نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ،‌ دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران،‌ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

رقابت میان شرکت‌ها و زنجیره تأمین آن‌ها، سبب شده است تا هر سازمان تلاش خود را به همکاری با بهترین تأمین‌کنندگان و شرکای تجاری منعطف سازد. انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب برای هر سازمانی می‌تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کرده و به سودآوری آن کمک نماید. سازمان اتکا نیز از این مسئله مستثنی نیست و با توجه به این که سازمان، وظیفه‌ی تأمین نیازهای مصرفی، اقلام و نیازمندی‌های عمومی نیروهای مسلح را برعهده دارد، مستلزم همکاری با بهترین تأمین‌کنندگانی است که بتوانند نیازها و چالش‌های سازمان را برطرف سازند. وجود اتلاف‌، عدم برخورداری از انعطاف‌پذیری، وجود راهبردهای غیرکارآمد و همچنین ریسک رخداد اختلالات، از جمله چالش‌های سازمان است، به همین علت، این پژوهش با هدف پاسخ به این نیاز، به ارائه‌ی چارچوبی برای انتخاب تأمین‌کننده ناب، چابک و تاب‌آور در زنجیره تأمین سازمان اتکا پرداخته است. در راستای رسیدن به این هدف، ابتدا از طریق مطالعه‌ی ادبیات موضوع، معیارهای انتخاب تأمین‌کننده ناب‌، چابک و تاب‌آور، شناسایی شد و سپس با استفاده از روش غربالگری فازی معیارهای مورد نظر بومی‌سازی شدند. در گام بعد، به کمک روش ترکیبی بهترین-بدترین و اعداد راف، معیارها بر اساس میزان اهمیت وزن‌دهی شدند، که در نتیجه‌ی آن مهم‌ترین معیارهای شناسایی شده، معیارهای «همکاری و هماهنگی» از رویکرد تأمین تاب‌آور، «توسعه‌ی اعتماد» از رویکرد تأمین چابک و «کیفیت محصول» از رویکرد تأمین ناب، می‌باشند. همچنین، جهت بررسی قابلیت‌های چارچوب پیشنهاد شده، 4 تأمین‌کننده در صنایع کنسروسازی انتخاب گردیدند و به کمک روش ویکور راف، رتبه‌بندی شدند؛ در نتیجه‌ی آن، شرکت کنسروسازی قائمشهر به عنوان رتبه اول انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Lean, Agile, and Resilient Supplier Selection in the Supply Chain of the Etka Organization: A Rough MCDM Approach

نویسندگان [English]

  • Akbar Rahimi 1
  • mohamad hossein karimi govareshki 2
  • Amirreza zareei 3

1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Industrial Engineering Management, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

3 Master's student in Business Administration, Faculty of Industrial Engineering Management, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The competitive landscape among companies and their supply chains necessitates a heightened focus on collaborating with best suppliers and business partners. The appropriate selection of suppliers presents an opportunity for organizations to gain a sustainable competitive advantage while enhancing profitability. The Etka organization, responsible for meeting the consumption and general needs of the armed forces, is no exception. Consequently, it requires establishing partnerships with the best suppliers across industries. To address this need, this research aims to provide a framework for selecting suppliers with lean, agile, and resilient approaches within the supply chain of the Etka organization. To achieve this objective, an extensive review of the relevant literature on lean, agile, and resilient supplier selection was undertaken. Through this process, key selection criteria were identified, and the fuzzy screening method was employed to localize and refine these criteria. Furthermore, the combined rough best-worst method was utilized to assign weights to each criterion, reducing uncertainties associated with expert opinions. "Cooperation and coordination" emerged as the most critical criterion from the resilient supply perspective, "trust development" from the agile supply approach, and "product quality" from the lean supply approach. The application of the Rough VIKOR method then facilitated the ranking of selected suppliers, resulting in the Qa'emshahr canning company being identified as the most desirable supplier in the related industry. This study presents a comprehensive framework for selecting lean, agile, and resilient suppliers within the supply chain of the Etka organization, enabling fruitful partnerships that contribute to competitive advantage and overall profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean Supplier Selection
  • Agile Supplier Selection
  • Resilient Supplier Selection
  • Rough MCDM Method