نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران

چکیده

بخش بندی تامین کننده به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی مدیریت ارتباط با تامین کننده برای شرکت هایی که دارای تامین کنندگان متعدد می باشند، محسوب می شود که می تواند به عنوان مزیت رقابتی شرکت ها از آن یاد نمود. بخش بندی تامین کننده در دهه اخیر توجه تعداد زیادی از محققان را به خود جلب کرده است. هدف تحقیق حاضر، مرور نظام مند تحقیقات بخش بندی تامین کننده جهت تعیین روند آینده این حوزه تحقیقاتی می باشد. برای این منظور، از مرور نظام مند ادبیات و تحلیل شبکه استنادی همزمان استفاده می شود. بعد از تعیین پروتکل جستجو و شاخص هایی جهت انتخاب مقالات، در نهایت 48 مقاله انتخاب شدند. مقالات انتخاب شده مطابق با گام های روش های مرور نظام مند ادبیات و تحلیل شبکه استنادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نشان از استقبال محققان از رویکرد پرتفولیو، تکنیک های تصمیم گیری و مدل دو بعدی سود و عرضه در تحقیقات بخش بندی تامین کننده می داد. با بررسی و تحلیل همه جانبه تحقیقات، روند تحقیقاتی آینده پیش بینی شد و این حوزه نیازمند تحقیقات بیشتری در پارادایم های زنجیره تامین، تاثیر بخش بندی تامین کننده بر عملکرد و تحلیل مدیریت ارتباط با تامین کنندگان به عنوان یک کل که بخش بندی تامین کننده یکی از اجزا آن است، می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic literature review on supplier segmentation (Models, approaches, techniques and future trends)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Fallah Lajimi 1
  • Sara Majidi 2

1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Master's student in Industrial Management - Operations Research, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Supplier Segmentation is one of the key activities of supplier relationship management (SRM) for companies with a large number of suppliers. It involves dividing the suppliers into a manageable number of segments, to formulate SRM strategies for the various segments, rather than for each individual supplier. Supplier segmentation has attracted a great deal of attention in recent decades. The purpose of the current study is to provide a systematic review of supplier segmentation researches to determine the future trend of this research area. For this purpose, a systematic literature review and citation network analysis are used simultaneously. After determining the search protocol and criteria for selecting articles, 48 articles were finally selected. Selected articles were evaluated and analyzed according to the steps of a systematic literature review and citation analysis. The results of the study indicate that researchers have welcomed the portfolio approach, decision-making techniques, and two-dimensional model of profit and supply risk in supplier segmentation research. A comprehensive analysis of the studies made it possible to distill the future research trend. This research area requires further study involving the supply chain paradigms, the impact of supplier segmentation on performance, and the analysis of the supplier relationship management as a whole, with supplier segmentation being one of its components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier segmentation
  • Systematic literature review
  • Citation analysis
Bai, C., Rezaei, J., and Sarkis, J. (2017). Multicriteria Green Supplier Segmentation. IEEE Transactions on Engineering Management, 64(4), 515–528.
Batagelj, V. (2003). Efficient algorithms for citation network analysis. arXiv preprint cs/0309023.
Bensaou, M. (1999). Portfolios of buyer-supplier relationships. Sloan management review40(4), 35-36.
Borgatti, S. P., Everett, M. G., and Freeman, L. C. (2002). Ucinet for Windows: Software for social network analysis.
Calero-Medina, C., and Noyons, E. C. M. (2008). Combining mapping and citation network analysis for a better understanding of the scientific development: The case of the absorptive capacity field. Journal of Informetrics, 2(4), 272–279.
Caniëls, M. C., and Gelderman, C. J. (2007). Power and interdependence in buyer supplier relationships: A purchasing portfolio approach. Industrial Marketing Management36(2), 219-229.
Colicchia, C., and Strozzi, F. (2012). Supply chain risk management: A new methodology for a systematic literature review. Supply Chain Management, 17(4), 403–418.
Day, M., Magnan, G. M., and Moeller, M. M. (2010). Evaluating the bases of supplier segmentation: A review and taxonomy. Industrial Marketing Management39(4), 625-639.
De Nooy, W., Mrvar, A., and Batagelj, V. (2018). Exploratory social network analysis with Pajek. Cambridge University Press.
Dyer, J., Cho, D., and Chu, W. (1998). Strategic supplier segmentation: The nextandquot; best practiceandquot; in supply chain management. California Management Review.
Fan, D., Lo, C. K. Y., Ching, V., and Kan, C. W. (2014). Occupational health and safety issues in operations management: A systematic and citation network analysis review. International Journal of Production Economics, 158, 334–344.
Gelderman, C. J., and Van Weele, A. J. (2003). Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic's purchasing portfolio model. Journal of purchasing and supply management9(5-6), 207-216.
Georgiadis, P., Vlachos, D., and Iakovou, E. (2005). A system dynamics modeling framework for the strategic supply chain management of food chains. Journal of Food Engineering, 70(3), 351–364.
Glock, C. H., Grosse, E. H., and Ries, J. M. (2017). Decision support models for supplier development: Systematic literature review and research agenda. International Journal of Production Economics, 193, 798–812.
Gosling, J., and Naim, M. M. (2009). Int. J. Production Economics Engineer-to-order supply chain management : A literature review and research agenda, 122, 741–754.
Hummon, N. P., and Dereian, P. (1989). Connectivity in a citation network: The development of DNA theory. Social Networks, 11(1), 39–63.
Jin, Y., Ryan, J. K., and Yund, W. (2014). Two stage procurement processes with competitive suppliers and uncertain supplier quality. IEEE Transactions on Engineering Management61(1), 147-158.
Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Pearl Brereton, O., Turner, M., Niazi, M., and Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. Information and Software Technology, 52(8), 792–805.
Kraljic, P. (1983). Purchasing must become supply management. Harvard business review61(5), 109-117.
Kuan, C. H., Huang, M. H., and Chen, D. Z. (2018). Missing links: Timing characteristics and their implications for capturing contemporaneous technological developments. Journal of Informetrics, 12(1), 259–270.
Lo, S.-C., and Sudjatmika, F. V. (2016). Solving multi-criteria supplier segmentation based on the modified FAHP for supply chain management: a case study. Soft Computing, 20(12), 4981–4990.
Lucio-Arias, D., and Leydesdorff, L. (2008). Main-path analysis and path-dependent transitions in HistCiteTM-based historiograms. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(12),
Medeiros, M., and Ferreira, L. (2018). Development of a purchasing portfolio model: an empirical study in a Brazilian hospital. Production Planning and Control29(7), 571-585.
Morioka, S. N., and Carvalho, M. M. De. (2016). A systematic literature review towards a conceptual framework for integrating sustainability performance into business, 136, 134–146.
Nellore, R., and Söderquist, K. (2000). Portfolio approaches to procurement: Analysing the missing link to specifications. Long Range Planning.
Oghazi, P., Rad, F. F., Zaefarian, G., Beheshti, H. M., and Mortazavi, S. (2016). Unity is strength: A study of supplier relationship management integration. Journal of Business Research, 69(11), 4804–4810.
Olsen, R. F., and Ellram, L. M. (1997). A portfolio approach to supplier relationships. Industrial marketing management26(2), 101-113.
Parasuraman, A. (1980). Vendor segmentation: An additional level of market segmentation. Industrial Marketing Management9(1), 59-62.
Park, H., and Magee, C. L. (2017). Tracing Technological Development Trajectories: A Genetic Knowledge Persistence-Based Main Path Approach. PLOS ONE, 12(1), e0170895.
Parkouhi, S. V., Ghadikolaei, A. S., and Lajimi, H. F. (2019). Resilient supplier selection and segmentation in grey environment. Journal of Cleaner Production207, 1123-1137.
Rezaei, J., & Fallah Lajimi, H. (2019). Segmenting supplies and suppliers: bringing together the purchasing portfolio matrix and the supplier potential matrix. International Journal of Logistics Research and Applications22(4), 419-436.
Rezaei, J., and Ortt, R. (2012). A multi-variable approach to supplier segmentation. International Journal of Production Research, 50(16), 4593–4611.
Rezaei, J., and Ortt, R. (2013). Multi-criteria supplier segmentation using a fuzzy preference relations based AHP. European Journal of Operational Research225(1), 75-84.
Rezaei, J., Wang, J., and Tavasszy, L. (2015). Linking supplier development to supplier segmentation using Best Worst Method. Expert Systems With Applications.
Santos, L. F. de O. M., Osiro, L., and Lima, R. H. P. (2017). A model based on 2-tuple fuzzy linguistic representation and Analytic Hierarchy Process for supplier segmentation using qualitative and quantitative criteria. Expert Systems with Applications, 79, 53–64.
Segura, M., and Maroto, C. (2017). A multiple criteria supplier segmentation using outranking and value function methods. Expert Systems with Applications69, 87-100.
Small, H. G. (1978). Cited documents as concept symbols. Social studies of science8(3), 327-340.
Svensson, G. (2004). Supplier segmentation in the automotive industry: A dyadic approach of a managerial model. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management34(1), 12-38.
Torres-Ruiz, A., and Ravindran, A. R. (2018). Multiple criteria framework for the sustainability risk assessment of a supplier portfolio. Journal of Cleaner Production, 172, 4478–4493.
Wook Kim, S. (2012). An investigation of information technology investments on buyer‐supplier relationship and supply chain dynamics. Asian Journal on Quality, 13(3), 250–267.
Zhou, H., Yang, Y., Chen, Y., and Zhu, J. (2018). Data envelopment analysis application in sustainability: The origins, development and future directions. European Journal of Operational Research, 264(1), 1–16.