نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تحریم های ظالمانه ابر قدرت ها در تامین تجهیزات نظامی کشورمان و همچنین بکارگیری تعداد قابل توجهی بالگرد با کاربرد های نظامی و غیر نظامی(شامل حمل و نقل، امداد نجات، کشاورزی،آتش سوزی، مدیریت بحران و ...)، در کشور، اهمیت شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپتر های ایران(پنها) را دو چندان نموده و تنوع کارکردی این بالگردها، ضرورت حرکت این شرکت به سمت طراحی و ساخت را نیز در پی داشته است. با توجه به ماموریت این شرکت و محدودیت های موجود از جمله تحریم ها، مدیریت موثر زنجیره تامین آن، عاملی اساسی در موفقیتش محسوب می گردد. اختلالات به عنوان نتایج رویدادهای غیر منتظره، جزئی غیر قابل تفکیک از زنجیره تامین این شرکت بوده و بکارگیری رویکرد تاب آوری زنجیره تامین، برای مقابله با این رویدادهای غیرمنتظره، بهبود سریع و بازگشت به حالت اولیه( قبل از وقوع رویداد)، به عنوان تنهاترین شرکت ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و نوسازی بالگرد در ایران، ضروری می باشد.

این تحقیق با هدف تدوین مدل تاب آوری زنجیره تامین شرکت پنها، ابتدا به شناسایی اقدامات تاب آوری زنجیره تامین پرداخته، سپس با توجه به ضرورت کاربردی بودن مدل نهایی، این اقدامات را در قالب ماتریس دو بعدی اهمیت – قابلیت پیاده سازی، دسته بندی نموده است. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی، مهم ترین اقدامات و معیارهای سنجش عملکرد مرتبط با شرکت پنها استخراج گردیده و در نهایت با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، مدل ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a supply chain resilience model in Panha Company

نویسندگان [English]

  • Akbar Rahimi 1
  • Alireza Boshehri 2
  • Arash Jafarian 2

1 Shahid Beheshti University

2 Faculty of the Industrial Engineering and Management - Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

The oppressive sanctions of the superpowers in the supply of our country's military equipment, as well as the use of a significant number of helicopters with military and civilian applications (including transportation, rescue, agriculture, fire, crisis management, etc.), in the country, The importance of Iran Helicopter Support and Renovation Company (Panha) has doubled and the functional diversity of these helicopters has made it necessary for the company to move towards design and construction. Given the company's mission and existing constraints, including sanctions, effective supply chain management is a key factor in its success. Disruptions as a result of unexpected events are an integral part of the company's supply chain, and applying the supply chain resilience approach to deal with these unexpected events, rapid recovery and return to normal (before the event), as the only A company providing support and modernization services for helicopters in Iran is essential.

The purpose of this research is to develop a supply chain resilience model for Panha Company. First, the supply chain resilience practices are identified, then, according to the necessity of the applicability of the final model, practices is categorized in the form of a two-dimensional matrix of importance - feasibility. Also, using fuzzy Delphi method, the most important practices and performance measures related to Penha Company were extracted. Finally, using interpretive structural modeling, a model is presented that shows the relationships between important and feasible practices of the company's supply chain resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Resilience Approach
  • Interpretive Structural Modeling
  • PANHA Co
رحیمی, اکبر، راد, عباس، عالم تبریز, اکبر، موتمنی, علیرضا. (1397. (ارائه مدل زنجیره تامین تاب آور، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 18 شماره 3.
فیروزی ساسان، (1393) ، ارزیابی عملکرد زنجیره تامین براساس مدل بومی یکپارچه لارج: مورد مطالعه صنعت خودورسازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
محسنی، مریم، (1394)، ارائه چارچوبی برای مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر پارادایم های ناب، چابک، تاب آور و پایدار (LARS) در صنعت پتروشیمی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 
 
References
 
Adobor Henry, Ronald S. McMullen, (2018) "Supply chain resilience: a dynamic and multidimensional approach", The International Journal of Logistics Management, https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2017-0093
Agarwal, A., Shankar, R. & Tiwari, M. K. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. European Journal of Operational Research, Vol. 173, pp. 211-225
Ahi, Pay man and Searcy, C. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, Vol. 52. 329-341
Azevedo, S. G., Carvalho, H. & Cruz Machado, V. (2011). “A proposal of larg supply chain management practices and a performance measurement system”, International Journal of e -Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 1(1): 7- 14.
Azevedo, S. G., Carvalho, H. & Cruz Machado, V. (2012). “Proposal of a conceptual model to analyses the influence of large practices on manufacturing supply chain performance”, Journal of Modern Accounting and Auditing, 8(2): 174- 184.
Azevedo, S., Carvalho, H., Cruz-Machado, V., & Grilo, F. (2010), the influence of agile and resilient practices on supply chain performance: an innovative conceptual model proposal.
Azevedo, S.G., Carvalho, H., Cruz-Machado, V., (2016),” LARG index A Benchmarking tool for improving the leanness, agility, resilience and greenness of the automotive supply chain”: An International Journal, Vol. 23 Iss 6 pp. 1472 – 1499
Azevedo, S.G., Machado, V., Barroso, A. and Cruz-Machado, V. (2008), “Supply chain Vulnerability: environment changes and dependencies”, International Journal of Logistics and Transport, Vol. 1 No. 1, pp. 41-55.
Azfar, K. R. W., Khanb, N., Gabrielc, H. F., (2014).” Performance Measurement: A Conceptual Framework for Supply Chain Practices”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150, pp. 803 – 812
Bhamra, R., Dani, S. and Burnard, K. (2011), “Resilience: the concept, a literature review and future directions”, International Journal of Production Research, Vol. 49 No. 18, pp.5375-5393.
Blackhurst, J., Dunn, K. S., Craighead, C. W., (2011) “An empirically derived framework of global supply resiliency”, Journal of Business Logistics, Volume2, Issue, and PP: 374-391
Blackhurst, V.J., Scheibe, P.K., & Johnson, J.D. (2008). Supplier risk Assessment and monitoring for the automotive industry. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 38 (2), 143–165.
Blanchard, D., (2010).” Supply Chain Management Best Practices”, 2nd Edition. John Wiley & Sons, UK ISBN: 978-0-470-53188-4
Carvalho, H., Barroso, A. P., Machado, V. H., Azevedo, S., and Cruz-Machado, V. (2012),Supply chain redesign for resilience using simulation, Computer and Industrial Engineering, 62,pp. 329–341.
Carvalho, H., Duarte, S. & Cruz Machado, V. (2011). “Lean, agile, resilient and green: Divergences and synergies”, emerald group publishing limited, 2(2):151- 179.
 Chen, C.T., Lin, C.T. and Huang, S.F. (2006), “A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management”, International Journal of Production Economics, Vol. 102 No. 2, pp. 289-301.
Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. The International Journal of Logistics Management, 15(2), 1–14.
Cruz, P. E. B. E., (2012). ” Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chain Management Interoperability Assessment Methodology”.  Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Engenharia e Gestão Industrial (MEGI), Universidad nova de Lisboan.
Glendon, L.; Bird, L. (2013): 5th annual Survey: Supply Chain resilience 2013. An international survey to consider the origin, causes and consequences of supply chain disruption.
Govindan, K., Khodaverdi, R., and Vafadarnikjoo, A. (2015), “Intuitionistic fuzzy based DEMATEL method for developing green practices and performances in a green supply chain”, Expert Systems with Applications.
Hohenstein, N.-O., Feisel, E., Hartmann, E., & Giunipero, L. (2015). Research on the phenomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(1/2), 90–117.
Hosseini, S., & Barker, K. (2016), "A Bayesian network model for resilience-based supplier selection" International Journal of Production Economics 180: 68–87.
Juttner, U. and Malan, S. (2011). Supply chain resilience in the global financial crisis: an empirical study, Supply chain management: An international journal, 16(4), pp.246-259.
Juttner, U., Peck, H. and Christopher, M. (2003), “Supply chain risk management: outlining an agenda for future research”, International Journal of Logistics: Research & Applications, Vol. 6 No. 4, pp. 197-210
Kamalahmadi, M., & Parast, M. M. (2016). “A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research”. International Journal of Production Economics, 171, 116–133.
López, C. & Ishizaka. A. (2019), "A hybrid FCM-AHP approach to predict impacts of offshore outsourcing location decisions on supply chain resilience" Journal of Business Research vol10 (2): 495-507.
Lotfi, M., Saghiri, S., (2017), “Disentangling resilience, agility and leanness: Conceptual development and empirical analysis”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 29 No.1, pp.168-197.
Manuj, I., & Mentzer, J.T. (2008b). Global supply chain risk management. Journal of Business Logistics, 29 (1), 133–155.
Marley, K., T. Ward, P. and A. Hill, J. (2014), “Mitigating supply chain disruptions – a normal accident perspective”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 19 No. 2, pp. 142-152
Mensahs, P. and Merkuryev, Y. (2015). Developing a resilient supply chain. Procedia- Social and Behavioral Sciences, No. 110. 309-319
Peck, H. (2006). Reconciling supply chain vulnerability, risk and supply chain management. International journal of logistics: Research and
 Pettit, T, Fiksel, J., &. Croxton, K. (2010), Ensuring supply chain resilience: development of a conceptual framework. Journal of Business Logistics, 31(1), 1-21.
Pettit, T, Fiksel, J., &. Croxton, K. (2013), Ensuring supply chain resilience: development of a conceptual framework. Journal of Business Logistics, 31(1), 1-21.
Pfohl, H. C., KOhler, H., Thomas, D., (2010). “State of the art in supply chain risk management research: empirical and conceptual findings and a roadmap for the implementation in practice”,  Logistics Research 2(1), PP: 33-44
Pournader Mehrdokht, Kristian Rotaru, Andrew Philip Kach, Seyed Hossein Razavi Hajiagha, (2016) "An analytical model for system-wide and tier-specific assessment of resilience to supply chain risks", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 21 Issue: 5, pp.589-609, https://doi.org/10.1108/SCM-11-2015-0430
Priya Datta, P., Christopher, M., & Allen, P. (2007). Agent-based modelling of complex production/distribution systems to improve resilience. International Journal of Logistics Research and applications, 10(3), 187–203
Rajesh Rajagopal, (2017), “Technological capabilities and supply chain resilience of firms: A relational analysis using Total Interpretive Structural Modeling (TISM)”, Technological Forecasting and Social Change, vol, 118.
Rocío, R. B., Cristina, L., Juan, C. R., (2018) “The lean and resilient management of the supply chain and its impact on performance”, International Journal of Production Economics, Vol. 203, PP.190-202
Ruiz-Benítez Rocío, CristinaLópezJuan C.Real. (2018). The lean and resilient management of the supply chain and its impact on performance, International Journal of Production Economics, Volume 203, September 2018, Pages 190-202
Sahu, A.k., Datta, .S, Mahapatra, S.S., (2017)," Evaluation of performance index in resilient supply chain: a fuzzy-based approach ", benchmarking: An International Journal, Vol. 24 Iss1 pp. 118 – 142.
Sheffi, Y., & Rice Jr, J. B. (2005). A supply chain view of the resilient enterprise. MIT Sloan management review, 47(1), .41
Soni, U., Jain, V., & Kumar, S. (2014). Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach. Computers & Industrial Engineering, 74, 11–25.
Tang, C.S. (2006), “Robust strategies for mitigating supply chain disruptions”, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 9 No. 1, pp. 33-45.
Tang, C.S., & Tomlin, B. (2008). The power of flexibility for mitigating supply chain risks. International Journal of Production Economics, 116 (1), 12–27.
Tukamuhabwa, B. R., Stevenson, M., Busby, J. and Zorzini, M. (2015), “Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study”, International Journal of Production Research, Vol. 53 No. 18, pp. 5592-5623.
Wang, S.Y., Chang, S.L. and Wang, R.C. (2009), “Assessment of supplier performance based on product-development strategy by applying multi-granularity linguistic term sets”, Omega, Vol. 37 No. 1, pp. 215-226.
Wu, T., Blackhurst, J., Ogrady, P., (2007) “Methodology for supply chain disruption analysis”, Journal International Journal of Production Research Volume 45, Issue 7, 1665-1682
Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K. and Geng, Y. (2008). “The role of organizational size in the adoption of green supply chain management practices i n China”, Corporate Social Responsibility and environmental Management, Vol. 15 No. 6, pp. 322–337.
 Zsidisin, G.A., & Smith, M.E. (2010). Managing Supply Risk with Early Supplier Involvement: A Case Study and Research Propositions. Journal of Supply Chain Management, 41 (4), 44-57.
 
 
In Persian
 
Rahimi,   A., Rad, A., Alam Tabriz, A., Motameni, A.,(2018) providing a model of resilient supply chain, Military Management Quarterly, 31-70, 18(71)
Firouzi,   S., (2014), Evaluation of supply chain performance based on Large integrated indigenous model: a case study of the automotive industry, Master Thesis, Shahid Beheshti University.
Mohseni,    M., (2015), providing a framework for supply chain management based on lean paradigms modeling, agile, Resilient and sustainable(LARs)  in Petrochemical industry, Ph.D. Thesis, Tehran University .