نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین ، ایران

چکیده

در سالهای اخیر، درنظر گرفتن بحث محصولات فسادپذیر در زنجیره تامین سرد، ضرورت استفاده از سوخت های جایگزین در ناوگان سازمان های توزیع و حداقل نمودن میزان مصرف سوخت دارای اهمیت فراوانی در طراحی شبکه های توزیع دارد. از مهمترین سئوالات مطرح در سیستم های توزیع، تعیین مکان قرارگیری انبارها و طراحی بهترین مسیرها به منظور خدمت رسانی به مشتریان می باشد که در قالب مدلهای مکانیابی-مسیریابی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، یک مدل مکانیابی - مسیریابی برای شبکه توزیع محصولات غذایی فاسد شونده چند محصولی در زنجیره تامین سرد با قابلیت سوخت گیری خودروها در جایگاههای سوخت گیری، مورد مطالعه قرار گرفته است. این مسئله، با درنظر گفتن وابستگی مصرف سوخت به میزان بار حمل شده بین رئوس، فساد پذیری محصولات در فرایند توزیع و بهره گیری از ناوگان با سوخت های مصرفی نامتعارف در جهت کاهش تولید دی اکسید کربن، بصورت یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح فرمول بندی گردیده است. مدل از طریق حل مثال های عددی در نرم افزار گمز اعتبارسنجی گردیده و به دلیل پیچیدگی مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک به منظور حل مسائل در اندازه های واقعی با زمان محاسباتی قابل قبول توسعه و کارآیی آن مورد آزمایش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a mathematical location-routing model for the perishable products considering dependency of fuel consumption to the vehicle' loading

نویسندگان [English]

  • Hasan Rabiee 1
  • Farhad Etebari 2

1 Master's student of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Qazvin branch, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

چکیده [English]

In this study, a location routing model has been considered for the distribution network of multiple perishable food products in a cold supply chain, where vehicles can refuel at filling stations. In this model, the fuel consumption is expected to vary based on the amount of load transported between nodes using a fleet that utilizes unconventional fuels. The objective of the study is to minimize the production of Carbon Dioxide, and therefore, the problem has been formulated as an integer linear programming model. To validate the model, several numerical examples were solved using GAMS software. The results indicate that, on average, fuel consumption decreases by 14 percent in this particular case. Due to the complexity of the problem, genetic simulated annealing algorithms were developed to solve real-sized instances of the problem, and their performance was also evaluated.
Introduction
The negative impacts of vehicle transportation on the environment are undeniable due to its effects on land and resource consumption. Therefore, efficient management of logistics activities and their optimization lead to providing differentiated services to customers, fast service delivery, reduced waiting times, damage reduction, customer support, and more. Considering the significant role of transportation in the generation and dissemination of environmental pollutants, as well as its irreversible impacts on the environment, the health of living beings, and ozone layer depletion, incorporating the concept of sustainability and considering environmental constraints alongside economic requirements in modeling and optimizing transportation and distribution networks can greatly contribute to environmental preservation and risk reduction.
Materials and Methods
The perishable food location-routing problem, considering the dependency of fuel consumption on the cargo load, has been formulated and solved on a complete graph consisting of customers, potential warehouse locations, and virtual refueling stations. The proposed model aims to minimize environmental impacts by minimizing fuel consumption, correlating vehicle fuel consumption with the amount of cargo transported between nodes, and optimizing the fleet composition for delivering customer orders, in addition to economic considerations and food freshness preservation. In the literature of classical location-routing problems, it is considered a challenging problem, and finding an optimal solution in this domain is difficult even for relatively small dimensions, let alone large-scale problems, where exact methods are computationally hard or nearly impossible to apply. For this reason, most research conducted to solve such problems has focused on the development of heuristic and metaheuristic methods. In this study, the genetic algorithm and simulated annealing are briefly described, and then the performance of these algorithms in solving the introduced mathematical model will be evaluated.
Discussion and Results
In order to validate the proposed algorithms, the results obtained from these algorithms were compared to the optimal solutions of small-sized problems solved using the GAMS software. Reported numerical examples with processing times exceeding 3 hours in GAMS software were disregarded, and a total of 200 iterations were considered for the convergence of the algorithms, based on multiple experimental runs, to achieve reasonably good solutions within a reasonable time. In the solved numerical examples with small dimensions, the maximum deviation of the simulated annealing and genetic algorithms compared to the exact solution is 4.3% and 6.3%, respectively. Considering the negligible deviation values, the performance of both algorithms is acceptable for solving the proposed model. However, by comparing the solutions obtained from each algorithm, it is found that the genetic algorithm provides better solutions compared to the simulated annealing algorithm. In order to enhance the credibility of the proposed algorithms, pairwise t-tests were performed, in addition to comparing the solutions and solution times obtained. Firstly, the hypothesis of the genetic algorithm outperforming the simulated annealing algorithm in terms of solution quality was tested, followed by the hypothesis regarding solution times. According to the results, the null hypothesis was rejected in both tests, and the alternative hypothesis was accepted. In other words, the values of the simulated annealing algorithm solutions were larger than those of the genetic algorithm, as can also be observed in the box plot. Conversely, the solution time of the genetic algorithm was greater than that of the simulated annealing algorithm.
Conclusion
In the conducted research, in order to further approximate the problem to real-world conditions and make it more practical, a heterogeneous fleet with non-conventional fuels was utilized, and the fuel consumption was correlated with the amount of cargo transported between nodes, aiming to minimize environmental risks alongside economic considerations in the logistics process. This problem was initially modeled by considering constraints and assumptions, and then, due to the computational complexity of solving the problem in medium and large dimensions, genetic and simulated annealing algorithms were developed to solve the proposed problem. To validate the presented mathematical model, a small numerical example was first solved accurately using the GAMS software, where the model demonstrated an average 14% fuel consumption reduction. In the next section, 15 numerical examples were generated and the performance of the algorithms in solving the proposed model was evaluated and tested in three categories: small, medium, and large. The obtained results indicate the superior quality of the genetic algorithm in finding suitable solutions for the model compared to the simulated annealing algorithm in cases where the solution time was less of a concern

کلیدواژه‌ها [English]

  • perishable
  • cold supply chain
  • alternative fuels
  • location-routing
  • loading
 
عالم تبریز، اکبر.، زندیه، مصطفی و رحیمی، محمد. (1387). الگوریتم‌های فراابتکاری در بهینه‌سازی ترکیبی، چاپ سوم، تهران، انتشارات صفار.
References
Bae, H., & Moo, I. (2016). Multi-depot vehicle routing problem with time windows considering delivery and installation vehicles. Applied Mathematical Modelling, NO. 56, pp. 1-14.
Bektas, T., & Laporte, G. (2011). The pollution-routing problem. Transportation Research Part B, NO. 45, pp. 1232–1250.
Cerny, V. (1985). A thermodynamical approach to the traveling salesman problem: an efficient simulation algorithm. Journal of Optimization Theory and Applications, NO. 45, pp. 41–51.
Erdogan, S., & Hooks, E.M. (2012). A green vehicle routing problem. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation, NO. 48, pp. 100-114.
Garey, M.R., &Johnson, D.S. (1979). Computers and intractability, a guide to the theory of np-completeness. San Fransisco, Freeman Publisher.
Goeke, D., & Schneider, M. (2015). Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles. European Journal of Operational Research, NO. 245, pp. 1–19.
Hsiao,Y.H., Chen, M.C., & Chin, C.L. (2017). Distribution planning for perishable foods in cold chains with quality concerns: formulation and solution procedure. Trends in Food Science & Technology, NO. 61, pp. 80-93.
International Energy Agency (2011). Edition CO2 emission from fuel combustion. highlight,www.IEA.org / co2highlights.pdf
IPCC (2007). Climate Change 2007: Synthesis report. core writing team, In Pachauri, R. K., & Reisinger, A. (Eds.), IPCC (p. 104). Geneva: Switzerland
Keskin, M., & Catay, B. (2016). Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows. Transportation Research Part C, NO.65, pp. 111-127.
Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M.P. (1983). Optimization by simulated annealing. Science, NO.220, pp. 671–680.
Koc, C., Bekta, T., Jabali, O., & Laporte, G. (2016). The fleet size and mix location-routing problem with time windows: formulations and a heuristic algorithm. European Journal of Operational Research, NO. 248, pp. 33- 51.
Lin, J., Zhou, W., & Wolfson, O. (2016). Electric vehicle routing problem. Transportation Research Procedia, NO.12, pp. 508-521.
Liu, C. Y., & Yu J. J. (2012). Multiple depots vehicle routing based on the ant colony with the genetic algorithm. Journal of Industrial Engineering and Management, NO. 6, pp. 1013-1026.
Montoya, J.A., Gueret, C., Mendoza, J.E., & Villegas, J.G. (2017). The electric vehicle routing problem with non-linear charging functions. Transportation Research part B, https: // doi.org/10.1016/j.trb.2017.02.004.
Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2010). The handbook of and logistics distribution management (  ed.). London., Kogan Page Publishing, 608p.
Schiffer, M., & Walther, G. (2017). The electric location routing problem with time windows and partial recharging. European Journal of Operational Research, NO. 0, pp. 1- 19.
Song, D.B., & Ko, D.Y. (2016). A vehicle routing problem of both refrigerated- and general-type vehicles for perishable food products delivery. Journal of Food Engineering, NO. 169, pp. 61-71.
Wang, X., Wang, M., Ruan, J., & Zhan, H. (2016). The multi-objective optimization for perishable food distribution route considering temporal-spatial distance. Procedia Computer Science, NO. 96, pp.1211 – 1220.
Wang, S., Tao, F., & Shi,Y. (2018). Optimization of location–routing problem for cold chain logistics considering carbon footprint. International Journal of Environmental Research and Public Health, NO.15, pp. 1-17.
Wu, X., Nie, L., & Xu, M. (2017). Designing an integrated distribution system for catering services for high-speed railways: A three-echelon location routing model with tight time windows and time deadlines. Transportation Research Part C, NO.74, pp. 212- 244.
Xiangguo, M., & Manying, W. (2015). Optimization model of the vehicle routing of cold chain logistics based on stochastic demands. Journal of Applied and Engineering Innovation, NO. 2, pp. 356-362.
Xiao, Y., Zhao, Q., Kaku, I., & Xu, Y. (2012). Development of a fuel consumption optimization model for the capacitated vehicle routing problem. Computers and Operations Research, NO. 39, pp. 1419–1431.
Zheng, Y., & Chen, X.D. (2014). An optimization model for the vehicle routing problem in multi-product frozen food delivery. Journal of Applied Research and Technology, NO. 12, pp. 239-250.
References [In Persian]
.Alemtabriz, A., zandieh, M., & Rahimi, M. (2008). Meta-heuristic algorithms in hybrid optimization (3th ed.). Tehran, Saffar Publisher. [In Persian]