نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در سالهای اخیر، درنظر گرفتن بحث محصولات فسادپذیر در زنجیره تامین سرد، ضرورت استفاده از سوخت های جایگزین در ناوگان سازمان های توزیع و حداقل نمودن میزان مصرف سوخت دارای اهمیت فراوانی در طراحی شبکه های توزیع دارد. از مهمترین سئوالات مطرح در سیستم های توزیع، تعیین مکان قرارگیری انبارها و طراحی بهترین مسیرها به منظور خدمت رسانی به مشتریان می باشد که در قالب مدلهای مکانیابی-مسیریابی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، یک مدل مکانیابی - مسیریابی برای شبکه توزیع محصولات غذایی فاسد شونده چند محصولی در زنجیره تامین سرد با قابلیت سوخت گیری خودروها در جایگاههای سوخت گیری، مورد مطالعه قرار گرفته است. این مسئله، با درنظر گفتن وابستگی مصرف سوخت به میزان بار حمل شده بین رئوس، فساد پذیری محصولات در فرایند توزیع و بهره گیری از ناوگان با سوخت های مصرفی نامتعارف در جهت کاهش تولید دی اکسید کربن، بصورت یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح فرمول بندی گردیده است. مدل از طریق حل مثال های عددی در نرم افزار گمز اعتبارسنجی گردیده و به دلیل پیچیدگی مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک به منظور حل مسائل در اندازه های واقعی با زمان محاسباتی قابل قبول توسعه و کارآیی آن مورد آزمایش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a mathematical location-routing model for the perishable products considering dependency of fuel consumption to the vehicle' loading

نویسندگان [English]

  • Farhad Etebari 1
  • Hasan Rabiee 2

1 MSc, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

In recent years, considering perishable products in the cold supply chain, necessity of using alternative fuels in the distribution organizations vehicles and minimizing fuel consumption have great importance for designing distribution networks. The most important question in the distribution networks are locating depots and designing the most suitable routes for serving customers which are considered in the location-routing models. In this research, a location –routing problem model for a multi-product perishable food products distribution network in the cold supply chain with ability of refueling vehicles at fuel stations has been studied. As the issue relates to a fuel consumption model as variable and dependent on the loaded between vertices and in terms of product corruption in the distribution process by utilizing an unusual fuel fleet to reduce carbon dioxide production, an integer linear programming model has been formulated. The models are validated by numerical solution in GAMS software and due to complexity of the problem in the medium and large dimensions, metaheuristic algorithm has been tested to solve problems of real size with acceptable computational time and its efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perishable
  • cold supply chain
  • alternative fuels
  • location-routing
  • loading
 
عالم تبریز، اکبر.، زندیه، مصطفی و رحیمی، محمد. (1387). الگوریتم‌های فراابتکاری در بهینه‌سازی ترکیبی، چاپ سوم، تهران، انتشارات صفار.
References
Bae, H., & Moo, I. (2016). Multi-depot vehicle routing problem with time windows considering delivery and installation vehicles. Applied Mathematical Modelling, NO. 56, pp. 1-14.
Bektas, T., & Laporte, G. (2011). The pollution-routing problem. Transportation Research Part B, NO. 45, pp. 1232–1250.
Cerny, V. (1985). A thermodynamical approach to the traveling salesman problem: an efficient simulation algorithm. Journal of Optimization Theory and Applications, NO. 45, pp. 41–51.
Erdogan, S., & Hooks, E.M. (2012). A green vehicle routing problem. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation, NO. 48, pp. 100-114.
Garey, M.R., &Johnson, D.S. (1979). Computers and intractability, a guide to the theory of np-completeness. San Fransisco, Freeman Publisher.
Goeke, D., & Schneider, M. (2015). Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles. European Journal of Operational Research, NO. 245, pp. 1–19.
Hsiao,Y.H., Chen, M.C., & Chin, C.L. (2017). Distribution planning for perishable foods in cold chains with quality concerns: formulation and solution procedure. Trends in Food Science & Technology, NO. 61, pp. 80-93.
International Energy Agency (2011). Edition CO2 emission from fuel combustion. highlight,www.IEA.org / co2highlights.pdf
IPCC (2007). Climate Change 2007: Synthesis report. core writing team, In Pachauri, R. K., & Reisinger, A. (Eds.), IPCC (p. 104). Geneva: Switzerland
Keskin, M., & Catay, B. (2016). Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows. Transportation Research Part C, NO.65, pp. 111-127.
Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M.P. (1983). Optimization by simulated annealing. Science, NO.220, pp. 671–680.
Koc, C., Bekta, T., Jabali, O., & Laporte, G. (2016). The fleet size and mix location-routing problem with time windows: formulations and a heuristic algorithm. European Journal of Operational Research, NO. 248, pp. 33- 51.
Lin, J., Zhou, W., & Wolfson, O. (2016). Electric vehicle routing problem. Transportation Research Procedia, NO.12, pp. 508-521.
Liu, C. Y., & Yu J. J. (2012). Multiple depots vehicle routing based on the ant colony with the genetic algorithm. Journal of Industrial Engineering and Management, NO. 6, pp. 1013-1026.
Montoya, J.A., Gueret, C., Mendoza, J.E., & Villegas, J.G. (2017). The electric vehicle routing problem with non-linear charging functions. Transportation Research part B, https: // doi.org/10.1016/j.trb.2017.02.004.
Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2010). The handbook of and logistics distribution management (  ed.). London., Kogan Page Publishing, 608p.
Schiffer, M., & Walther, G. (2017). The electric location routing problem with time windows and partial recharging. European Journal of Operational Research, NO. 0, pp. 1- 19.
Song, D.B., & Ko, D.Y. (2016). A vehicle routing problem of both refrigerated- and general-type vehicles for perishable food products delivery. Journal of Food Engineering, NO. 169, pp. 61-71.
Wang, X., Wang, M., Ruan, J., & Zhan, H. (2016). The multi-objective optimization for perishable food distribution route considering temporal-spatial distance. Procedia Computer Science, NO. 96, pp.1211 – 1220.
Wang, S., Tao, F., & Shi,Y. (2018). Optimization of location–routing problem for cold chain logistics considering carbon footprint. International Journal of Environmental Research and Public Health, NO.15, pp. 1-17.
Wu, X., Nie, L., & Xu, M. (2017). Designing an integrated distribution system for catering services for high-speed railways: A three-echelon location routing model with tight time windows and time deadlines. Transportation Research Part C, NO.74, pp. 212- 244.
Xiangguo, M., & Manying, W. (2015). Optimization model of the vehicle routing of cold chain logistics based on stochastic demands. Journal of Applied and Engineering Innovation, NO. 2, pp. 356-362.
Xiao, Y., Zhao, Q., Kaku, I., & Xu, Y. (2012). Development of a fuel consumption optimization model for the capacitated vehicle routing problem. Computers and Operations Research, NO. 39, pp. 1419–1431.
Zheng, Y., & Chen, X.D. (2014). An optimization model for the vehicle routing problem in multi-product frozen food delivery. Journal of Applied Research and Technology, NO. 12, pp. 239-250.
References [In Persian]
.Alemtabriz, A., zandieh, M., & Rahimi, M. (2008). Meta-heuristic algorithms in hybrid optimization (3th ed.). Tehran, Saffar Publisher. [In Persian]