نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

3 دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی توجه دولت‌ها به مفهوم زنجیره تامین سبز افزایش یافته است. زنجیره تامین سبز محصول سبز را تولید کرده که سازگاری بالایی با محیط زیست دارد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر مداخله دولت بر روی رقابت بین زنجیره‌ها، محیط زیست و رفاه اجتماعی است. در این مقاله سه مدل مختلف ارائه می‌شود. در مدل اول دو زنجیره تامین سبز و غیر‌سبز با یکدیگر رقابت داشته و دولت حضور ندارد. در مدل دوم دولت برای استفاده از زنجیره تامین سبز فرهنگسازی انجام می‌دهد و در مدل سوم از زنجیره تامین غیر‌سبز مالیات اخذ می‌کند. تابع هدف دولت رفاه اجتماعی است. در هر دو مدل مداخله دولت، بازی به صورت استاکلبرگ است. برای حل مدل‌ از روش تحلیل عقب‌گرد استفاده می‌شود. این روش روند استنتاج رو به عقب در مسائل با مراحل محدود، با هدف بدست آوردن اقدام بهینه در هر مرحله است. برای محاسبات ریاضی و بدست آوردن متغیرهای تصمیم، نرم افزار متلب و میپل به کار رفته است. نتایج نشان می‌دهد که در صورت دخالت دولت به صورت فرهنگ‌سازی آسیب‌های زیست‌محیطی کمتر می‌شود. نتیجه دیگر این است که شرایط افزایش رفاه اجتماعی در حالت فرهنگ-سازی مشخص می‌شود. همچنین این امکان برای زنجیره تامین سبز فراهم می‌شود در صورت برقراری روابطی معین میان پارامترها قیمت خود را بالا ببرد. در مدل اخذ مالیات اگر دولت هدف خود را بیشینه کردن رفاه اجتماعی قرار دهد، تحت هر شرایطی رفاه اجتماعی نسبت به حالت عدم حضور دولت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of government intervention on competition between green and non green supply chains for social welfare

نویسندگان [English]

  • mohammadreza monjazeb 1
  • Mohammadkazem Sayadi 2
  • Mohammadjavad Farsayad 3

1 FaCulty member

2 Faculty member

3 Phd. Student in Industrial Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays with increasing environmental pollution government's attention to the concept of the green supply chain has increased. The green supply chain produces a green product that is highly environmentally friendly. The purpose is to examine the impact of government intervention on competition between chains, the environment and social welfare. This article presents three different models. In the first model the two green and non-green supply chains are competing with each other and the government is not present. In the second model, the government creates a culture to use the green supply chain and in the third model, is taxing the non-green supply chain. The objective of government is social welfare. In both models of government intervention, the game is in the form of a Stackelberg. Backward analysis method is used to solve the model. This method is a backward inference process in problems with limited steps, with the aim of obtaining optimal action in each step. MATLAB and Maple software are used for mathematical calculations and obtaining decision variables. The results show that if the government intervenes in a cultural way, environmental damage will decrease. Another result is that the conditions for increasing social welfare in the state of culture are determined. It is also possible for the green supply chain to increase its price if certain relationships are established between the parameters. In the tax collection model, if the government aims to maximize social welfare, social welfare will increase under any circumstances compared to the absence of the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game theory
  • Advertising
  • Green supply chain
  • Non-green supply chain
  • Social welfare
 اسمعیلی، مریم و زندی، شهلا (1397). مداخله­ دولت در رقابت بین زنجیره­های تامین سبز و غیر­سبز. فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 10، شماره 2: 314-297.
امانی، معصومه؛ اشرفی، امیر؛ دهقانان، حمید (1396). «موانع پذیرش زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک دیمتل فازی»، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال پنجم، شماره 19، بهار : 179-147
حسینی، سیده اسماء؛ ایرانبان، سیدجواد؛ میرجهان مرد، سیدجواد (1393). «تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر». مجله مدیریت تولید و عملیات، دوره پنجم، پیاپی9، شماره 2، پاییز و زمستان: 178-161.
سهرابی، طهمورث و اعتماد، فتحی (2018). مدل­سازی ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن ریسک تامین: مطالعه موردی مجله مدل­سازی پیشرفته ریاضی. دوره7، شماره 2: 122-103.
عبدلی، قهرمان و شیردل، رامین (1389). کشش مطلوبیت نهایی تابع رفاه اجتماعی و وزن­های رفاهی استان­ها در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 36: 184-149.
مزروعی نصرآبادی، اسماعیل؛ جعفری گهرویی، طیبه (1396). «ارائه مدل محرک­های زنجیره تامین سبز مورد مطالعه: هنر صنعت فرش دستباف»، دو فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، شماره 31، بهار و تابستان. 70-59.
هزارجریبی، جعفر و مردوخ روحانی، احسان (1391). « بررسی رابطه رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در سنندج»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره پیاپی 45، شماره اول، بهار.
همایون فر، مهدی؛ گودرزوند چگینی، مهرداد و دانشور، امیر (1396). «الویت­بندی تامین­کنندگان زنجیره تامین سبز با استفاده از رویکرد  MCDMفازی». مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. سال پانزدهم، شماره 2 (پیاپی 57) : 61-41.
References
Azznone, G., & Noci, G. (1996). Measuring the environmental performance of new products: an integrated approach. International Journal of Production Research, 34(11), 3055-3078.
Bak, M. (2004), Can Developmental Social Welfare Change an Unfair World?: The South African Experience, International Social Work, 47:81.
Chassagnon,A. (2019). Welfare economy.
Farahani, R. Z., Asgari, N., & Davarzani, H. (2009). Supply chain and logistics in national, international and governmental environment: concepts and models: Springer Science & Business Media.
Gao, J., Xiao, Z., Cao, B., & Chai, Q. (2018). »Green supply chain planning considering consumer’s transportation process«. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 109, 311-330.
Giri, R. N., Mondal, S. K., & Maiti, M. (2019). »Government intervention on a competing supply chain with two green manufacturers and a retailer«. Computers & Industrial Engineering, 128, 104-121.
Gass, Saul I, Assad, Arjang A, an Annotated Timeline of Operations Research: An Informal History. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2005
Guo, D., He, Y., Wu, Y., & Xu, Q. (2016). »Analysis of supply chain under different subsidy policies of the government«. Sustainability, 8(12), 1290.
Hafezalkotob, A. (2017). »Competition, cooperation, and coopetition of green supply chains under regulations on energy saving levels«. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 97, 228-250.
Hafezalkotob, A. (2018a). »Direct and indirect intervention schemas of government in the competition between green and non-green supply chains«. Journal of cleaner production, 170, 753-772.
Hafezalkotob, A. (2018b). »Modelling intervention policies of government in price-energy saving competition of green supply chains«. Computers & Industrial Engineering, 119, 247-261.
Hafezalkotob, A., & Mahmoudi, R. (2017). »Selection of energy source and evolutionary stable strategies for power plants under financial intervention of government«. Journal of Industrial Engineering International, 13(3), 357-367.
Lambert, D.M. and Cooper, M.C. (2000), ‘‘Issues in supply chain management’’, Industrial Marketing Management, Vol. 29 No. 1, pp. 65-84.
Ma, P., Zhang, C., Hong, X., & Xu, H. (2018). »Pricing decisions for substitutable products with green manufacturing in a competitive supply chain«. Journal of cleaner production, 183, 618-640.
Midgley, J. (1997). Social welfare in global context: Sage.
Moon, I., Dey, K., & Saha, S. (2018). »Strategic inventory: manufacturer vs. retailer investment«. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 109, 63-82.
Moradinasab, N., Amin-Naseri, M., Behbahani, T. J., & Jafarzadeh, H. (2018). »Competition and cooperation between supply chains in multi-objective petroleum green supply chain: A game theoretic approach«. Journal of cleaner production, 170, 818-841.
Myerson, R. B. (2013). Game theory: Harvard university press.
Nagurney, A. (2010). »Optimal supply chain network design and redesign at minimal total cost and with demand satisfaction«. International Journal of Production Economics, 128(1), 200-208.
New, S., Green, K., & Morton, B. (2002). An analysis of private versus public sector responses to the environmental challenges of the supply chain. Journal of Public Procurement,2 (1), 93-99.
Rezapour, S., Farahani, R. Z., Dullaert, W., & De Borger, B. (2014). »Designing a new supply chain for competition against an existing supply chain«. Transportation Research Part E:   Logistics and Transportation Review, 67, 124-140.
SeyedEsfahani, M. M., Biazaran, M., & Gharakhani, M. (2011). »A game theoretic approach to coordinate pricing and vertical co-op advertising in manufacturer–retailer supply chains«. European Journal of Operational Research, 211(2), 263-273.
Szmerekovsky, J. G., & Zhang, J. (2009). »Pricing and two-tier advertising with one manufacturer and one retailer«. European Journal of Operational Research, 192(3), 904-917.
van Hoek, R.I. (1998), ‘‘Measuring the unmeasurable – measuring and improving performance in the supply chain’’, Supply Chain Management, Vol. 3 No. 4, pp. 187-91.
Wang, Q., Zhao, D., & He, L. (2016). »Contracting emission reduction for supply chains considering market low-carbon preference«. Journal of cleaner production, 120, 72-84.
Wang, Y., Fan, R., Shen, L., & Miller, W. (2020). »Recycling decisions of low-carbon e-commerce closed-loop supply chain under government subsidy mechanism and altruistic preference«. Journal of Cleaner Production, 120883.
Xie, J., & Wei, J. C. (2009). »Coordinating advertising and pricing in a manufacturer–retailer channel«. European Journal of Operational Research, 197(2), 785-791.
Yuyin, Y., & Jinxi, L. (2018). »The effect of governmental policies of carbon taxes and energy-saving subsidies on enterprise decisions in a two-echelon supply chain«. Journal of cleaner production, 181, 675-691.
Zhang, J., Gou, Q., Liang, L., & Huang, Z. (2013). »Supply chain coordination through cooperative advertising with reference price effect«. Omega, 41(2), 345-353.
 
In Persian
Abdoli, G., Shirdel, R. (2010). The ultimate utility elasticity of the social welfare function and welfare weights of the provinces in Iran.
Social Welfare Quarterly. 10 (36) :149-184.
Amani, M., Ashrafi, A., Dehghanan, H. (2017). Assessing the barriers to green supply chain adoption using fuzzy DEMATEL technique. IT Management Studies, 5(19), 147-179.
Esmaeili, M., Zandi, S. (2018). »Intervention of Government in the Competition between Green and Non-Green Supply Chains«. Industrial Management Journal, 2018, Vol. 10, No.2, pp. 297-314
Hezar Jaribi, J., Mardookh Rohani, E. (2012). A Survey of Relationship between Social Welfare and Social Capital In the City of Sanandaj, Iran. Journal of Applied Sociology, 23(1), 35-50.
Homayounfar M, Goudarzvand chegini M, Daneshvar A. Prioritization of Green Supply Chain Suppliers Using a hybrid Fuzzy Multi-Criteria Decision Making approach. Journal of Operational Research and Its Applications. 2018; 15 (2) :41-61.
Hosseini, A.S., Iranban, J. S., & Mirjahanmard, J. S. (2015). »Identifying & Prioritizing the Effective Factors on Green Supply Chain Management by Using Path Analysis Approach«. Production and Operations Management, 5 (2) , 161-177.
Mazrouinasrabadi, E., & jafari, T. (2017) »Recognition and Classifying the Drivers of Green Supply Chain for Hand-woven Carpet«. Iranian journal of Hand Woven Carpet. 13 (31), 59-70.
Sohrabi, T., Etemad, M., Fathi, M. (2018). Mathematical modeling of Green closed loop supply chain network with consideration of supply risk: Case Study. Journal of Advanced Mathematical Modeling, 7(2), 103-122.