نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

تغییر نگرش مدیران و پرسنل از تفکر قدیمی "هر گاه خراب شد تعمیر می شود" به سمت جستجو برای انتخاب مناسب ترین برنامه نت، می تواند به سود دهی واحدهای اقتصادی منجر شود.
پژوهش حاضر با تکیه بر برنامه ریزی آرمانی فازی در صدد انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات کلیدی در صنایع کاغذ سازی می باشد. بر این اساس برای تعدادی از پمپ های آب، روغن و خمیر کاغذ در شرکت تولیدی کاغذ کسری به عنوان مجموعه ای از کلیدی ترین تجهیزات تولیدی شرکت، سیاست گذاری بهینه نت صورت گرفته است. برای هر حالتی از شکست پمپ ها با توجه به معیارهایی که از تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)که عبارتند از درجه وقوع، درجه شدت و درجه تشخیص در نظر گرفته می شود ساختار شبکه ای به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ترسیم و بعد از تعیین اوزان، از طریق حل مدل برنامه ریزی آرمانی استراتژی بهینه برای هر شکست تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه نسبت به راهبرد اصلاحی در استفاده از منابع و کاهش شکست ها برتری دارند. لذا این راهبردها اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران نگهداری قرار می دهد تا جنبه های منفی یک شکست محدود گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a proper model for the implementation of maintenance systemin thecontinuous production linesconcidering decision making models and fuzzy goal programming

نویسندگان [English]

  • Ali Rabbani 1
  • Habib Zare 2
  • Foroogh Behnia 3

1 Lecturer of Azad University Branch of Dehdasht

2 -Assistant of Professor of Yazd University

3 Master of Sciences of Industrial Management .Jahad Daneshgahi.Yazd

چکیده [English]

the requirements for maintenance management have change drastically from the old concept of ‘fix-it-when-broken’ to a more complex approach, which entails adopting a maintenance strategy for a more integrated approach and alignment.
This paper presents a Goal Programming (GP) approach to define the best strategies for the maintenance of some criticalpumps in a paper industry. For each pump failure mode, the model allows to take into account the maintenance policy burden in terms of inspection or repair and in terms of the manpower involved, linking them to efficiency-risk aspects quantified as in FMEA methodology through the use of the classic parameters occurrence (O), severity (S) and detectability (D), evaluated through an adequate application of the Analytic network process. (ANP) technique. An extended presentation of the data and results of the case analysed is proposed in order to show the characteristics and performance of this approach.
The result is in the situation studied predictive and preventive maintenance obtain the best compromise between resource usage and reduction of failure effects. This fact is non-surprising since these policy allows failure prediction, thus providing the maintenance manager with useful information to limit the negative failure aspects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • KeyWords: Maintenance Strategies
  • Goal Programming
  • MADM
  • FMEA
 
ابراهیمی، سید کاظم،همتی، محمد و رستمیان، مهدی.(1389)، انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکرد MADM گروهی فازی،ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران.
اسد پور، حسن و خلیلیان ، صادق. (1384)، نظریه و کاربرد مدل برنامه ریزی خطی آرمانی فازی در بهینه سازی،ویژه نامه بهره وری و کارافرینی ، شماره 8 .
سپری، فرامرز واسدی کیاپی، محمد باقر.(1391)، استراتژی تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور به روش AHP در شبکه های توزیع،بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق.
شهانقی، کامران و جعفریان، مهدی. (1387)،  مقدمه ای بر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات،پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات.
صفری، سعید، سیاح زاده، ستاره و صادقی، رویا. (1389)، انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات با استفاده از AHP و برنامه ریزی آرمانی،  ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات.
طهماسبی،محمد. (1387)، 
بررسی وضعیت نگهداری و تعمیرات پرنده‏های هوا ناجا و ارائه راهکارهای بهینه، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دافوس، دانشگاه علوم انتظامی.
قاسمی ، وحید. (1389، سیستم ارتباط فازی. انتشارات جامعه شناسان.
کاظمی،سیدعباس وکسایی،مسعود. (1380)،مدیریت تولید و عملیات. چاپ سوم،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، فصل هفدهم.
مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی. (1390)،گروه نگهداری و تعمیرات صنعت.
نوری، سپهر. (1389)،  مقایسه عملکرد تئوری محدودیت ها با برنامه ریزی خطی فازی در مسایل تولید ترکیبی فازی، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره2، جلد 21، ص10-1.
نوری فر، راحله،عمادی، سید میثم و نوری فر، مائده.(1387)، تعیین استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از آنالیز توسعه ای فازی(FEAHP)– مطالعه موردی در نیروگاه شهید سلیمی نکاء، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
Arunraj,N.S. &Maiti,J.(2010).Risk-based maintenance policy selection using AHP and goal programming.Safety Science 48. 238–247.
Bashiri,M. Badri,H.&Hejazi,T.(2011).Selecting optimum maintenance strategy by fuzzy interactive linear assignment method.Applied Mathematical Modelling 35.152–164.
Cheng, Y. H.&Tsao H. L. (2010). Rolling stock maintenance strategy selection, spares parts’ estimation, and replacements’ interval calculation. Int. J. Production Economics, 128:404–412.

Ghazi nezami, F.&Bayramyildirim M. (2013). A ustainability approach for selecting maintenance strategy,International Journal of Sustainable Engineering .Volume 6.Issue 4.

Hax, A.C.&Majluf, N.S. (1991). The Strategy Concept and Process—APragmatic Approach. Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
Hora, M. (1987).The unglamorous game of managing maintenance.Business Horizons (May–June).
Ierace, S.&Cavalieri, S.(2013).An Analytic Hierarchy Process Based Model for the Selection of Decision Categories in Maintenance Systems. Management and Production Engineering Review.Volume 4.Issue 2.Pages 37–49.
Jain, K. Singh Jain, S.& Singh Chauhan, M. (2013).Selection  of optimum maintenance and rehabilitation strategy for multiline      highways.International Journal for Traffic and Transport    Engineering. 3(3): 269 – 278.
Kettani, O.(2001). Goal programming model: A glorious history and a promising future. Eur. J. Oper. Res. 133: 225-231.
Saumil, A.Li, L.&Jun, N. (2009). Condition-based maintenance decision-making for multiple machine systems.Journal of Manufacturing Science and Engineering. 131. 3:1-9.
Sharma,RK.& Kumar, P.(2005).FLM to select suitable maintenance strateg،y in process industries using MISO model of Quality in maintenance Engineering.11 (4).
Shyjith, K. Ilangkumaran, M.&Kumanan, S. (2008). Multi-criteria decision-making approach to evaluate optimum maintenance strategy in textile industry.Journal of Quality in Maintenance Engineering, 14. 4: 375-386.
Swanson, L.(2001).Linking maintenance strategies to performance.International Journal of Production Economics 70. 237–244.
Xie, H. Shi, L.&Xu, H. (2013). Transformer Maintenance Policies Selection Based on an Improved Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Journal of Computers.Vol 8. No 5.1343-1350.