نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش های مهم در صنایع خودرو سازی مواجه با ریسک های متفاوت است به ویژه زمانی که به علت پاسخگویی به نیاز مشتریان محصولات جدید ارایه می شود ﮐﻪ باعث ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و درست در ﺗﻐﯿﯿﺮ روش و طراحی، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﻮاد جدید، میزان تقاضا و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و موارد دیگر می شود. این موارد می تواند آسیب ها و خطرات جدی به بار آورد. ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب این ریسک ها ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، باید به دنبال روش های درست برای شناسایی ریسک ها و اولویت بندی ریسک ها برای اعمال کنترل ریسک های پر اهمیت بود. از این رو در این مقاله ، پس از شناسایی حوزه های اصلی ریسک های شناسایی شده ریسک های خطوط تولید گرید بندی شدند و بر اساس آن رویکرد نقشه های شناختی فازی توسعه داده شد و 13 ریسک در سه گروه ریسک تکنیکی ، استراتژیکی و عملیاتی شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، همبستگی ریسک ها ارزیابی شدند و مهمترین ریسک ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای مشخص شدند. در نهایت نتایج نشان می دهد که ریسک های خطا در طراحی، پایین بودن انگیزه ، کمبود منابع مالی، کمبود قطعات و بهره وری پایین جزو پنج ریسک اصلی در زنجیره تامین قطعات خودرو ایساکو می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Auto parts supply chain risk assessment and rating models using fuzzy cognitive map and Interpretive Structural Modeling

نویسندگان [English]

  • Mohamad javad Ershadi 1
  • Amir Azizi 2
  • Majid Mohajeri 3

1 Associate Professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran .

3 M.A., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the major challenges in the automotive industry is facing different risks, especially when introducing new products to meet customer needs. This often leads to difficulties in accurately identifying and adapting to changing methods, designs, new machinery and materials, demand fluctuations, production speed, and more. These factors can result in serious injuries and risks. In order to address these risks, it is crucial to employ effective risk identification methods and prioritize them to exert control over critical risks. Therefore, this paper focuses on identifying the main areas of risks in the automotive industry, specifically within the production line. The identified risks are then categorized and graded. Based on this assessment, a fuzzy cognitive maps approach is developed to analyze 13 risks, which are further divided into three groups: technical, strategic, and operational risks. Furthermore, an interpretive structural modeling approach is used to evaluate the interrelationships among these risks, allowing for a comprehensive understanding of their correlations. Through the network analysis process, the most significant risks are identified. The findings reveal that design errors, low motivation, lack of financial resources, lack of parts, and low productivity are among the top five risks in the ISACO auto parts supply chain.
 
Introduction
The increasing complexity of industrial systems and the incorporation of new technologies, processes, machinery, and materials have highlighted the importance of considering environmental and safety aspects in risk assessment. Evaluating the impact of failures and their effects is a critical task in industries, particularly in the automotive sector. Among the various risk assessment techniques, failure mode and effects analysis (FMEA) has been widely recognized as a reliable method. Despite the extensive application of FMEA, there are limitations associated with this approach. One of the significant drawbacks is that it considers the SOD factors independently without considering the interdependencies among failures. In reality, production stages are not executed simultaneously, and potential failures do not occur concurrently. Some failures are influenced by previous stage failures and, in turn, affect subsequent stages. On the other hand, interpretive structural modeling (ISM) allows for the comprehensive structuring of a set of interconnected factors in an organized model. By utilizing fundamental concepts of graph theory, ISM describes the intricate pattern of conceptual relationships among variables. In this way, it overcomes the limitations of independent consideration of failures in FMEA. Therefore, this paper employs ISM as an approach to assess the impact of failures. It provides a comprehensive and structured model that captures the interrelationships among various factors. By using this approach, the evaluation of failures becomes more accurate and reliable, considering the interdependencies among different stages and failures.
Materials and Methods
This research is categorized as applied research in terms of its objective and descriptive-qualitative in terms of its method. Field studies were conducted as the data collection tools for this research. The scoring method (utilizing experts) was used for data analysis, and a case study of the ISACO company was employed to test the model. The required data for this research, aimed at presenting a model for identifying production risks in the first stage, were collected through a literature review. Relevant English and Persian books, student theses, related websites, journal articles, conferences, and seminars focusing on the identification of multi-stage production risks were used to gather research literature. Existing documentation from various industries was also utilized in the field of risk assessment and identification. In the initial stage, the main risks of the automotive parts supplier company are identified. In this phase, risks identified in existing scientific research sources were finalized through interviews with experts. The extracted risks are evaluated and ranked based on the failure mode and effects analysis method in the second step. In the third step, the interactions among various risks are examined using the fuzzy cognitive map approach. The results obtained from the second step are utilized in this phase through normalization. In the fourth step, the final ranking of risks is determined based on the static analysis conducted in the third step. In the fifth step, an interpretive structural model is used to determine the interdependence and susceptibility of risks to each other.
Discussion and Results
Based on the research objectives, the risks in the production line domain were first identified using the FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) approach. Then, the FCM (Fuzzy Cognitive Mapping) method was employed to design a fuzzy network, and ultimately, the ISM (Interpretive Structural Modeling) approach was used to analyze the penetration and interdependence of risks. The ranking of risks using the FMEA approach is as follows: lack of motivation, parts shortage, low productivity, rework in execution, and weak supervision are ranked from 1 to 5, respectively. After considering the interactions among risks in the dynamic analysis of FCM, the factor of lack of motivation descends from rank 1 to 7. Furthermore, the factors of low productivity and lack of financial resources rank first and second, respectively.
Conclusion
Decision-making in the field of risk management involves considering various factors that are subject to change over time. The dynamic nature of these factors can influence the effectiveness of risk management decisions, and their impact on the desired outcomes needs to be carefully assessed. Proper risk management requires a comprehensive understanding of potential failures and the ability to predict and mitigate their consequences. Analyzing risks, employing effective mitigation strategies, and conducting thorough evaluations are essential for ensuring the success of a project or business venture. Professional risk management involves identifying and addressing potential vulnerabilities, evaluating their impact on the desired objectives, and devising appropriate strategies to prevent or mitigate their occurrence. The use of risk assessment methodologies, such as Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), allows for systematic identification and prediction of potential failures, while incorporating flexibility and adaptability in risk mitigation approaches. These methodologies offer advantages such as scalability, speed, high accuracy in predicting failures, enhanced understanding of complex systems, and facilitation of decision-making processes. By employing fuzzy cognitive mapping (FCM) in FMEA, the prioritization and prediction of potential risks can be effectively performed. This approach provides a more flexible and comprehensive understanding of risks, enabling easier decision-making and utilization of valuable feedback from domain experts. Following the identification of primary risk areas, the risks associated with production lines were classified, and a fuzzy cognitive mapping approach was developed based on this classification. Thirteen identified risks were then analyzed using interpretive structural modeling (ISM) to assess the interrelationships among the risks and provide further insights for decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Risk analysis"
  • " Ranking "
  • "Fuzzy cognitive map "
  • " Interpretive structural modeling "
  • "Network analysis process "
Abdali. Abdallah, Valian. Siamak et al. (2018), Conceptualization of the structural-interpretive model of ISM in the accounting profession based on the critical evaluation method: Danesh Scientific Research Journal, Volume 8, Number 30, Pages 148-129.
Ahmadi, S., Yeh, C. H., Martin, R., & Papageorgiou, E. (2015). Optimizing ERP readiness improvements under budgetary constraints: International Journal of Production.
Alfat.Ahmed, Shahriari Niya.Ali (2013), structural interpretative modeling of factors influencing the selection of partners in agile supply chain: Journal of Production and Operations Management, Volume 5, Number 2, Pages 128-109.
Ali Pournilash.Skineh, Sanei Far.Majid, Karimnejad.Mohammed, Islami.Ali, Kazemi.Moharram, Tariqat Zamir.Mohammed (2018), Assessment and Management of Environmental Risks of Technical and Engineering Units of Pegah Pasteurized Milk Company, Gilan: The 4th Congress International Development of Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran, Tabriz, Islamic Art University of Tabriz, Permanent Secretariat-Miad University and in cooperation with Shiraz University, Yasouj University and Mazandaran University.
Alizadeh.Davoud, Irajpour.Alireza (2017), identification and analysis of process damages with P-FMEA method and prioritization of the executive solutions of damages with MADM method: a case study of Qazvin Marinasan factory, the fifth national conference of applied researches in management and Accounting, Tehran, Iran Management Association.
Arvanitoyannis, I. S., & Varzakas, T. H. (2008). Application of ISO 22000 and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) for industrial processing of salmon: A case study.Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 48(5), 411–429.
Bağdatlı, M. E. C., Akbıyıklı, R., & Papageorgiou, E. I. (2017). A fuzzy cognitive map approach applied in cost– benefit analysis for highway projects: International Journal of Fuzzy Systems, 19(5), 1512–1527.
Baghbani.Mohammed, Iranzadeh.Soliman, Baqerzadeh Khajeh.Majid (2017), necessary steps and tools for the effective implementation of PFMEA in production organizations: Standard and Quality Management Quarterly.
Baynal, K., Sarı, T., & Akpınar, B. (2018). Risk management in automotive manufacturing process based on FMEA and grey relational analysis: A case study. Advances in Production Engineering & Management, 13(1), 69–80.
Berjis, N., Shirouyehzad, H., & Tavakoli, M. M. (2015). Considering the effect of critical success factors of knowledge management on safety management and determining the principle components of both attitudes in Isfahan car industry: International Journal of Process Management and Benchmarking, 5(4), 515–532.
Bhuvanesh Kumar, M., & Parameshwaran, R. (2018). Fuzzy integrated QFD, FMEA framework for the selection of lean tools in a manufacturing organization: Production Planning & Control. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1434253.
Bowles, J. B., & Peláez, C. E. (1995). Fuzzy logic prioritization of failures in a system failure mode, effects and criticality analysis: Reliability Engineering & System Safety,50(2), 203–213.
Case, D. M., & Stylios, C. D (2016, December) Introducing a Fuzzy Cognitive Map for modeling power market auction behavior: In 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) (pp. 1-8), IEEE.
Certa, A., Enea, M., Galante, G. M., & La Fata, C. M. (2017). ELECTRE TRI-based approach to the failure modes classification on the basis of risk parameters: An alternative to the risk priority number. Computers & Industrial Engineering, 108, 100–110.
Chanamool, N., & Naenna, T. (2016). Fuzzy FMEA application to improve decisionmaking process in an emergency department: Applied Soft Computing, 43, 441–453.
Chang, K. H., & Cheng, C. H. (2011). Evaluating the risk of failure using the fuzzy OWA and DEMATEL method: Journal of Intelligent Manufacturing, 22(2), 113–129.
Chin, K. S., Wang, Y. M., Poon, G. K. K., & Yang, J. B. (2009). Failure mode and effects analysis by data envelopment analysis: Decision Support Systems, 48(1), 246–256.
Cornejo, E. J. R. (2019). Productivity Enhancement Using Process Failure Mode and Effect Analysis (PFMEA) At Z Company Philippines Corporation: Journal of Recent Innovations in Academic Research, 3(1), 161-171.
Dabbagh, R., & Yousefi, S. (2019). A hybrid decision-making approach based on FCM and MOORA for occupational health and safety risk analysis: Journal of safety research, 71, 111-123.
Dogu, E., & Albayrak, Y. E. (2018). Criteria evaluation for pricing decisions in strategic marketing management using an intuitionistic cognitive map approach. Soft Economics, 161, 105–115.
El Hassan, A., Dina, S., Elsherpieny, E. A., Kholif, A. M., & Khorshid, M. A. (2017). The role of failure mode and effects analysis in improving the quality performance of dairy laboratories: Journal of Food Safety, 37(4), https://doi.org/10.1111/jfs.12364.
Erbay, B., & Özkan, C (2018) Fuzzy FMEA Application Combined with Fuzzy Cognitive Maps to Manage the Risks of a Software Project. European Journal of Engineering and Formal Sciences, 2(2), 7-22.
Esfahanipour. Akbar, Fakhrabadi. Mehnaz (2014), risk analysis with the combined model of failure mode and effects analysis (FMEA) and fuzzy cognitive map (FCM): the third international accounting and management conference, Tehran, Mehr Eshraq conference institute.
Ferreira, F. A., Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., Meidutė-Kavaliauskienė, I., & Jalali, M. S. (2017). Enhancing knowledge and strategic planning of bank customer loyalty using fuzzy cognitive maps: Technological and Economic Development of Economy, 23(6), 860–876.
Gao, M., Shao, X., & Chi, H. (2013).Safety risk assessment and improvement in a food production process. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 19(5), 1359–1371.
Garcia, P. A. D. A., Junior, L., Curty, I., & Oliveira, M. A. (2013). A weight restricted DEA model for FMEA risk prioritization: Production, 23(3), 500–507.
Hemad Hamedi and Amir Mehdiabadi (2020) Entrepreneurship resilience and Iranian organizations: application of the fuzzy DANP technique. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship Vol. 14 No. 3, 2020 pp. 231-247 Emerald Publishing Limited e-ISSN: 2398-7812 p-ISSN: 2071-1395 DOI 10.1108/APJIE-10-2019-0074.
Höfig, K., Klein, C., Rothbauer, S., Zeller, M., Vorderer, M., & Koo, C. H. (2019, September). A Meta-model for Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA): In 2019 24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA) (pp. 1199-1202). IEEE.
Jitesh Thakkar, S.G. Veshmukh, A.V. Gupta anV Ravi Shankar, (2017). “Vevelopment of a balanceV scorecarV An integrateV approach of Interpretive Structural MoVeling (ISM) anV Analytic Network Process (ANP)”: International Journal of ProVuctivity anV Performance Management, 56 (1), 25-59.
Jodki. Maryam, Hasanpour. Hosseinali (2017), Prioritization of effective factors on improving employee productivity using the Network Analysis Process (ANP) technique: a case study of Iran's National Standards Organization, Scientific and Promotional Quarterly of Standard and Quality Management, 8th year, number 2, consecutive 29, autumn 2017.
Kardaras, D., & Karakostas, B. (1999). The use of fuzzy cognitive maps to simulate the information systems strategic planning process: Information and Software Technology,41(4), 197–210.
Kosko, B. (1986).Fuzzy cognitive maps: International Journal of Man-machine Studies,24(1), 65–75.
Mashhadi Keshtiban, P., Onari, M. A., Shokri, K., & Jahangoshai Rezaee, M. (2022). Enhancing risk assessment of manufacturing production process integrating failure modes and sequential fuzzy cognitive map. Quality Engineering, 1-14.
Mehri.Dariush, Zamani.Reza, Vathouqi.Abdallah, Namdar.Hossein (2018), Presenting a model for identifying human capital indicators in a military university with the combined approach of ISM ANP: Scientific Journal of Human Resource Management Research of Imam Hossein University (AS)
Moinzad Hossein (2012), risk analysis in information technology management using fuzzy cognitive maps: 10th International Industrial Engineering Conference, Tehran, Iran Industrial Engineering Association, Amir Kabir University of Technology.
Nik Pishe Kouh Jahri. Fatemeh, Maruti. Maryam, Sadeghi Nia. Majid, Amanat Yazdi. Leila (2017), Investigating EFMEA Method Capability in Environmental Risk Assessment and Management: Third International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design, Tabriz, Secretariat Permanent Conference, Miyad University in collaboration with Tabriz University of Islamic Art, Khwarazmi University, Shahrekord University.
Peter Madzık, Arash Shahin (2020). QUALITY PAPER Customer categorization using a three-dimensional loyalty matrix analogous to FMEA: International Journal of Quality & Reliability Management Emerald Publishing Limited 0265-671X DOI 10.1108/IJQRM-05-2020-0179.
Razi.Ali, Hosseini.Mohammed (2017), Proposing a new model of failure mode and effect analysis for clustering and ranking the production process: International Journal of Productivity and Quality Management, Volume 21, Number 1, pp. 71-45.
Rezaee, M. J., Yousefi, S., Eshkevari, M., Valipour, M., & Saberi, M. (2020) Risk analysis of health, safety and environment in chemical industry integrating linguistic FMEA, fuzzy inference system and fuzzy DEA: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 34(1), 201-218.
Rezaei. Alireza, Yousefi. Habib Elah (2018), An intelligent decision-making method to identify and analyze airport risks: Aviation Management Journal, No. 68, pp. 27-14.
Rezaei.Alireza, Salimi.Younes, Yousefi.Ebrahim (2017), Identifying and managing failures in the stone processing industry using cost-based FMEA: International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 88, Number 9-12, Pages 3339-3349.
Safdari.Shayan, Mansour.Mohammed Amin, Azami.Ali (2013), Prioritization and interaction analysis between factors affecting the success of new product development projects through ISM and DEMATEL methods: Journal of Production and Industrial Operations Management, Volume 6, Number 1. Page 149-170.
Talebpour. Mohammad, Ahmadi. Sina (2008), intelligent evaluation of FCM fuzzy cognitive map: Eye magazine. Management style, volume 8, number 30, page 28-9.
Thi Quynh Mai Pham, Gyei Kark Park and Kyoung-Hoon Choi. (2020). The efficiency analysis of world top container ports using two-stage uncertainty DEA model and FCM: Maritime Business Review Emerald Publishing Limited 2397-3757 DOI 10.1108/MABR-11-2019-0052.
Visi.Ali, Khodabakhshian.Rosoul, Rohani.Abbas (2017), Rating and Failure Analysis of CNC Machine Lubrication System Based on FFMEA Technique: Fourth International Conference on Industrial and Systems Engineering, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad.
Yousefi Hanumorur.Ahmed, Rafogarzadeh.Mahdieh, Ibni.Mohsen, Khoza E.Syed Amir (2018), Identifying and evaluating the impact of project risks based on the PMBOK standard with FCM approach: The 4th International Industrial Management Conference, Yazd, Yazd University, Anjuman Iranian Industrial Management Science.
Yousefi. Habib Elah, Hojat Panah. Shayan, Mahoud. Mohammad, Mohammad Khani. Mohsen (2018), Investigating the impact of risk management in the construction of a cement factory with a sustainable development approach: a case study of the Nizar cement factory in Qom, the third national conference on strategies to achieve development Sustainable in Iran's Architecture and Urban Planning Sciences, Tehran-Center, Sustainable Development Conferences of Iran, Center for Sustainable Development Solutions.