نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیاردانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

علیرغم گسترش علاقه بین مدیران دولتی ایران برای استقرار نظام پیشنهادها در سازمان های تحت مدیریت و وجود الزامات قانونی برای چنین اقداماتی، دانش ما از عوامل کلیدی تاثیر گذار بر استقرار موفقیت آمیز نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی محدود است. برای بسط دانش مرتبط با "عوامل کلیدی موفقیت نظام پیشنهادها"، جستار حاضر بر اساس یک پیمایش مقطعی و با نمونه ای آماری از کارکنان ادارات کل دولتی، عوامل موثر بر استقرار موفق نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی تدوین شده است. با توجه به موفقیت نسبی نظام پیشنهادها در  بخش صنعت، در این تحقیق، آثار ناشی از ماموریت سازمان هایصنعتی-غیرصنعتی نیز، مورد توجه بوده است.نتایج تحقیق نشان می‎دهد که نوع ماموریتسازمان (اقتصادی-صنعتی و سیاسی-غیرصنعتی)در نهایتاز طریق سازه های میانجی همچون سبک رهبری، جوّ سازمانی،فرآیندها و ساختار سازمانی بر استقرار موفق نظام پیشنهادها تاثیر معنی دار دارد.در پایاننوشتاربر اساس نتایج تحقیق، الگوی آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادها ارایه و پیشنهادهایی برای مدیران و نیز،پژوهش های بعدی ارایه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Key Success Factors of Suggestions System in Public Organizations of Iran: (Industrial & Non-Industrial Organizations)

نویسندگان [English]

  • Behrooz Rezaei Manesh 1
  • Jafar Ahangaran 2

1 Professor Assistant Allameh Tabtabei University

2 . Professor Assistant Science and Culture University

چکیده [English]

 Iranian managers in public organizations are generally motivated to introduce suggestion schemes in their organizations, which is also supported by laws and regulations. However our knowledge of key success factors is limited in terms of quality and quantity of previous research efforts. To fill the gap, this study adopting a survey methodology with a random sample of employees in public offices and organizations of Iran, investigated factors with a potential affect on the successful introduction of suggestion systems in the organizations. We were especially interested to investigate the role of organization mission (industrial vs. non-industrial), as the adoption of suggestion systems has been relatively in industrial organizations. Research results show that organization mission through intermediating variables such as leadership style, organizational culture, organizational structure and processes have indeed statistically meaningful effect on the success of suggestion systems. Based on the results of the research, a readiness assessment model is proposed and recommendations are made for application and further research.
Key words:
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • key success factors
  • Suggestions System
  • leadership style
  • Organizational Culture
  • Organizational Structure and Processes
  • Organizational Mission
  • Industrial Mission
 
ابوالعلایی، بهزاد (1386)،پیش نیازهای اجرای نظام پیشنهادها،همایش دبیران انجمن نظام پیشنهادها،اردیبهشت.
اسدزاده، الهه (1380)،بررسی تطبیقی علل تفاوت نرخ مشارکت کارکنان در... (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نراق.
الوانی، سیدمهدی و بهرامی، حمیدرضا (1385)،نقش آمادگی کارکنان در تحقیق مدیریت مشارکتی، تازه‌های مدیریت، شمارة 19.
باتمانقلیچ‌، فریور (1371)،نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسلامی،تهران، انتشارات آیت الهی‌.
رهنورد، فرج اله (1378)، مدیریت مشارکتی: تئوری و عمل،تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1381)،اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعة فناوری اداری، تهران، نشر معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.
فتح الهی راد سعید (1387)،نظام پیشنهادها راهنمای کاربردی پیاده‌سازی در سازمان ها، تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیق های صنعتی ایران.
کاتر، پی. جان (1382)،رهبری تحول،ترجمة مهدی ایران نژاد و دیگران، تهران، موسسة تحقیق های و آموزش مدیریت.
وندل،فرنچ و سیسیل.اچ‌. پل (1381)‌، مدیریت تحول در سازمان ،ترجمةسید مهدی الوانی و همکار، تهران، صفار.
Abdel Moneim (M.B.) Ahmed, et al (2007), Staff suggestion scheme (3Ss) within the UAE context: Implementation and critical success factors, Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, volume 2, issue 2
Argyris, C. (1998). Empowerment: the Emperor’s New Clothes, Harvard Business.
Basadur, M. (2004). Leading others to think innovatively together: Creative leadership, The Leadership Quarterly 15
Carrier, C., (1998), Employee Creativity and Suggestion Programs: An Empirical Study, Creativity and Innovation Management, 7 (2)
Cheney, G., Cloud, D.L. (2006). Doing democracy, engaging the material: employee participation and labor activity in an age of market globalization. Management Communication Quarterly, 19(4)
Christiaan Van Dijk, J. V. D. E. (2002). "Suggestion systems: transferring employee creativity into practicableideas." R&D Management 32(5).
Dachler, H.P. & Wilpert, B. (1978), ’Conceptual dimensions and boundaries of participation in organizations: A critical evaluation’, Administrative Science Quarterly, 23
Edwards, P., & Wright, M. (2001). High-involvement work systems and performance outcomes: the strength of variable, contingent and context-bound relationships. The International Journal of Human Resource Management, 12(4).
Fuller, J.B., Hester, K., Barnett, T., Frey, L., Relyea, C. and Beu, D. (2006), “Perceived external prestige and internal respect: new insights into the organizational identification process”, Human Relations, Vol. 59
Isaksen, S. G. and Kenneth J. Lauer, (2002), The Climate for Creativity and Change in Teams, Creativity and Innovation Management, 11(1)
James F. Fairbank, S. D. W. (2001). "Motivating Creativity and Enhancing Innovation through Employee Suggestion System Technology." Creativity and Innovation Management 10(2).
Janssen, O. & Van Yperen, N. W. (2004). Employees goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction. Academy of Management, 47(3)
Lapierre, J. and Vincent – Pierre Giroux, (2003), Creativity and Work Environment in a High- Tech Context, Creativity and Innovation Management, 12(1)
Liu, C., M. M. Nauta, et al. (2010). "Comparisons of Organizational Constraints and Their Relations to Strains in China and the United States." Journal of OccupationalHealth Psychology 15(4): 452-467.
Lioyd GC. (1999), 'Stuff the suggestions box', Total Quality Management & Business Excellence.
Marx, Andrew E. (1995), " Management commitment for successful suggestion systems", Work Study, Vol. 44 Iss: 3, pp.16 - 18
Mohamed, Z and T. Richards, (1996). "Assessing and comparing the innovativeness and creative climate of firms". Scandinavian Journal Management 12(2): 109-121.
Sadikoglu, E. and C. Zehir (2010). "Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms." International Journal of Production Economics 127(1): 13-26.
Silva, L., E. Figueroa B, et al. (2007). "Interpreting IS alignment: A multiple case study in professional organizations." Information and Organization 17(4): 232-265.
Sundgren, M., Elof Dimenas, Jan-Eric Gustafsson and Marcus Selart, (2005), Drivers of organizational creativity: a path model of creative climate in pharmaceutical R&D, R&D Management, 35(4).
Sundin, E. and M. Tillmar (2008). "A Nurse and a Civil Servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations." Scandinavian Journal of Management 24(2): 113-124.
Tari, J. J. (2008). "Self-assessment exercises: A comparison between a private sector organisation and higher education institutions." International Journal of Production Economics 114(1): 105-118.
 Vining, A. R. and D. L. Weimer (1999). "Inefficiency in public organizations." International Public Management Journal,24-1.
Vuori, J (2007), Public and private manager: does the difference really matter?, Leading the Future of the Public Sector: The Third Transatlantic Dialogue University of Delaware, Newark, Delaware, USA
Williamson, Oliver, E.(2009) The impact of Relational Factors on Contracting Management in Public Organizations Review of Public Personnel Administration September 2009 vol. 29 no. 3 270-292
Wood, S. and Bryson, A. (2009) ‘High involvement management’ , Chapter 7 in W. Brown, A. Bryson, J. Forth and K. Whitfield (eds.) The Evolution of the Modern Workplace, Cambridge University Press