نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادگروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

اقتصاد مدور و صنعت 4.0 مفاهیمی هستند که در سال‌های اخیر توجه زیادی را از سوی کسب‌وکارها و دانشگاه‌ها به خود جلب کرده است و در حال حاضر توسط بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان ترویج می‌شوند. هم‌افزایی این مفاهیم توانایی حرکت بیشتر به سمت جامعه پایدار را فراهم می‌سازد و مسائل زیست محیطی و اقتصادی مدیریت عملیات سازمان‌ها را حل می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر توانمندسازهای موثر بر پیاده‌سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در کارخانجات شیشه‌سازی اردکان یزد است. بدین منظور در مرحله اول تحقیق، با بررسی مقالات مختلف و استفاده از روش فراترکیب، توانمندسازهای مرتبط شناسایی و دسته‌بندی گردید که حاصل آن شناسایی 15 توانمندساز در 4 بُعد اقتصادی، منابع انسانی، سازمانی-مدیریتی و زیرساختی بود. در مرحله دوم جهت بررسی روابط علّی و معلولی از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در بُعد اقتصادی، «تخصیص بودجه جهت اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0» و «تحریک تقاضا برای محصولات مدور»؛ در بُعد منابع انسانی «آموزش و توسعه کارکنان» و «فرهنگ سازمانی»؛ در بُعد سازمانی-مدیریتی «حمایت و تعهد مدیریت ارشد» و «همکاری و شبکه‌سازی با شرکای زنجیره تامین (همزیستی صنعتی)»؛ و در نهایت در بُعد زیرساختی، «توسعه استانداردها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «امنیت و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی» به ترتیب تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین توانمندسازها برای اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در کارخانجات شیشه‌سازی اردکان یزد محسوب می‌شوند. نتایج نشان میدهد که کارخانجات شیشه سازی یزد برای اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0 باید به توانمندسازهای اقتصادی و زیرساختی توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of the enablers effective on the implementation of the circular economy and Industry 4.0 in the supply chain

نویسندگان [English]

 • Mehrdad kiani 1
 • davood andalib ardakani 2
 • Habib Zare Ahmadabadi 2
 • Seid Heydar Mirfakhraddini 3

1 Doctoral student of Industrial Management, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Yazd University, Yazd, Iran

3 Professor, Department of Industrial Management, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Circular economy and Industry 4.0 are concepts that have garnered significant attention from businesses and universities in recent years. They are currently being promoted by many governments worldwide. The synergy between these two concepts offers the potential to move towards a more sustainable society and address the environmental and economic challenges related to managing organizational operations. This research aims to analyze the factors enabling the implementation of circular economy and Industry 4.0 in the supply chain of Yazd glass factories. In the initial phase of the research, a review of various articles was conducted using the meta-synthesis method to identify and categorize relevant enablers. This process resulted in the identification of 15 enablers categorized into four dimensions: economic, human resources, organizational management, and infrastructure. In the subsequent step, the Fuzzy DEMATEL technique was employed to examine the cause-and-effect relationships. The findings indicate that, within the economic dimension, the most influential enablers are "budget allocation for the implementation of circular economy and Industry 4.0" and "stimulation of demand for circular products." In the human resources dimension, "training and development of employees" and "organizational culture" play crucial roles. In the organizational-management dimension, "support and commitment of senior management" and "cooperation and networking with supply chain partners (industrial coexistence)" are highly significant. Lastly, within the infrastructure dimension, "development of information technology standards and infrastructures" and "security and protection of intellectual property rights" are considered the most effective enablers for the implementation of circular economy and Industry 4.0 in the Yazd glass factories. The results indicate that the Ardakan glass factories of Yazd should prioritize attention to economic and infrastructural enablers when implementing circular economy and Industry 4.0.
Introduction
The concept of the circular economy can be regarded as a solution to reduce production costs within a sustainable supply chain. In this context, the integration of cyber-physical systems, big data, data mining, data analytics, the Internet of Things, and novel business models can offer significant opportunities for the creation of sustainable industrial value, value capture, and the promotion of the circular economy (Antikainen et al., 2018). Industry 4.0, often referred to as the future of supply chains, can have numerous implications for sustainability, including the optimal utilization of resources and technology (Quezada et al., 2017). Based on the sustainability axis, the concept of Industry 4.0 aids industrial managers in encompassing not only environmental protection and control initiatives but also aspects of process safety, such as resource efficiency, human resource and societal well-being, and the development of smarter and more flexible supply chain processes (Luthra & Mangla, 2018). Numerous studies have explored the factors that impact the implementation of circular economy and Industry 4.0, and these factors have been broadly classified into categories such as barriers, challenges, drivers, and enablers (Fedotkina et al., 2019). Identifying the enablers that are effective in implementation is a crucial step in enhancing the performance of a circular and intelligent supply chain. Until these enablers are identified, it is impossible to determine their relative importance. Following their identification, industry practitioners and policymakers can develop appropriate strategies for their implementation. As such, this current research aims to identify, categorize, and analyze the effective enablers for implementing circular economy and Industry 4.0 at the Ardakan Glass Factory in Yazd, which is the largest glass factory in West Asia. To achieve this, both a qualitative method for enabler identification and the technical Dimtel method using fuzzy logic for establishing cause-and-effect relationships between enablers are employed. What sets this research apart from others is its focus on identifying the combined enablers for implementing the circular economy and Industry 4.0 at the Ardakan Glass Factory Group of Yazd, as well as the network approach that examines the relationships and interactions between these enablers. Given these key elements, this research aims to address the following questions:
-What are the effective enablers for implementing the circular economy and Industry 4.0 at the Ardakan glass factories in Yazd?
-What is the effectiveness and influence, including cause-and-effect relationships, of these enablers?
Materials and Methods
This research is categorized as applied-developmental research in terms of its purpose and is classified as a field-library study in terms of its methodology. Its objective is to formulate a novel scientific model of enablers for implementing circular economy and Industry 4.0 within organizational supply chains. Given the significant number of qualitative articles that have explored the enablers of Industry 4.0 and the circular economy across various industries and the need to establish a shared understanding of these enablers, the first stage of this research involved identifying effective enablers using the meta-synthesis qualitative method. Their validity was assessed through content validity, which involved obtaining opinions from 15 organizational experts. In the second phase of the research, the researchers evaluated the effectiveness and impact of these enablers using the Fuzzy DEMATEL method. The statistical population for the first stage of the research comprised all studies published in the Scopus database, the largest text database, related to the enablers that influence the implementation of circular economy and Industry 4.0 within organizational supply chains up until the commencement of this research. In the second stage of the research, the statistical population included all professors and managers with expertise in sustainability, familiar with circular economy, and knowledgeable about Industry 4.0 technologies at Ardakan Glass Factories in Yazd. For this phase, a purposeful sampling method was used to select ten participants.
Discussion and Results
The purpose of the current research is to analyze the enablers that are effective in implementing the circular economy and Industry 4.0 within the supply chain of Ardakan Glass Factories in Yazd. In the first stage of the research, various articles were reviewed, and the meta-combination method was employed to identify and categorize relevant enablers. This process led to the identification of 15 enablers across four dimensions: economic, human resources, organizational management, and infrastructure. In the second stage, the Fuzzy DEMATEL technique was utilized to investigate the cause-and-effect relationships between these enablers. The research results revealed that the economic and infrastructural enablers are considered influential dimensions that affect human resources and organizational management dimensions. Within the economic dimension, "budget allocation for the implementation of the circular economy and Industry 4.0" and "stimulation of demand for circular products" emerged as the most effective enablers. Additionally, in the infrastructure dimension, "development of IT standards and infrastructure" was identified as the most influential enabler for the implementation of the circular economy and Industry 4.0 within the supply chain. In the organizational management dimension, "the support and commitment of senior management" was recognized as the most influential enabler.
Conclusion
While the enablers mentioned are considered among the most effective ones in implementing circular economy and Industry 4.0 in the Ardakan Glass Factories of Yazd, it's crucial for the glass industry to prioritize the most important enablers. It's essential to pay adequate attention to all identified enablers. Using specific guidelines and a checklist of effective enablers during decision-making can facilitate the decision-making process and enhance decision-making capabilities. Therefore, based on the identified enablers and their importance in this research, it's recommended to develop and provide guidelines and checklists for executive managers. Among the significant limitations of this research is the reliance on a single scientific database, Scopus, for sourcing research. It's advisable to supplement this by utilizing other databases such as Google Scholar and Web of Science. Additionally, the classification of enablers was conducted using a qualitative approach. Researchers are encouraged to name and categorize enablers using survey and quantitative methods, such as cluster analysis, to expand their research scope. Another limitation pertains to the research's statistical population, which was restricted to Ardakan Glass Factories in Yazd due to time and cost constraints. To generalize the research results, it's advisable to investigate the same research topic in other glass factories across the country. Future researchers could employ methods like fuzzy cognitive mapping and systems dynamics to examine relationships and interactions between enablers. Moreover, the enablers identified and analyzed in this research were primarily based on international studies. To adapt these enablers to the specific conditions of Iran's industries, it's suggested that in-depth interviews be conducted with industry owners. This way, certain enablers that may be unique to Iran's circumstances or require different interpretations can be revised.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Circular Economy
 • Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)
 • Sustainability
 • Enabler
 • Fuzzy DEMATEL
 1. کریمی، تورج، کریمی، آصف، سعدآبادی، علی‌اصغر و رمضانی، سعید (1399)، ارائه چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح کلان با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 13، شماره 1، صص 61-79.
 2. وارث، سیدحامد؛ محمدیان، ایوب؛ حیدری دهوئی، جلیل؛ خواجهئیان، داتیس و نبیزاده، نرگس (1401)، چارچوب طبقهبندی الگوهای مدل کسبوکار مدور از دیدگاه استراتژِی اتصاد مدور، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 14، شماره 1، صص 65-93.
 3. یاراحمدی، حمیدرضا؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ کیاکجوری، داود و تقیپوریانی گیلانی، یوسف (1399)، مروری بر پیشرانها و پسرانهای فساد در سازمانها با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 22، شماره 2، صص 33-55.
 4. Adams, K.T., Osmani, M., Thorpe, T., Thornback, J. (2017). Circular economy in construction: Current awareness, challenges and enablers. Proceedings of Institution of Civil Engineers: Waste and Resource Management, Vol. 170, No. 1, pp. 15-24.
 5. Adebanjo, D., Laosirihongthong, T., Samaranayake, P., Teh, P.L. (2021). Key Enablers of Industry 4.0 Development at Firm Level: Findings from an Emerging Economy. IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 70, pp. 1–38.
 6. Ansari, Z.N., Kant, R. (2017). A state-of-art literature review reflecting 15 years of focus on sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, Vol. 142, pp. 2524-2543.
 7. Antikainen, M., Uusitalo, T., Kivikyt¨o-Reponen, P. (2018). Digitalisation as an enabler of circular economy. Procedia CIRP, Vol. 73, pp. 45-49.
 8. Balasubramanian, S., Hari Sankar, R. (2019). Research and finding technical enablers using ism for industry 4.0 in Indian agricultural industries. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol. 8, pp. 137–141.
 9. Blunck, E., Werthmann, H. (2017). Industry 4.0 – Maximizing Economic Benefits and Firm Competitiveness for a Circular Economy. XVI International Business & Economy Conference (IBEC) - Chile 2017.
 10. Bressanelli, G., Pigosso, D. C. A., Saccani, N., Perona, M. (2021). Enablers, levers and benefits of Circular Economy in the Electrical and Electronic Equipment supply chain: a literature review. Journal of Cleaner Production, Vol. 298, p. 126819.
 11. Caldera, H.T.S., Desha, C., Dawes, L. (2019). Evaluating the enablers and barriers for successful implementation of sustainable business practice in ‘lean’ SMEs. Journal of Cleaner Production, Vol. 218, pp. 575–590
 12. Choudhary, V. and Mishra, A. (2021). Analyzing the Critical Success Enablers of Industry 4.0 Using Hybrid Fuzzy AHP–CoCoSo Method. Journal of Industrial Integration and Management, Vol. 6, No. 2, p. 2150018.
 13. de Mattos, C.A., de Albuquerque, T.L.M. (2018). Enabling factors and strategies for the transition toward a circular economy (CE). Sustainability, Vol. 10, No. 12, pp. 1-18.
 14. Dev, N. K., Shankar, R., Qaiser, F. H. (2020). Industry 4.0 and circular economy: Operational excellence for sustainable reverse supply chain performance. Resources. Conservation and Recycling, Vol. 153, p. 104593.
 15. Devi K, S., Paranitharan, K. P. Agniveesh A, I. (2021). Interpretive framework by analysing the enablers for implementation of Industry 4.0: an ISM approach. Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 32, No. 13–14, pp. 1494–1514.
 16. Fatorachian, H., Kazemi, H. (2018). A critical investigation of Industry 4.0 in manufacturing: theoretical operationalisation framework. Production Planning & Control, Vol. 29, pp. 633–644.
 17. Fedotkina, O., Gorbashko, E., Vatolkina, N. (2019). Circular economy in Russia: Drivers and barriers for waste management development. Sustainability (Switzerland), Vol. 11, No. 20, pp. 1–21.
 18. Ghisellini, P., Cialani, C., Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production. Vol. 114, pp. 11–32.
 19. Govindan, K., Hasanagic, M. (2018). A systematic review on drivers, barriers, and practices towards circular economy: a supply chain perspective. International Journal of Production Research, Vol. 56, pp. 278-311.
 20. Hart, J., Adams, K., Giesekam, J., Tingley, D.D., Pomponi, F. (2019). Barriers and drivers in a circular economy: the case of the built environment. Procedia CIRP, Vol. 80, pp. 619–624
 21. Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2016). Design principles for industrie 4.0 scenar- ios. In: 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), January, IEEE, pp. 3928–3937.
 22. Hofmann, E., Rüsch, M. (2017). Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, Vol. 89, pp. 2334.
 23. Horváth, D., Szabó, R.Z. (2019). Technological Forecasting & Social Change Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? Technological Forecasting and Social Change, Vol. 146, pp. 119–132.
 24. Jabbour, L.D.S., Jabbour, C.J.C., Filho, M.G., and Roubaud, D. (2018). Indus- try 4.0 and the Circular Economy: A Proposed Research Agenda and Original Roadmap for Sustainable Operations. Annals of Operations Research, Vol. 270, No. 1-2, pp. 273–286.
 25. Jain, V., Ajmera, P. (2020). Modelling the enablers of industry 4.0 in the Indian manufacturing industry. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 70, No. 6, pp. 1233–1262.
 26. Kamble, S. S., Gunasekaran, A. (2019). Analyzing the role of industry 4.0 technologies and circular economy practices in improving sustainable performance in Indian manufacturing organizations. Production Planning and Control, doi: 10.1080/09537287.2021.1980904.
 27. Korhonen, J., Honkasalo, A., Seppälä, J. (2018). Circular Economy: The Concept and its Limitations. Ecological Economics, Vol. 143, pp. 37–46.
 28. Krishnan, S., Gupta, S., Mathiyazhagan, K., Kumar, V., Garza-Reyes, L. A. (2021). Assessing the key enablers for Industry 4.0 adoption using MICMAC analysis: a case study. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 70, No. 5, pp. 1049–1071.
 29. Kumar, V., Sezersan, I., Garza-Reyes, J. A., Gonzalez, E. D. R. S., AL-Shboul, M. A. (2019). Circular economy in the manufacturing sector: benefits, opportunities and barriers. Management Decision, Vol. 57, No. 4, pp. 1067–1086.
 30. Lahane, S., Gupta, P., Kant, R. (2022). Evaluating the benefits of circular economy due to adoption of its enablers. Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 33, No. 2, pp. 330–352.
 31. Lee, I., Lee, K. (2015). The IoT: Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, Vol. 58, pp. 431-
 32. Lin, R. J. (2013). Using fuzzy DEMATEL to evaluate the green supply chain management practices. Journal of Cleaner Production, Vol. 40, pp. 32–39.
 33. Lüdeke‐Freund, F., Gold, S., Bocken, N. M. (2019). A review and typology of circulareconomy business model patterns. Journal of Industrial Ecology, Vol. 23, No. 1, pp. 36-61.
 34. Luthra, S., Mangla, S. K. (2018). Evaluating challenges to Industry 4.0 initiatives for supply chain sustainability in emerging economies. Process Safety and Environmental Protection, Vol. 117, pp. 168–179.
 35. Machado, E., Scavarda, L. F., Caiado, R. G. G., Thomé, A. M. T. (2021). Barriers and enablers for the integration of industry 4.0 and sustainability in supply chains of msmes. Sustainability (Switzerland), Vol. 13, No. 21, pp. 1-31.
 36. Massaro, M., Secinaro, S., Dal Mas, F., Brescia, V., Calandra, D. (2021). Industry 4.0 and circular economy: An exploratory analysis of academic and practitioners' perspectives. Business Strategy and the Environment, Vol. 30, No 2, pp. 1213-1231.
 37. Mishra, J. L., Chiwenga, K. D., Ali, K. (2019). Collaboration as an enabler for circular economy: a case study of a developing country. Management Decision, Vol. 59, No. 8, pp. 1784-1800.
 38. Moktadir, M. A., Ali, S. M., Kusi-Sarpong, S., Shaikh, M. A. A. (2018). Assessing challenges for implementing Industry 4.0: Implications for process safety and environmental protection. Process Safety and Environmental Protection, 117, pp. 730–741.
 39. Morseletto, P. (2020). Targets for a circular economy. Resources, Conservation & Recycling, Vol. 153, p. 104553.
 40. Nascimento, D. L. M., Alencastro, V., Quelhas, O. L. G., Caiado, R. G. G., Garza-Reyes, J. A., Lona, L. R., Tortorella, G. (2018). Exploring indus- try 4.0 technologies to enable circular economy practices in a manufacturing context: A business model proposal. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 30, No. 3, pp. 607–627
 41. Oliveira, F. R. D., França, S. L. B., & Rangel, L. A. D. (2018). Challenges and opportunities in a circular economy for a local productive arrangement of furniture in Brazil. Resources, Conservation and Recycling, Vol. 135, pp. 202209
 42. Pagoropoulos, A., Pigosso, D. C. A., McAloone, T. C. (2017). The Emergent Role of Digital Technologies in the Circular Economy: A Review. Procedia CIRP, Vol. 64, pp. 19-24.
 43. Patel, M. N., Pujara, A. A., Kant, R., Malviya, R. K. (2021). Assessment of circular economy enablers: Hybrid ISM and fuzzy MICMAC approach. Journal of Cleaner Production. Vol. 317, p. 128387.
 44. Perales, D.P., Valero, F.A., García, A.B. (2018). Industry 4.0: a classification scheme. Closing the Gap between Practice and Research in Industrial Engineering. Springer, Cham, pp. 343–350.
 45. Pereira, A. C., Romero, F. (2017). A review of the meanings and the implications of the Industry 4.0 concept. Procedia Manufacturing, Vol. 13, pp. 1206-1214.
 46. Pham, T.T., Kuo, T.C., Tseng, M.L., Tan, R.R., Tan, K., Ika, D.S., Lin, C.J. (2019). Industry 4.0 to Accelerate the Circular Economy: A Case Study of Electric Scooter Sharing. Sustainability, Vol. 11, pp. 6661.
 47. Prieto-Sandoval, V., Jaca, C., Ormazabal, M. (2018). Towards a consensus on the circular economy. Journal of Cleaner Production. Vol. 179, pp. 605–615.
 48. Quezada, L. E., da Costa, S. E. G., Tan, K. H. (2017). Operational excellence towards sustainable development goals through Industry 4.0. International Journal of Production Economics, Vol. 190, pp. 1-2.
 49. Rajput, S., Singh, S.P. (2019). Connecting circular economy and industry 4.0. International Journal of Information Management, Vol. 49, pp. 98–113.
 50. Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., Väisänen, J. M. (2021). Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy—multiple case study. Resources, Conservation and Recycling, Vol. 164, 105155.
 51. Raposo, M., Fernandes, C.I., Veiga, P.M. (2021). We dreamed a dream that entrepreneurial ecosystems can promote sustainability. Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 33, No. 1, pp. 86-102.
 52. Rosa, P., Sassanelli, C., Urbinati, A., Chiaroni, D., Terzi, S. (2020). Assessing relations between Circular Economy and Industry 4.0: a systematic literature review. International Journal of Production Research, Vol. 58, No. 6, pp. 1662-1687.
 53. Sandelowski, M., Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springerpublishing company.
 54. Sartal, A., Ozcelik, N., Rodríguez, M. (2020). Bringing the circular economy closer to small and medium enterprises: Improving water circularity without damaging plant productivity. Journal of Cleaner Production, 256, p. 120363.
 55. Schmidt, R., Möhring, M., Härting, R., Reichstein, C. (2015). Industry 4.0 -Potentials for Creating Smart Products: Empirical Research Results Industry 4.0-Potentials for Creating Smart Products : Empirical Research Results. BIS 2015 18th International Conference on Business Information Systems, Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP).
 56. Schoenherr, T., Narayanan, S., Narasimhan, R. (2015). Trust formation in outsourcing relationships: a social exchange theoretic perspective. International Journal of Production Economics, Vol. 169, pp. 401-412.
 57. Schrettle, S., Hinz, A., Scherrer-Rathje, M., Friedli, T. (2014). Turning sustainability into action: explaining firms’ sustainability efforts and their impact on firm performance. International Journal of Production Economics, 147, pp. 73-84.
 58. Schuh, G., Potente, T., Varandani, R., Schmitz, T. (2014). Global footprint design based on genetic algorithms–An ’Industry 4.0’ perspective. CIRP Annals-Manufacturing Technology, Vol. 63, No. 1, pp. 433–436
 59. Sharma, M., Joshi, S., Kumar, A. (2020). Assessing enablers of e-waste management in circular economy using DEMATEL method: an Indian perspective. Environmental Science and Pollution Research, Vol. 27, pp. 13325-13338.
 60. Shooshtarian, S., Hosseini, M.R., Kocaturk, T., Arnel, T., Garofano, N.T. (2022). Circular economy in the Australian AEC industry: investigation of barriers and enablers. Building Research and Information, Doi: 10.1080/09613218.2022.2099788
 61. Singh, A., Trivedi, A. (2016). Sustainable green supply chain management: trends and current practices. Competitiveness Review, Vol. 26, No. 3, pp. 265-288.
 62. Skilton, M., Hovsepian, F. (2018). The 4th Industrial Revolution: Responding to the Impact of Artificial Intelligence on Business. Palgrave Macmillan Cham.
 63. Sopha, B. M., Purnamasari, D. M., Ma’mun, S. (2022). Barriers and Enablers of Circular Economy Implementation for Electric-Vehicle Batteries: From Systematic Literature Review to Conceptual Framework. Sustainability, Vol. 14, No. 10, p. 6359.
 64. Subramanian, G., Patil, B. T., Gardas, B. B. (2021). Evaluation of enablers of cloud technology to boost industry 4.0 adoption in the manufacturing micro, small and medium enterprises. Journal of Modelling in Management, Vol. 16, No. 3, pp. 944–962.
 65. Sung, T. K. (2018). Industry 4.0: A Korea perspective. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 132, pp. 40-45.
 66. Takhar, S. S., Liyanage, K. (2020). The impact of Industry 4.0 on sustainability and the circular economy reporting requirements. International Journal of Integrated Supply Management, Vol. 13, No. 2–3, pp. 107–139.
 67. Ünal, E., Urbinati, A., Chiaroni, D. (2019). Managerial practices for designing circular economy business models: The case of an Italian SME in the office supply industry. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 30, No. 3, pp. 561–589.
 68. Zezulka, F., Marcon, P., Vesely I., Sajdl O. (2016). Industry 4.0–An Introduction in the phenomenon. IFAC-PapersOnLine, Vol. 49, No. 25, pp. 8-12.