نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مزیت زنجیره تامین دایره‌ای پایدار هوشمند کمک به اقتصادهای در حال توسعه می‌باشد که بیشترین تأثیر را از چالش‌ها و استانداردهای در حال تغییر صنعت و محیط دارند. هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل محرک‌های زنجیره تأمین دایره‌ای پایدار هوشمند بود. براین اساس 12 نمونه به روش گلوله برفی از بین خبرگان صنعت روغن خوراکی انتخاب شد. محرک ها با نظر خبرگان نهایی شد و با روش دیمتل ( DEMATEL ) و مدل سازی ساختاری تفسیری متخاصم (AISM ) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که محرک‌های شایستگی سازمانی و شایستگی منابع انسانی به عنوان تأثیر گذارترین محرک ها بوده و محرک های پایداری اقتصادی و پایداری محیطی بیشترین میزان تأثیرپذیری را نسبت به سایر محرک‌ها دارند. طبق نتایج پژوهش مسئولین صنعت روغن خوراکی برای حرکت به سمت زنجیره تأمین دایره‌ای پایدار هوشمند باید شایستگی سازمانی را مورد توجه ویژه قرار دهند زیرا این محرک بیشترین میزان تأثیرگذاری را نسبت به سایر محرک‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the drivers of the Smart sustainable circular supply chain using the combined methods of Dematel and adversarial interpretative structural modeling

نویسندگان [English]

  • salim karimi takalo 1
  • Hamid Sharifi 2
  • ehsan bakhshi khorde blagh 3

1 Vali-e-Asr University of Rafsanjan

2 faculty member

3 master student

چکیده [English]

The advantage of a smart sustainable circular supply chain is to help developing economies that are most affected by the challenges and standards of the changing industry and environment. The purpose of this research was to identify and analyze the drivers of the smart sustainable circular supply chain, so 12 samples were selected by the snowball method from among industry experts of the edible oil. drivers were finalized with expert opinion and analyzed by Dematel and AISM methods. The results showed that organizational competence and human resource competence are the most effective drivers and economic sustainability and environmental sustainability drivers have the highest level of effectiveness compared to other drivers. According to the results of the research, the officials of the edible oil industry should pay special attention to the organizational competence in order to move towards a sustainable and smart circular supply chain, because this driver has the greatest impact compared to other drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • circular supply chain
  • sustainable supply chain
  • sustainable smart