نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مدیریت و عملیات انبارداری یکی از بخش‌های ضروری در سازمان‌های تولیدی و خدماتی است. انبارداری یکی از اجزای اصلی هزینه‌بر در فعالیت‌های سازمان و سزاوار توجه بیشتر محققین به این حوزه است .این تحقیق مسئله انبارش بر اساس خوشه‌بندی اقلام را با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در ذخیره‌سازی محصولات در انباری با محصولات حجیم و متنوع بررسی نموده است. هدف اصلی این تحقیق کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به هنگام جمع‌آوری و تحویل سفارش‌ها و استفاده مؤثرتر از فضای انبار می‌باشد. از تکنیک تحلیل خوشه‌ای کامینز برای حل مسئله خوشه‌بندی و از مدل برنامه‌ریزی ریاضی تخصیص تعمیم‌یافته برای حل مسئله تخصیص دسته‌های اقلام به محل‌های انبارش استفاده گردیده ‌است که یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح باهدف مینیمم کردن هزینه حمل‌ونقل به هنگام جمع‌آوری و تحویل سفارش‌ها است. این تحقیق با شناسایی و در نظر گرفتن شاخص‌های تأثیرگذار و با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی تخصیص تعمیم‌یافته و فرموله کردن شرایط واقعی مسئله و حل آن بصورت بهینه توانسته است رویکردی جامع را در خوشه‌بندی و تخصیص اقلام ارائه دهد و مدیران شرکت‌ها می‌توانند از این مدل برای کاهش هزینه‌های انبار خود استفاده نمایند. نوآوری تحقیق حاضر استفاده از خوشه‌بندی در مسئله تخصیص محل‌های انبارش به اقلام انبار و سپس مدل‌سازی ریاضی آن می‌باشد. مدل پیشنهادی در شرکت خانه‌سازی مشهد اجرا شد. به‌منظور اعتبارسنجی مدل، تعدادی مسئله شبیه‌سازی‌شده از مسئله واقعی طرح و با نرم‌افزار گمز حل‌شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a hybrid model for clustering warehouse items and allocating them to storage locations

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohajer Bajgiran 1
  • Alireza Pooya 2
  • Zahra Naji Azimi 3
  • Somayeh fadaei 1

1 Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran

2 Professor, Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.

3 Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran

چکیده [English]

Management and warehousing operations are one of the essential parts of manufacturing and service organizations. Warehousing is one of the main components of the organization's activities, which has a high cost and deserves more attention from researchers in this field. This research has investigated the storage problem based on the clustering of items, taking into account all the factors affecting the storage of products in warehouse with bulky and varied products. The main objective of this research is to reduce Transport costs of collecting and delivering orders and more efficient use of storage space. The K-mean technique is used for solving the clustering problem and the Generalized Allocation mathematical programming model has been used to solve the problem of assigning categories of items to storage locations. This is an integer programming model with the goal of minimizing transportation costs of collecting and delivering orders.This research has been able to provide a comprehensive approach in clustering and allocation of items by identifying and considering the effective indexes and using the generalized allocation math planning model and formulating the actual conditions of the problem and solving it in an optimal way. Companies managers can use this model to reduce their inventory costs. Using of clustering in the allocation of storage sites to the warehouse items and then their mathematical modeling is innovation of present research. The proposed model was implemented at Mashhad Housebuilding Company. A number of simulated problems are solved from the actual problem with the GAMS software for validation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : clustering
  • storage
  • allocation generalized mathematical programming model