نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق مدلی برای یک زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه ریسک ناشی از عدم قطعیت در پارامترها ارائه میگردد که برای مدلسازی این مسئله از برنامه ریزی تصادفی استفاده شده و همچنین با استفاده از مقیاس ارزش در معرض ریسک شرطی به اندازه‌گیری ریسک‌ها پرداخته میشود. هدف این مدل ماکسیمم کردن سود طراحی شبکه، کاهش نرخ بیکاری و افزایش فرصت های شغلی ناشی از احداث مراکزو مینیمم کردن کربن تولید شده حاصل از حمل‌و نقل‌های درون شبکه، مراکز تولید، بازیافت، تعمیر، تولید مجدد می‌باشد. از دیگر اهداف این مسئله می‌توان به مینیمم کردن ریسک ناشی از عدم قطعیت در هزینه حمل‌ونقل و تقاضای مشتری نیز اشاره نمود. در پایان جهت نشان دادن کارایی مدل، مثالی تحت شرایط قطعیت و عدم قطعیت با معیار اندازه‌گیری ریسک حل نموده و جوابهای بهینه پارتو آنها با هم مقایسه میگردد. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب می‌باشد که با افزایش ریسک، سود ناشی از شبکه زنجیره تامین کاهش یافته و جهت مواجه شدن با ریسک می بایست هزینه بیشتری را متحمل گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multi-objective optimization model for risk assessment in the supply chain of a closed close loop under uncertainty conditions in parameters: Using a Constrained Risk Value Approach (CVaR)

نویسندگان [English]

  • Meisam Jafari Eskandari 1
  • Hani Emami-Solot 2

1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Senior Expert, Department of Industrial Engineering, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, a model for a stable closed loop supply chain with economic, social and environmental considerations, along with the risk arising from uncertainty in parameters, is presented. Random programming has been used for modeling this problem and also using the scale of value Exposure to conditional risk is measured by risk. The purpose of this model is to maximize network design benefits, reduce unemployment and increase job opportunities resulting from the construction of facilities and minimize the production of carbon produced through intranets, production centers, recycling, repair, re-production. Other goals include minimizing the risk posed by uncertainty in transportation costs and customer demand. In the end, in order to demonstrate the efficiency of the model, an example is solved with certainty and uncertainty with the risk measurement criterion, and the pareto optimal solutions are compared. The results of this study indicate that, with increasing risk, the profit from the supply chain network has decreased and should be costlier to face the risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable closed loop supply chain
  • Conditional Value Risk Value (CVAR)
  • Random Planning
  • Uncertainty