نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22054/jims.2022.64406.2718

چکیده

امروزه با توجه به آلودگی های زیست محیطی که محصولات مختلف ایجاد می کنند، اتخاذ سیاست-هایی از سوی دولتها در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تامین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. زنجیره تامین سبز منافع زیادی را مانند صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آلاینده‌ها و... در پی خواهد داشت. مداخله‌ی دولت برای توسعه این زنجیره ها به صورتهای مختلفی مانند پرداخت یارانه، اخذ مالیات، فروش مجوز و انجام تبلیغات است. در این پژوهش، دو تولیدکننده با زنجیره های تامین سبز و غیرسبز در بازار رقابتی با یکدیگر رقابت کرده و محصولات خود را از طریق یک خرده فروش مشترک به فروش می‌رسانند و دولت نیز به عنوان رهبر در بازی استاکلبرگ مداخله می‌کند. این زنجیره ها بر اساس انتخاب روش های قیمت‌گذاری عامل محور و عمده فروشی به چهار مدل مختلف طراحی شده است و دراین مدل ها دولت با انجام تبلیغات برای محصولات سبز در دو مدل اول و دوم و با اخذ مالیات از تولیدکننده محصول غیرسبز در مدل های سوم و چهارم درصدد حداکثر کردن رفاه اجتماعی و بهبود محیط زیست است. به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه مدلها از روش نظریه بازیها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که به طور کلی دخالت دولت باعث بهبود وضعیت زیست محیطی و رفاه اجتماعی می شود و در حالت انجام تبلیغات، تأثیر بهتری بر روند کلی بازار و همچنین بر رفاه اجتماعی نسبت به استراتژی اخذ مالیات دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Examining Impact of Government Intervention on the Competition between Green and Non-green Agency Supply Chains

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Moharrami 1
  • Mohammad Kazem Sayadi 2
  • Meysam Rafei 3

1 Master of Industrial Engineering, Khwarazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, ICT Research Institute, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, due to the pollution that businesses and various industries impose to the environment, the adoption of strategies and policies by governments to improve the environmental performance of the supply chain has received more attention. The green supply chain will have many benefits, such as saving energy resources, reducing pollutants, and so on. Government intervention to develop these chains takes various forms, such as subsidies, taxes, licensing, and advertising. In this study, two manufacturers with green and non-green supply chains compete in a competitive market and sell their products through a joint retailer, and the government intervenes as a leader in the stackelberg game. These chains are designed based on the selection of agent-based pricing and wholesale pricing methods in four different models. In these models, the government advertises for green products in the first and second models and imposes taxes on the producer of non-green products in the third and fourth models, seeking to maximize social welfare and improving the environment. In order to analyze and compare the models, the game theory approach was used. The results show that in general, government intervention improves the environmental situation and social welfare, and in the case of advertising has a better effect on the overall market trend and also on social welfare than the tax imposing strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain
  • Non-Green Supply Chain
  • Government intervention
  • Social welfare
  • Agent-Based Pricing