نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مهندسی‌صنایع،دانشکده‌صنایع،واحد‌ ‌قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین‌،ایران

2 دانشیار‌گروه مهندسی‌صنایع،دانشکده‌صنایع،واحد‌ ‌قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین‌،ایران

چکیده

ذخیره‌سازی و چیدمان صحیح محصولات در انبار، باعث افزایش کارایی در پاسخگویی به درخواست ها، تسریع در شناسایی محصولات، افزایش قابلیت دسترسی به اقلام موجود در انبار، استفاده بیشتر از فضای موجود در انبار، تعیین موقعیت محصولات در انبار و آسیب ندیدن آن‌ها، فراهم آمدن حداکثر انعطلاف پذیری و شرایط مطلوب انبارداری می شود. با بررسی مطالعاتی که در حوزه انبارداری و چیدمان محصولات در انبار صورت گرفته و قبل از چیدمان محصولات در انبار، به صورت جامع و فراگیر با توجه به ویژگی کالاها،دسته بندی روی آنان صورت نگرفته است. لذا در این مقاله با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و داده کاوی با توجه به ویژگی‌هایی که برای کالاها در انبار کارخانه تولیدی - صنعتی فراسان در نظر گرفته شده است به دسته بندی محصولات پرداخته و سپس به چیدمان محصولات در انبار با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی پرداختیم. هدف از مسئله مورد بررسی در حوزه انبارداری و چیدمان محصولات،علاوه بر دسته بندی محصولات بر اساس ویژگی‌های آن‌ها ،کمینه کردن تابع هزینه به دست آمده نسبت به مدل برنامه‌ریزی‌ریاضی می‌باشد.از این رو برای دسته بندی کالاها از الگوریتم مبتنیبر‌چگالی (DB ) ، شبکه عصبی نگاشت خودسازمان ده (SOM ) و روش خوشه بندی سلسله مراتبی (AGNES) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شبکه SOM،عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم مبتنی بر چگالی دارد و همچنین الگوریتم مبتنی بر چگالی عملکرد بهتری نسبت به روش خوشه بندی سلسله مراتبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an improved heuristic algorithm for the storage space allocation problem under a dedicated storage policy

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kochaki 1
  • Behnam Vahdani 2

1 Master student,Department of Industrial engineering,Qazvin Branch,Islamic Azad University,Qazvin,Iran.

2 Associate Prof,Department of Industrial Engineering,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The correct storage and arrangement of products in the warehouse increases the efficiency in responding to requests, accelerates the identification of products, increases the accessibility of the items in the warehouse, makes more use of the available space in the warehouse, determines the position of the products in the warehouse and does not damage it. maximum flexibility and optimal storage conditions are provided. By examining the studies that have been conducted in the field of warehousing and arrangement of products in the warehouse, and before arranging the products in the warehouse, comprehensively and comprehensively, according to the characteristics of the goods, they have not been categorized. Therefore, in this article, by using machine learning algorithms and data mining, according to the characteristics that are considered for the goods in the warehouse of Farasan industrial-production factory, the products are categorized and then the products are arranged in the warehouse using We have paid mathematical programming model. The purpose of the investigated problem in the field of warehousing and arrangement of products, in addition to categorizing products based on their characteristics, is to minimize the cost function obtained in relation to the mathematical planning model. Therefore, for the category Classification of goods is done using density-based algorithm (DB), self-organizing mapping neural network (SOM) and hierarchical clustering method (AGNES). The obtained results show that the SOM network has a better performance than the density-based algorithm and also the density-based algorithm has a better performance than the hierarchical clustering method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warehouse
  • Layout
  • Machine Learning
  • Storage space allocation