نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت صنعتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

10.22054/jims.2022.69272.2805

چکیده

همواره صنعت ساخت‌وساز اثرات مخرب قابل توجهی بر محیط زیست داشته است. بهره‌گیری از راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز برای دستیابی به ساخت‎وساز پایدار، رویکردی موثر برای کاهش آسیب‌های وارده بر محیط زیست است. با توجه به مبهم بودن ابعاد، در این پژوهش با اتکا بر رویکرد کیفی و پارادایم تفسیرگرا و روش هفت مرحله‌ای فراترکیب مولفه‌های موثر بر استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساخت‌وساز تبیین شد. به همین منظور 728 پژوهش مرتبط در حوزه مدیریت زنجیره تامین و به ویژه با پسوندهای پایدار، سبز، معکوس، شناسایی، بررسی، ارزیابی و غربال شد و در نهایت براساس پروتکل ورود و خروج، تعداد 37 مطالعه در سبد پژوهش کدگذاری شد که در مجموع 73 کد اولیه استخراج و در قالب 13 مفهوم و 4 مقوله دسته‌بندی شدند. پایایی طبقه بندی براساس ضریب کاپا تایید شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مولفه‌های تاثیرگذار بر مدیریت زنجیره تامین سبز براساس چهار مقوله اصلی شامل: عوامل اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز، عوامل تسهیل کننده، محرک‌ها و موانع داخلی و خارجی، شناسایی شدند و در نهایت پیشنهاداتی براساس نتایج استخراج شده از این پژوهش به پژوهشگران آتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting the Establishment of Green Supply Chain Management with a Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Azam Tariyan 1
  • Hessam ZandHessami 2
  • Abbas khamseh 3

1 Ph.D. student. Department of Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor. Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The construction industry has always had significant destructive effects on the environment. Using green supply chain management strategies to achieve sustainable construction is an effective approach to reduce environmental damage. Due to the vagueness of the dimensions, in this research, relying on the qualitative approach and the interpretive paradigm and the seven-step meta-synthesis method, the effective components on the establishment of green supply chain management in the construction industry were explained. For this purpose, 728 related studies in the field of supply chain management, especially with sustainable, green, and reverse, were identified, reviewed, evaluated, and screened, and finally, based on the entry and exit protocol, 37 studies were coded in the research portfolio, which in total 73 primary codes were extracted and categorized into 13 concepts and 4 categories. Classification reliability was confirmed based on Kappa coefficient. The findings of the research showed that the components affecting the green supply chain management were identified based on four main categories including: the main factors of green supply chain management, facilitating factors, internal and external drivers and barriers, and finally, suggestions based on the extracted results From this research, it was presented to future researchers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain
  • Supply Chain Management
  • Building Industry
  • Construction
  • Meta-Synthesis Approach
امانی، معصومه و اشرفی، امیر و دهقانان، حمید. (1396). موانع پذیرش زنجیره تأمین سبز با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 5(19)، 147-179.
دقتی، عادله و یعقوبی، نورمحمد وکمالیان، امیرضا و دهقانی، مسعود. (1398)، ارائه الگوی توسعه مرحله‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از فراترکیب، فصلنامه مدیریت دولتی، 11(2).
رجبی پور میبدی، علیرضا و مفتح‌زاد، الهام و کیانی، مهرداد و زمزم، فاطمه. (1400). طراحی الگوی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیرة تأمین سبز بر اساس رویکرد فراترکیب و تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک (سودا)، نشریه مدیریت بهره‌وری، (5)51، 265-293.
سنگبر، محمدعلی و صافی، محمدرضا و آذر، عادل و ربیعه، مسعود. (1401). شناسایی و اولویت‌بندی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد ترکیبی (فراترکیب) و (نظریه گراف‌ها و رویکرد ماتریسی)، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 20(64)، 1-34.
شهبازی سلطانی، محمد و صلواتیان، سیاوش. (1396)، شناسایی ویژگی‌های معرف مدیر جهادی به روش فراترکیب، فصلنامه مدیریت اسلامی،25(1).
قربان پور، احد و پویا، علیرضا و ناظمی، شمس‌الدین و ناجی عظیمی، زهرا. (1396). اهمیت‌سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (رویکرد ترکیبی FISM-FANP، فصلنامه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 2(3)، 267-288.
محمدزاده، آفرین و حسن‌زاده، مجید رضا. (1397)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش AHP فازی و TOPSIS فازی در صنعت برق، نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 3(3)، 281-301.
مهاجری، شراره و آقای پور، یوسف و پیردستان، مسعود. (1398). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت ایران‌خودرو، مجله نخبگان علوم و مهندسی، 4(3).
Abdel, B. M., Changb, V. & Gamala, A. (2019). Evaluation of the green supply chain management practices: A novel neutrosophic approach. Computers in Industry,108, 210–220.
Al-Ma’aitah, N. (2018). Green supply chain management (GSCM) practices and their impact on performance: An insight from the Jordanian construction sector, International journal of construction supply chain management, 8 (2).
Amani, M., Ashrafi, A. & Dehghanan, H. (2016). Barriers to Green Supply Chain Acceptance Using Fuzzy Dimetal Technique. Information Technology Management Studies, 5(19), 147-179. [in Persian]
Badi, S., Murtagh, N. (2019). Green supply chain management in construction: A systematic literature review and future research agenda, Journal of Cleaner Production.
Balasubramanian, S., Shukla, V. (2017). Green supply chain management: an empirical investigation on the construction sector. Supply Chain Management, 22.
Cankaya, S. Y., Sezen, B. (2019). Effects of green supply chain management practices on sustainability performance. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(1), 98–121.
Chin, T., Tat, H, Sulaiman, T. (2015). Green Supply Chain Management, Environmental Collaboration and Sustainability Performance. 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing, 26, 695 – 699.
Deghati, A., Yaqoubi, N.M., Kamalian, A. & Dehghani, M. (2018). Presentation of the phased development model of network governance using Meta-Synthesis Approach. State Administration, 11(2). [in Persian]
Doorasamy, M., Garbharran, H. (2015). The role of environmental; management accounting as a tool calculate environmental costs and identify their impact a company s environmental performance. Asion journal of business and management. 3(1), 8-30.
Garg, C., Sharma, A., & Goyal, G. (2017). A hybrid decision model to evaluate critical factors for successful adoption of GSCM practices under fuzzy environment. Uncertain Supply Chain Management, 5(1), 59–70.
Gurbanpour, A. Alireza, P., Nazemi, S. & Naji, A.Z. (2016). Importance assessment of green supply chain management measures in Iran's petroleum industry (Meta-Synthesis approach). modern research in decision-making, 2(3), 267-288. [in Persian]
Handayani, N. U., Rinawati1, D. I., Wibowo, M. A., Gabriella, T. & Ulkhaq, M. M. (2019). The driver and barrier of implementation green supply chain management (GSCM) in construction projects, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering.
Jannat, T., Tasmia, u., AliaMd, S. M., RahmanaSanjoy, H.K., Priyabrata, Ch.P. &  Khand, S. A. ( 2019). Barriers to green supply chain management: An emerging economy context. Journal of Cleaner Production, 236.
Kannan, D., Khodaverdi, R., Olfat, L., Jafarian, A., & Diabat, A. (2013). Integrated fuzzy multi criteria decision making method and multi-objective programming approach for supplier selection and order allocation in a green supply chain. Journal of cleaner production, 47, 355-367.
ohajeri, Sh., AghaPour, Y. & Pirdastan, M. (2018). Identification and prioritization of factors affecting green supply chain management in Iran Khodro Company. Elite Journal of Science and Engineering, 4(3). [in Persian]
Mohammadzadeh, A., Majid, H. R. (2017). Identification and ranking of effective factors in the implementation of green supply chain management with fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods in the electricity industry. Decision Making and Research in Operations, 3(3), 301-281. [in Persian]
Ndubisi,N.O., (2009). Green Entrepreneu rship (GE) And Green value Added (GVA):A Conceptual Framwork. International Journal of Entrepreneurship, 3(13).
Rajabipour, M. A., Mofatehzadeh, E., Kayani, M. & Zamzam, F. (1400). Designing a model of factors affecting the establishment of green supply chain management based on a Meta-Synthesis Approach and analysis and development of strategic options (Suda). Productivity Management, 51(5), 265-293. [in Persian]
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Sangbor, M.L., Safi, M.R., Azar, A., & Rabieh, M. (2022). Identifying and Prioritizing Sustainable Supply Chain Management Enablers in the Petrochemical Industry by Combined Approach of Meta-Synthesis Method and Graph Theory and Matrix Approach (GTMA). Journal of Industrial Management Studies, 20(64), 1-34.
Shahbazi, S. M., Salvatian, S. (2016). Identifying the representative characteristics of a jihadi manager using the Meta-Synthesis method. Islamic Management, 25(1). [in Persian]
Younis, H., Sundarakani, B. & O’Mahony, B. (2019). Green Supply Chain Management and Corporate Performance: Developing a Roadmap for Future. IIMB management review.