نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری یزد

2 دانش‌آموخته رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

صنایع کوچک و متوسط در بیشتر کشورها نقش عمده و اصلی را در اشتغال­زایی و تولید ملی ایفا می­کنند. با توجه به ماهیت متحول و تغییرات پرشتاب جهان کنونی، این گونه صنایع می­کوشند تا برای انطباق و استفاده بهینه از چنین شرایطی، مناسب­ترین برنامه­های بهبود را انتخاب و اجرا کنند. از آنجا که برای اجرای چنین برنامه­هایی، موانعی نیز وجود دارد، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و دسته­بندی این موانع است تا بر اساس آن افراد و ارگان­های مسئول بتوانند وظایف خود را در جهت رفع این موانع به خوبی بشناسند. بر همین اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع، طیف گسترده­ای از موانع مربوط به برنامه­های بهبود و صنایع کوچک و متوسط شناسایی و سپس با کمک خبرگان غربال­گری شدند. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم در قالب معادلات ساختاری و با رویکرد EFQM در محیط نرم­افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نتیجه این کار مشخص شد که 5 عامل "استراتژی"، "کارکنان"، "رهبری"، "فرآیندها، محصولات و خدمات" و "مشارکت­ها و منابع" به ترتیب بیشترین بار عاملی را با عامل مرتبه دوم "توانمندسازها" دارند. همچنین مهم­ترین موانع بر اساس بار عاملی نسبت به هر بعد از ابعاد مدل EFQM شناسایی شدند. همچنین نتیجه این تحقیق نشان می­دهد که مدل EFQM مدلی مناسب برای دسته­بندی موانع پیاده­سازی برنامه­های بهبود در صنایع کوچک و متوسط است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing barriers to the implementation of Improvement Programs in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) Case Study: Yazd Selected Industrial Parks

نویسندگان [English]

  • Seid Heydar Mirfakhraddini 1
  • Seid Ali Mohammad Banifateme 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University

2 Graduated in Industrial Management, University of Yazd

چکیده [English]

production in most countries. Based on uncertain changes in the world, such industries should choose the most appropriate improvement programs for confirmation with such conditions. Because there are a lot of barriers to implementation of these programs, the purpose of this research is identifying and classification of these barriers. Based on this, at the first a lot of barriers related to SMEs and improvement programs from literature were identified and then screened based on experts opinions. The data were analyzed by confirmatory factor analyze in structural equations by EFQM in Amos. The result of this research showed that strategy, personnel, leadership, process and resources are 5 factors that categorize barriers respectively based on factor load. The results showed that EFQM is a good framework for categorizing these barriers in SMEs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: small and medium sized enterprises (SMEs)
  • improvement programs
  • implementation barriers
  • EFQM
  • Structural Equation
  • Yazd
 
آل­عمران، رویا؛ منصوری، حبیبه، و باباپور، الهام. (1390)، خوشه­های صنعتی راهبرد نوین حل مشکلات صنایع کوچک. مجله اقتصادی- ماهنامه برررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی،  5 و 6، صص 62-41.
امیران، حیدر. (1383)، راهنمای گام­به­گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل­های EFQM/INQA. تهران : انتشارات مولف. چاپ سوم.
انصاری رنانی، قاسم و سبزی علی­آبادی، سارا. (1388)، اولویت­بندی عوامل سازمانی موثر در ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در صنایع کوچک. بررسی­های بازرگانی، 39، صص 64-49.
انضباطی، امیرحسین و رهنما، مائده .(1389)، نقش اتوماسیون صنعتی در بهبود فرآیندهای مدیریت تولید، کتابچه دومین کنفرانس بین­المللی اتوماسیون صنعتی ایران، صص 48-33.
بافنده­زنده، علیرضا؛ نوروزی، داود و عالی، صمد .(1389)، بررسی مشکلات مدیران صنایع کوچک و متوسط (SMEهای) استان آذربایجان شرقی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 13، صص 54-41.
برومند، زهرا. (1386)، بهبود و بازسازی سازمان (مدیریت تحول)، تهران: انتشارات جنگل.
جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان و رضائی­نور، جلال. (1387). تبیین عوامل بحرانی موفقیت در مهندسی مجدد فرآیندها: مورد کاوی یکی از شرکت­های وابسته به صنایع دفاعی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 13 (2)، صص 64-23.
خانلری، امیر و سهرابی، بابک. (1387). مدل علی بهبود و تعالی در ارتباط با مشتریان سازمان. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال سوم، 11، صص 148-131.
ذگردی، سید حسام­الدین؛ باقری، سمانه و عطاریان، جواد. (1389). تحلیل آماری روابط بین عوامل کلیدی موفقیت پروژه­های شش سیگما در شرکت­های منتخب ایرانی. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 44 (1)، صص 62-49.
سرمد زهره، بازرگان عباس و حجازی الهه. (1383)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دهم. تهران: نشر آگاه.
سیدجوادین، سیدرضا و محترم قلاقی، رحیم. (1384)، مدیریت منابع انسانی در صنایع کوچک ایران: مدل دیسنزو و رابینز. کتابچه سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، صص 33-24.
فقیه، نظام­الدین و ابطحی، نجمه. (1385)، خودارزیابی در فرآیند سرآمدی کیفیت بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی (EFQM). شیراز: انتشارات رخشید. چاپ اول.
قاسمی، وحید. (1389)، مدل­سازی معادلات ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. تهران: نشر جامعه­شناسان. چاپ اول.
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، سازمان بهره­وری آسیا- وزارت صنایع- سازمان صنایع کوچک. (1373)، استراتژی­های توسعه و مدرنیزه کردن واحدهای کوچک صنعتی و بازرگانی، تهران: نشر بصیر.
کی­مرام، فرید؛ اسحاقی­زاده، نیره؛ حسنی فخرآبادی، محمدرضا و خالصی، امیر. (1383)، گزارش­های تفصیلی طرح استراتژی توسعه خوشه صنعتی کشور: جلد اول : نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی. انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی.
نیلی، مسعود و همکاران. (1382)، استراتژی توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهیه شده برای وزارت صنایع و معادن.
Beheshti, H.M. and Lullar J.G. (2003). An Empirical Study of US SMEs Using TQM. TQM & BUSINESS EXCELLENCE, 14, 839–847.
Bou-liusar, J.C., Escrig-Tena, A.B., Roca-Puig, V. and Beltran-Martin, I. (2009). An Empirical Assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM Framework Relative to the MBNQA Model. Journal of Operations Management, 27, 1–22.
Gopalakrishnan, B., Plummer, R.W., Alkadi, N.M. (2002). Comparison of Glass-Manufacturing Facilities Based on Energy Consumption and Plant Characteristics. J Energy Dev, 27(1), 101–115.
Harkserver, C. (1996).Total Quality Management in the Small Business Environment. Business Horizons, 39(2), 33–40.
Ho, Y.C., Chang, O.C. and Wang, W.B. (2008). An Empirical Study of Key Success Factors for Six Sigma Green Belt Projects at an Asian MRO Company. Journal of Air Transport Management 14, 263– 269.
Hoyer, R.W. and Hoyer, B.Y. (2001). What is Quality? Learn How each of Eight Well-Known Gurus Answers this Question. Quality Progress, 34(7), 53-62.
Jayaram, J., Ahire, S.l. and Dreyfus, P. (2010).Contingency Relationships of Firm Size, TQM Duration, Unionization, and Industry Context on TQM Implementation—A Focus on Total Effects. Journal of Operations Management, 28, 345–356.
Karpak, B. and Topcu, I. (2010). Small Medium Manufacturing Enterprises in Turkey: An Analytic Network Process Framework for prioritizing Factors Affecting Success. Int. J. Production Economics, 125, 60–70.
Kearney, S. and Abdol-Nour, G. (2004).SME and Quality Performance in Networking Environment. Computers & Industrial Engineering, 46, 905–909.
Marcati, A., Guido, G. and Peluso, A.M. (2008).The Role of SME Entrepreneurs’ Innovativeness and Personality in the Adoption of Innovations. Research Policy, 37, 1579–1590.
Sila, I. (2007). Examining the Effects of Contextual Factors on TQM and Performance Through the Lens of Organizational Theories: An Empirical Study. Journal of Operations Management, 25, 83–109.
Subrahmanya, M.H.B. (2006). Labour Productivity, Energy Intensity and Economic Performance in Small Enterprises: A Study of Brick Enterprises Cluster in India. Energy Conversion and Management, 47, 763–777.
Swoboda, B., Meierer, M., Foscht, T. and Morschett, D. (2011). International SME Alliances: The Impact of Alliance Building and Configurational Fit on Success. Long Range Planning, 44, 271-288.
Vasant, D. (1983). Problems and Prospects of Small-Scale Industrial in India. Himalaya Phblishing House, 12, 225-227.
Wiele, T.V. and Brown, A. (1998).Venturing Down the TQM Path for SMEs. Total Quality Management, 16(2), 50–68.