارسیجانی، ح. فلاح حسینی، ع. (1391) شناسایی واولویت یندی عوامل موثر دستیابی مدیریت زنجیره تامین به کلاس جهانی وارائه راهکارهای مناسب ، چشم انداز مدیریت صنعتی ،شماره6 :44-25
عالم تبریز، ا. مشایخی، ا. (1395)"تاثیر یکپارچگی بالا دستی وپایین دستی زنجیره تامین بر عملکرد وبرنامه کیفیت"، چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره24 :57-37
ناظمی ش، خریدار ف.( 1391) "تاثیر ابعاد زنجیره تامین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در صنایع غذایی وآشامیدنی شهر مشهد". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم،شماره 25 : 26-1
یعسوبی، ع. ربیعه، م. (1396) تحلیل دینامیکی مسئله نوسان موجودی ها در زنجیره تامین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، مدیریت صنعتی، دوره 9، شماره3: 561-539
Ataseven, C., Nair, A.(2017), "Assessment of supply chain integration and performance relationships": A meta-analytic investigation of the literature, International Journal Of Production Economoics, 185, 252-265
Chee,  W., Sakun, B., Christina, W.Y. ( 2011)"The Contingency Effect of Environmental Uncertainly on the Ralationship Between Supply Chain Integration and Oprational Performance".Journal of Oprations Management.29,694-515
Chopra, S, Meindl, P. (2010)." Supply Chain Management Strategy, Planning and Operation, forth Edition", Pearson Education Publishing as Prentice Hall
Christopher, M.(1998) " Logistics andSupply chain Management" Strategies for Reducting Cost and Improving Service, second ed. London
De Feliece,. F & Petrillo A. (2015)."Optimization of Manufacturing System through World Class Manufacturing".IFAC-PaperOnline,48(3), 741-746
Danese, P., Romano, P., Formentini,M.(2013) The impact of Supply chain integration on responsiveness: The moderating effect of using an international supplier network. Transportation Research,. 49 (1), 125-140
Fianko, O.A., Annan, J., Quansah, E (2013), "Assessing the Challenges and Implememtation of Supply Chain Integration in The Cocoa Industries": A factor farmer in Ashanti Region of Ghana. International Journal of Business and Social Science, 4(5),112-123
Flynn, B.B .,Huo, B. and Zhao, X.(2010). "The impact of supply chain integration on performance: a countingency and configuration approach",Journal of Operation Management,28(1),58-71
Fornell, C., Larcker, D.F ., (1981)." Evaluating structural equation models with unob servable variables and measurement error".Journal of Marketing Research, 18(1),39-50
Frank, W., Paul, H., Cristina, G., Ronan, M (2016). Risk, risk management practices and the success of supply chain integration, International Journal of Production Economics,171,361-370
Goriwondo , W., Madzinvire, A. (2015)." Framework Toward Successful Implementation of World Class Manufacturing Principle". Zimbabwe Journal of Science & Technology, 10, 163-175
Haleem, A., Sushil, Qadri, M. A.,& Kumar,S. (2012)."Analysis of Critical Success Factor of Worild Class Manufacturing Practices: An Application of Interpretative Structural Modeling and Interpretative Ranking Process.Production Planning & Control: The Management of Operations,.1-13
Han, D., Yong, Y ., Wang, D,  Cheng, T.C.E, Yin,  Y(2019).Integrated production, inventory and outbound distribution operations with fixed departure time in three stage supply chan, Transportation Research Part E:Logistics and Transportation Review,125. 334-347
Hou,  B. (2012) "The Impact of Supply Chain Integration of CompanyPerformance, an Organizational Capability Perspective".  Supply Chain Management:International Journal, 17(6),596-610
Hou,  B., Yinan, Q., Zhiqiang, W & Xiande, Z (2014)." Supply chain Integration on firm performance". Supply Chain Management:International Journal,19(4).,384-369
Hua,  B., Ye,  Y.,  Zhao, X., Zhu, K (2019) Supply chain quality integration: A taxonomy perspective, International Journal of Production Economics, 207, 236-246
Khaled A. F., Mohamad, Z. (2003)." The role of  Supply Chain Management in World Class manufacturing". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.33(5),396-407
Krishnaprya, V, Rapashree, B.(2014)." Supply Chain Integration – A Cometency based Perspective". International Journal of Managing value and Supply Chain.5(3), 45-60
Lo, S.M ., Zhang, S., Wang, Z ., Zhao, X .(2018) The impact of relationship quality and supplier development on green supply chain integration: A mediation and moderation analysis,Journal of Cleaner Production, 202, 534-535
Lind, J(2001). Control in World Class Manufacturing- A Longitudinal Case Study. Management Accounting Research,12.41-74
Maskell,  B., (1991). Performance measurement for world class manufacturing: part3. Manufacturing System,7(9),36-41
Ozlem, I.  D. (2013)."The Impact on the Operational Performance of World Class Manufacturing Strategies".International Journal of Business, Humanities and Technology.3(8),141-149
Petrillo, A., Felice, F.D., Zomparelli, F.(2018) Performance measurement for world class manufacturing: a modelfor Italian automative industry, Total Quality Management & Business Exellence,https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1408402
Sandeep, Rjesh., K, Nitin,. P. (2016)."Identification of barriers in implementation of world class manufacturing(wcm) practices: A Literature Analysis.International Research". Journal of Engineering and Technology.3(5),2363-2366 
Schonberger, R. J (1986). "World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied". Free Press, New York.
Sebastian ,B. C ., Jose, M.F., Juan, M. ( 2016)." Supply Chain Integration through community clould: Effection operational performance".Journal of purchasing & supply chain management. 2(22): 141-153
Sengupta, K., Daniel, R., & Loris, C. (2006)," Manufacturing and Service Supply Chain Performance: A Comparative Analysis" .The Journal of Supply Chain Management.42(4), 5-16
Sherry, A. (2016). Examination the impact of design for environment and themediating effect of quality management innovation on firm performance. International Journal of Production Economics,25(6),142-152
Stevens,  G. S. (1989) " Integrating The supply chain". International Journal of Physical Distribution and Material.19(8),3-8
Swink, M., Narasimhan, R., Wang, C.,(2007)."Mnagingbeyond the factory walls: effect of four types of sterategic integration on manufacturing plant performance". Journal of Operations Management. 25,148-164
Teller, C., Kotzab, H., Grant, B.D(2012) Improving the execution of supply chain management in organization,International Journal of Production Economics,140(2),713-720
Thoo ,A., Abu, B.A., Arman, R.(2014)."The Impact of supply chain integration on operational capability in malaysian manufactures. Social and Behaviroral Sciences.130,257-265
Vikas ,K., Esinaulo, N., Jose , A.(2017)." The Impact of supply chain integration on Performance :Evidence from the UK food factor".2017 International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing,: 814-821
Venpouke, E., Vereecke, A., & Wetzels, M.(2014)." Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic  capabilities approach".Journal of Operations Management,32(7),446-461
Wanata,  Y.,  Roberto,  C. (2014)" Integrated green Supply Chain. Management and Oprational Performance". Supply Chain Management:International Journal. 19(5/6), 683-696
Wu, w. w.(2008). “Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach. Expert System with Applications, 35(3), 828-835