نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ساخت، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ساخت، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تأثیرات بسزایی بر کاهش هزینه، افزایش بهره وری و اعتبار اجتماعی شرکتهای فعال در صنعت ساخت داشته و نقشی تسهیلگر در گذار آنها بهسوی توسعه پایدار ایفا میکند. با نگاهی بر آمارهای رسمی در پروژههای ساخت، اهمیت توجه به مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت حرفهای از منظر پایداری بیش از پیش نمایان میشود. پژوهش حاضر در قالب مطالعه کاربردی-پیمایشی و با هدف شناسایی و تحلیل کمّی ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفهای در پروژههای ساخت پایدار ایران انجام گرفت. با انجام مطالعات کتابخانهای و نظرسنجی با 13 نفر از صاحبنظران فعال در پروژههای ساخت پایدار در جلسه گروه کانونی که به روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند، شناسایی ریسکهای ایمنی در پروژههای ساخت پایدار انجام گرفت. سپس برای اهمیت سنجی و تعیین ریسکهای اولویتدار، روش تصمیمگیری چندشاخصه بهترین بدترین گروهی نوتروسوفیک ضمن اعمال وزن به نظر خبرگان پیادهسازی شد. فضای حل نوتروسوفیک با اعمال عدمقطعیتهای موجود در دیدگاههای خبرگان، زمینه را برای حصول نتایج دقیق و قابل اتکاتر فراهم میساخت. یافتهها نشان داد که فقدان مهارت کافی ایمنی کارکنان به علت عدم تخصیص زمان به آموزش تخصصی ایمنی، جراحات و بیماریهای حرفهای، خطرات ناشی از طراحی و آرایش نامناسب سایت پروژه، ضعف و ناکارآمدی پرسنل مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفهای و بیتوجهی و عدم برنامه ریزی برای مانورهای اضطراری به ترتیب با اوزان 052/0، 036/0، 035/0، 032/0 و 028/0، کلیدیترین ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفهای در پروژههای ساخت پایدار ایران بودند که در انتها اقدامات واکنشی و پیشگیرانه مقضی برای مواجهه با آنها ارایه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and quantitative analysis of occupational health and safety risks in sustainable construction projects under Neutrosophic space

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Soltaninia 1
  • Mahdi Ravanshadnia 2
  • Milad Ghanbari 3

1 Ph.D. student in construction Management, Faculty of Civil, Architecture, and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Construction Management, Faculty of Civil, Architecture, and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Occupational Health and Safety (OHS) management significantly affects reducing costs, increasing productivity, and social credibility of construction companies and plays a facilitating role in the transition towards sustainable development. This study aims to identify and quantitatively analyze OHS risks in sustainable construction projects in Iran. To do this, first, common OHS risks are identified by conducting library studies. Then, these risks are screened and localized for Irans' sustainable construction projects by surveying 13 experts, selected by snowball sampling method, in a focus group meeting. Afterward, each risk's importance and priority are determined using the Neutrosophic Group Best-Worst Multi-criteria (NGBWM) method, while applying a weight to each expert's opinion. The Neutrosophic sets theory provides the basis for obtaining accurate and more reliable results by considering the uncertainties in the experts' opinions. The findings showed that "the lack of sufficient safety skills of employees due to not allocating time to specialized safety training", "occupational injuries and diseases", "hazards caused by improper design and layout of the project site", "Weakness and inefficiency of occupational health and safety management personnel", and "Negligence and lack of planning for emergency maneuvers", with weights of 0.052, 0.036, 0.035, 0.032 and 0.028 are respectively as the most critical OHS risks in Iran's sustainable construction projects. Finally, reactive and preventive responses were proposed to face them in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety management
  • Sustainable development
  • Risk assessment
  • Neutrosophic Group Best-Worst Multi-criteria method
  • Single-Valued Triangular Neutrosophic numbers