نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

طبقه بندی موجودی یکی از تکنیک‌های مهم در حوزه مدیریت موجودی است. یک روش شناخته شده، روش طبقه‌بندی بر اساس آنالیزABC است که اقلام موجود در انبار را بر اساس ارزش و اهمیت آنها در طبقات مختلفی قرار می‌دهد. در این مقاله، یک شبکه زنجیره تامین سه سطحی برای یک مدل بهینه‌سازی دو‌هدفه به منظور بهبود کیفیت گروه‌بندی موجودی بر اساس آنالیزABC ارائه شده است. تابع هدف اول سود خالص اقلام موجود در انبار‌مرکزی (سطح 2) و تابع هدف دوم نیز سود خالص اقلام موجود در بخش‌های مختلف (سطح 3) را در شرایط عدم‌قطعیت بیشینه می کنند. مدل به طور همزمان تعداد گروه‌های موجودی، سطح خدمات مربوط به هر گروه و اقلام اختصاص داده شده به گروه ها را با توجه به محدودیت‌ها، کمبود موجودی، در نظر گرفتن هزینه‌های سفارش‌دهی و خرید بهینه می‌کند. به منظور حل مدل ارائه شده از روش‌های ابتکاری و دقیق از جملهLP-metric و ε-constraint اصلاح شده استفاده شده است. سپس به منظور مقایسه روش‌های ذکر شده از آزمون فرض آماری استفاده شده و نهایتا با استفاده از روش AHP برترین و کاراترین روش حل انتخاب شده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی برتری روش ε-constraint بود؛ در ادامه به منظور اعتبارسنجی مدل از یک مجموعه مثال عددی استفاده شده که نشان‌دهنده‌ی بهبود و کارایی مدل ارائه شده در کنترل موجودی انبار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determine the Optimal Number of Item Groups in the Werehouse Based on ABC Analysis within the Framework of a Supply Chain Network

نویسندگان [English]

  • Omid Abdolazimi 1
  • Marzieh Khakestari 2

1 M. Sc. Student in Industrial Engineering, Economy Department, University of Kharazmi, Tehran, Iran,

2 Assistant Professor, Economy Department, University of Kharazmi, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the important techniques in the field of inventory management is inventory classification. ABC analysis is a well-known method which sets the items in a different class, according to their importance and values. In this paper, a three-level supply chain network for a bio-objective optimization model is proposed to improve the quality of inventory grouping based on ABC technique. The first objective maximizes the net profit of the items in the central stock (level 2) and the second objective function maximizes the net profit of items in different wards (level 3) in uncertain condition. The proposed model simultaneously optimizes the service level, the number of inventory groups, and the assigned items to each group based on the set of constraints, inventory shortages, ordering cost, and purchasing cost. To solve this model, the heuristic and exact methods such as LP-metric and modified ε-constraint are applied. Then for comparing those methods, the statistical hypothesis test is used. In conjunction with, the AHP technique is exerted to choose the most efficient solving method. The results show that ε-constraint has the best performance. Ultimately, the proposed model has been implemented in one set of numerical examples to show its applicability in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABC Analysis
  • Inventory Control
  • Bio-Objective Optimization
  • Three-Level Supply Chain
  • Heuristic and Exact Methods
[1] اسماعیل­زاده، م.، الفت، ل. . (1395)، ارائه سه مدل جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه ABC با هدف کاهش هزینه­های موجودی، فصلنامه علمی–ترویجی مدیریت زنجیره تامین، سال نوزدهم شماره 55 بهار 1396، صفحات80 – 100.
[2] اسماعیل­زاده، م. ، حسین­پور، ا.، نامدار، م.ر. . (1392)، طبقه­­بندی موجودی با استفاده از بهینه­سازی جمعی راه­حل­های چندهدفه، مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم شماره 30 پاییز1392، صفحات 23 – 56.
[3] زرین­صدف، م.، دانشور، ا . (1395)، روش کارای یادگیری ترجیحات مبتنی بر مدل ELECTRE TRI به منظور طبقه بندی چندمعیاره موجودی، مدیریت صنعتی (دانش مدیریت)، دوره 8 شماره 2 تابستان 1395، صفحات 191 – 216 .
[4] صفایی­قادیکلائئ، ع.، اسماعیل­زاده، م. . (1390)، ارائه رهیافتی جدید برای مقایسه نتایج به کارگیری مدل­های طبقه­بندی ABC چند­معیاره موجودی (مطالعه موردی: شرکت سایپا)، دوماهنامه علمی–پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هجدهم–دوره جدید شماره 2-47 تیر 1390، صفحات 207-224.
[5] ناظمی، ش.، شمس الدینی، ر. . (1390)، ارائه مدلی برای طبقه­بندی اقلام مواد و موجودی­ها با استفاده از روش ABC-FUZZY، چشم­انداز مدیریت صنعتی، شماره 3 پاییز 1390، صفحات 83-98.
[6] Arrow, K. J., T. Harris and J. Marschak (1951). "Optimal inventory policy." Econometrica: Journal of the Econometric Society: 250-272.
[7] Bérubé, J.-F., M. Gendreau and J.-Y. Potvin (2009). "An exact ϵ-constraint method for bi-objective combinatorial optimization problems: Application to the Traveling Salesman Problem with Profits." European journal of operational research 194(1): 39-50.
[8] Chakravarty, A. (1981). "Multi-item inventory aggregation into groups." Journal of the Operational Research Society 32:(1) 19-26.
[9] Chen, Y., K. W. Li, D. M. Kilgour and K. W. Hipel (2008). "A case-based distance model for multiple criteria ABC analysis." Computers & Operations Research 35(3): 776-796.
[10] Cohen, M. A. and R. Ernst (1988). "Multi-Item Classification and Generic Inventory Stock Contr." Production and Inventory Management Journal 29(3): 6.
[11] Chu, C.-W., G.-S. Liang and C.-T. Liao (2008). "Controlling inventory by combining ABC analysis and fuzzy classification." Computers & Industrial Engineering 55(4): 841-851.
[12] Ehrgott, M. and X. Gandibleux (2003). Multiobjective combinatorial optimization—theory, methodology, and applications. Multiple criteria optimization: State of the art annotated bibliographic surveys, Springer: 369-444.
[13] Erlenkotter, D. (1989). "Note—An Early Classic Misplaced: Ford W. Harris's Economic Order Quantity Model of 1915." Management Science 35(7): 898-900.
[14] Flores, B. E. and D. C. Whybark (1987). "Implementing multiple criteria ABC analysis." Journal of Operations Management 7(1-2): 79-85.
[15] Guvenir, H. A. and E. Erel (1998). "Multicriteria inventory classification using a genetic algorithm." European journal of operational research 105(1): 29-37.
[16] Hadi-Vencheh, A. (2010). "An improvement to multiple criteria ABC inventory classification." European Journal of Operational Research 201(3): 962-965.
[17] Kaabi, H., K. Jabeur and L. Enneifar (2015). "Learning criteria weights with TOPSIS method and continuous VNS for multi-criteria inventory classification." Electronic Notes in Discrete Mathematics 47: 197-204.
[18] López-Soto, D., Angel-Bello, F., Yacout, S., Alvarez, A. (2017). "A multi-start algorithm to design a multi-class classifier for a multi-criteria ABC inventory classification problem." Expert Systems with Applications 81(Supplement C): 12-21.
[19] Massart, P. (1990). "The tight constant in the Dvoretzky-Kiefer-Wolfowitz inequality." The annals of Probability: 1269-1283.
[20] Millstein, M. A., L. Yang and H. Li (2014). "Optimizing ABC inventory grouping decisions." International Journal of Production Economics 148: 71-80.
[21] Ng, W. L. (2007). "A simple classifier for multiple criteria ABC analysis." European Journal of Operational Research 177(1): 344-353.
[22] Partovi, F. Y. and J. Burton (1993). "Using the analytic hierarchy process for ABC analysis." International Journal of Operations & Production Management 13(9): 29-44.
[23] Partovi, F. Y. and M. Anandarajan (2002). "Classifying inventory using an artificial neural network approach." Computers & Industrial Engineering 41(4): 389-404.
[24] Ramanathan, R. (2006). "ABC inventory classification with multiple-criteria using weighted linear optimization." Computers & Operations Research 33(3): 695-700.
[25] Saaty, T. L. (1991). "Response to Holder's comments on the analytic hierarchy process." Journal of the Operational Research Society 42(10): 909-914.
[26] Teunter, R. H., Babai, M. Z., & Syntetos, A. A. (2010). ABC classification: service levels and inventory costs. Production and Operations Management, 19(3), 343-352.
[27] Tsai, C.-Y. and S.-W. Yeh (2008). "A multiple objective particle swarm optimization approach for inventory classification." International journal of production Economics 114(2): 656-666.
[28] Van Eijs, M., R. M. J. Heuts and J. P. C. Kleijnen (1992). "Analysis and comparison of two strategies for multi-item inventory systems with joint replenishment costs." European Journal of Operational Research 59(3): 405-412.
[29] Yu, M.-C. (2011). "Multi-criteria ABC analysis using artificial-intelligence-based classification techniques." Expert Systems with Applications 38(4): 3416-3421.
[30] Zhou, P. and L. Fan (2007). "A note on multi-criteria ABC inventory classification using weighted linear optimization." European journal of operational research 18:(3) 1488-1491.