نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف این مقاله، طراحی الگوی بهبود عملکرد پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان گیلان است تا در فضای حاضر مدیران و تصمیم گیران با شناخت عوامل، چالش‌ها و پیامدهای مدنظر به سمت بهبود عملکرد پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی گام بردارند. مقاله حاضر از منظر هدف در زمره‌ی تحقیقات کاربردی، از منظر ماهیت در زمره‌ی پژوهش اکتشافی- توصیفی و بر مبنای جمع‌آوری اطلاعات در زمره‌ی مطالعات میدانی قرار می‌گیرد. این مقاله در زمره‌ی تحقیقات کیفی است با روش داده بنیاد، از طریق 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدلی پاردایمی متشکل از شش بخش ایجاد شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نظریه داده بنیاد موجب شکل‌گیری 13 طبقه اصلی، 29 مقوله‌ی اصلی و 248 مفهوم شد. شش طبقه‌ی اصلی مدل پارادایمی داده بنیاد با استفاده از کدگذاری نظری به شکل: پدیده محوری (بهبود عملکرد پایدار)، شرایط علی (بقای سازمان، الزام اجتماعی و محیطی، کسب مزیت رقابتی)، شرایط زمینه‌ای (عوامل محیطی، عوامل سازمانی)، شرایط مداخله‌گر (عوامل محیطی، عوامل سازمانی)، راهبردها (سطح کلان، سطح سازمان) و درنهایت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از دستیابی به بهبود عملکرد پایدار با پیاده‌سازی راهبردهای مدنظر به وجود آمدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Model for Sustainable Performance Improvement of Small and Medium-sized Food Industry Companies in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Morteza Saeidi 1
  • Mostafa Ebrahimpour Azbari 2
  • MohammadRahim Ramazanian 3

1 Master's Degree in Industrial Management, Gilan University, Rasht, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Gilan University, Rasht, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Gilan University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this Article is to Designing a model for improving the Sustainable Performance of Small and Medium Food Companies in Guilan Province so that in the current environment, managers and decision makers by recognizing the factors, challenges and consequences to improve the sustainable performance of Small and Medium Food Companies. The present Article is in the category of applied research from the perspective of purpose, in the category of exploratory-descriptive research in terms of nature and in the field of field studies based on data collection.This Article is in the category of qualitative research. A paradigm model was created by the Grounded theory method through three stages of open, axial and selective coding. The Results of data Analysis using Grounded Theory led to the formation of 13 main floors, 29 main categories and 248 concepts. The six main classes of paradigm model of the Grounded theory using theoretical coding in the form of: pivotal phenomenon (sustainable performance improvement), causal conditions (organizational survival, social and environmental obligation, gaining competitive advantage), contextual conditions (environmental factors, organizational factors), Interfering Conditions (environmental factors, organizational factors), strategies (macro level, organizational level). Finally the Economic, Social and Environmental consequences of achieving Sustainable Performance Improvement were achieved by implementing the strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circular Economy
  • Industry4.0
  • Small and Medium Companies in the Food Industry
  • Sustainable Performance