نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در مدیریت شبکه زنجیره تامین خون وجود یک برنامه منسجم و دقیق می تواند به افزایش کارآیی و اثر بخشی شبکه کمک شایانی ‌نماید. در این پژوهش مدل ریاضی یکپارچه در شرایط بحران به منظور کمینه نمودن هزینه ها و زمان تحویل خون ارائه شده است. در مدل حاضر برای اطمینان از تامین خون به موقع و به اندازه به خصوص در شرایط بحران از رویکرد جدید همچون تمرکز سطوح جمع آوری، فرآوری و توزیع خون در تسهیلات، در نظر گرفتن حمل و نقل اضطراری، ترافیک مسیر(تاخیر درتحویل)، جایگزینی گروه های خونی و تسهیلات پشتیبان بهره گرفته شد. تصمیمات مهم دیگری اعم از مکان یابی کلیه تسهیلات دائم و موقت در سه سطح جمع آوری، فرآوری و توزیع وکمبود خون نیز در مدل اعمال شد. مدل را با استفاده از روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته برای مسائل مختلف حل شد. نتایج حاصل از محاسبات نشان داد استقرار تجهیزات فرآوری پیشرفته در بیمارستان های صحرایی، تمرکز سطوح در تسهیلات، جایگزینی گروه های خونی سبب بهبود قابل توجه شبکه شده است لذا مدیران و تصمیم گیرندگان می توانند از این رویکردها برای بهینه سازی شبکه زنجیره تامین خون به منظور به کاهش هزینه ها و زمان تحویل خون استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing an integrated blood supply chain network in crisis conditions considering the concentration of sites in facilities and blood types substitution

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jami 1
  • Hamidreza Izadbakhsh 2
  • Alireza Arshadi Khamseh 3

1 Ph.D. Candidate in Industrial Engineering, kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the management of the blood supply chain network, the existence of a coherent and accurate program can help increase the efficiency and effectiveness of the network. This research presents an integrated mathematical model to minimize network costs and blood delivery time, especially in crisis conditions. The model incorporates various factors such as the concentration of blood collection, processing, and distribution sites in facilities, emergency transportation, pollution, route traffic (which can cause delivery delays), blood type substitution, and supporter facilities to ensure timely and sufficient blood supply. Additionally, the model considers decisions related to the location of permanent and temporary facilities at three blood collection, processing, and distribution sites, as well as addressing blood shortages. The proposed model was solved for several problems using the Augmented epsilon-constraint method. The results demonstrate that deploying advanced processing equipment in field hospitals, concentrating sites in facilities, and implementing blood type substitution significantly improve network efficiency. Therefore, managers and decision-makers can utilize these proposed approaches to optimize the blood supply chain network, resulting in minimized network costs and blood delivery time.
Introduction
One of the most important aspects of human life is health, which has a significant impact on other aspects of life. In this study, a two-objective mathematical programming model is proposed to integrate the blood supply chain network for both normal and crisis conditions at three levels: blood collection, processing and storage, and blood distribution. The proposed two-objective mathematical model simultaneously minimizes network costs and response time. The model is solved using the augmented epsilon-constraint method. To enhance the responsiveness to patient demand in healthcare facilities and address shortages, the model considers the concentration of levels (collection, processing and storage, and distribution of blood to patients) in facilities, blood type substitution, and supporter facilities. In blood type substitution, not every blood type can be used for every patient. Among several compatible blood groups, there is a prioritization for blood type substitution, allowing for an optimal allocation of blood groups based on the specific needs.
Materials and Methods
In this research, a two-objective mathematical programming model is proposed to design an integrated blood supply chain network at three levels: collection, processing, and distribution of blood in crisis conditions. The proposed model determines decisions related to the number and location of all permanent and temporary facilities at the three levels of blood collection, processing, and distribution, the quantity of blood collection, processing, and distribution, inventory levels and allocation, amount of blood substitution, and transportation method considering traffic conditions. Achieving an optimal solution for the developed two-objective model, which minimizes both objective functions simultaneously while considering the trade-off between the objective functions, is not feasible. Therefore, multi-objective solution methods can be used to solve problems considering the trade-off between objectives. In this research, the augmented epsilon-constraint method is employed to solve the proposed two-objective mathematical model. In this method, all objective functions, except one, are transformed into constraints and assigned weights. By defining an upper bound for the transformed objective functions, they are transformed into constraints and solved.
Discussion and Results
Although the two-objective mathematical model is transformed into a single-objective model using the augmented epsilon-constraint method, this approach can still yield Pareto optimal points. Therefore, managers and decision-makers can create a balanced blood supply chain network considering the importance of costs and blood delivery time. Sensitivity analysis was conducted to examine the effect of changes in the weights of the objective functions and the blood referral rate (RD parameter) on the values of the objective functions for three numerical examples. With changes in the weights of the objective functions relative to each other, the trend of changes in the values of the first and second objective functions for all three solved problems is similar. Specifically, when reducing the weight of the first objective function from 0.9 to 0.1, the values of the first objective function increase, while the values of the second objective function decrease when the weight of the second objective function increases from 0.1 to 0.9. The total amount of processed blood in field hospitals and main blood centers was compared for equal weights and time periods for the three problems. Additionally, the amount of processed blood in field hospitals is significantly higher than in main blood centers. This indicates that eliminating the cost and time of blood transfer in field hospitals (due to the concentration of blood collection, processing, and distribution levels) results in an increased amount of processed blood compared to main blood centers (single-level facilities), ultimately leading to a reduction in network costs.
Conclusion
This study presents a two-objective mathematical model for the blood supply chain network, integrating pre- and post-crisis conditions. Decisions are proposed for the deployment of four types of facilities, including temporary blood collection centers, field hospitals, main blood centers, and treatment centers, at three levels of blood collection, processing, and distribution. Additionally, inventory, allocation, blood group substitution, blood shortage, transportation mode, and route traffic (delivery delays) are considered for four 24-hour periods in the model. For the first time in this field, knowledge of concentration levels in facilities is utilized, with simultaneous existence of the three levels of blood collection, processing, and distribution in field hospitals. This problem is formulated in a mixed-integer linear programming model with two objective functions aiming to minimize system costs and blood delivery time. The proposed model is solved using the augmented epsilon-constraint evolution method. Sensitivity analysis is conducted for the weights of the objective functions, and additional experiments (RD parameter) are performed. The sensitivity analysis on the weights of the objective functions reveals that reducing the weight of the first objective function leads to a decrease in blood delivery time, while increasing the weight of the second objective function results in an increase in network costs. The investigation of the impact of reducing the amount of additional testing (RD parameter) on the values of the objective functions confirms that advanced equipment at the processing sites of field hospitals reduces network costs and blood delivery time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood supply chain
  • Integration
  • Location
  • Concentration of sites in facilities
  • Blood types substitution
 
Abbasi, B., Vakili, G., & Chesneau, S. (2017). Impacts of reducing the shelf life of red blood cells: A view from down under. Interfaces, 47(4), 336-351.
Asadpour, M., Boyer, O., & R Tavakkoli-Moghaddam, R. (2020). Designing blood supply chain network in disaster situation considering blood groups and expiration date.
Cheraghi, S., & Hosseini-Motlagh, S.-M. (2020). Responsive and reliable injured-oriented blood supply chain for disaster relief: a real case study. Annals of operations research, 291(1), 129-167.
Dillon, M., Oliveira, F., & Abbasi, B. (2017). A two-stage stochastic programming model for inventory management in the blood supply chain. International Journal of Production Economics, 187, 27-41.
Doodman, M., & Bozorgi Amiri, A. (2020). Integrate Blood Supply Chain Network Design with Considering Lateral Transshipment under Uncertainty. Journal of Industrial Management Perspective, 9(4, Winter 2020), 9-40.
Esmaili, M., Amjady, N., & Shayanfar, H. A. (2011). Multi-objective congestion management by modified augmented ε-constraint method. Applied Energy, 88(3), 755-766.
Gunpinar, S., & Centeno, G. (2015). Stochastic integer programming models for reducing wastages and shortages of blood products at hospitals. Computers & Operations Research, 54, 129-141.
Habibi-Kouchaksaraei, M., Paydar, M. M., & Asadi-Gangraj, E. (2018). Designing a bi-objective multi-echelon robust blood supply chain in a disaster. Applied Mathematical Modelling, 55, 583-599.
Haghjoo, N., Tavakkoli-Moghaddam, R., Shahmoradi-Moghadam, H., & Rahimi, Y. (2020). Reliable blood supply chain network design with facility disruption: A real-world application. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 90, 103493.
Hamdan, B., & Diabat, A. (2019). A two-stage multi-echelon stochastic blood supply chain problem. Computers & Operations Research, 101, 130-143.
Heidari-Fathian, H., & Pasandideh, S. H. R. (2018). Green-blood supply chain network design: Robust optimization, bounded objective function & Lagrangian relaxation. Computers & Industrial Engineering, 122, 95-105.
Hosseini-Motlagh, S.-M., Samani, M. R. G., & Homaei, S. (2020). Blood supply chain management: robust optimization, disruption risk, and blood group compatibility (a real-life case). Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 11(3), 1085-1104.
Jabbarzadeh, A., Fahimnia, B., & Seuring, S. (2014). Dynamic supply chain network design for the supply of blood in disasters: A robust model with real world application. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 70, 225-244.
Kazemi, Z., Homayounfar, M., Fadaei, M., Soufi, M., & Salehzadeh, A. (2022). Multi-Objective Optimization of Blood Products Supply Network to Minimize Delivery Time and Non-Estimated Hospital Demand. Journal of healthcare management, 12(4), 63-80.
Khalilpourazari, S., & Hashemi Doulabi, H. (2022). A flexible robust model for blood supply chain network design problem. Annals of operations research, 1-26.
Khalilpourazari, S., & Khamseh, A. A. (2019). Bi-objective emergency blood supply chain network design in earthquake considering earthquake magnitude: a comprehensive study with real world application. Annals of operations research, 283(1), 355-393.
Khalilpourazari, S., Soltanzadeh, S., Weber, G.-W., & Roy, S. K. (2020). Designing an efficient blood supply chain network in crisis: neural learning, optimization and case study. Annals of operations research, 289(1), 123-152.
kouchaki tajani, t., Mohtashami, A., Amiri, m., & Ehtesham Rasi, R. (2022). Design of Blood Supply Chain Optimization Model Using Fuzzy Approach and Markov Chain under Demand and Supply Uncertainty. Industrial Management Studies, -. doi:10.22054/jims.2022.57027.2575
Meneses, M., Santos, D., & Barbosa-Póvoa, A. (2022). Modelling the Blood Supply Chain–From Strategic to Tactical Decisions. European Journal of Operational Research.
Pierskalla, W. P. (2005). Supply chain management of blood banks Operations research and health care (pp. 103-145): Springer.
Rahmani, D. (2019). Designing a robust and dynamic network for the emergency blood supply chain with the risk of disruptions. Annals of operations research, 283(1), 613-641. doi:10.1007/s10479-018-2960-6
Razavi, N., Gholizadeh, H., Nayeria, S., & Ashrafi, T. A. (2020). A robust optimization model of the field hospitals in the sustainable blood supply chain in crisis logistics. Journal of the Operational Research Society, 1-26.
Salehi, F., Allahyari Emamzadeh, Y., Mirzapour, A.-E., Hashem, S. M. J., & Shafiei Aghdam, R. (2021). An L-Shaped Method to Solve a Stochastic Blood Supply Chain Network Design Problem in a Natural Disaster. Advances in Industrial Engineering, 55(1), 47-68.
Samani, M. R. G., Hosseini-Motlagh, S.-M., & Ghannadpour, S. F. (2019). A multilateral perspective towards blood network design in an uncertain environment: Methodology and implementation. Computers & Industrial Engineering, 130, 450-471.
Samani, M. R. G., Torabi, S. A., & Hosseini-Motlagh, S.-M. (2018). Integrated blood supply chain planning for disaster relief. International journal of disaster risk reduction, 27, 168-188.
Sibevei, A., Azar, A., & Zandieh, M. (2022). Developing a Two-stage Robust Stochastic Model for Designing a Resilient Blood Supply Chain Considering Earthquake Disturbances and Infectious Diseases. Industrial Management Journal, 13(4), 664-703.
Yaghobi, S., & Kamvar, M. (2017). Management of Products Consumption in Blood Supply Chain Considering Lateral Transshipment between Hospitals. Industrial Management Studies, 15(47), 93-119. doi:10.22054/jims.2017.8118
yyyyyyy, m. (2019). Reducing the cost of wastage and shortage of hospitals' blood products with regard to the compatibility of blood groups. Industrial Management Studies, 17(53), 1-31. doi:10.22054/jims.2017.16777.1598