نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، (مسئول مکاتبات)

2 استادیار پژوهشکده مهندسی تهران

3 کارشناس پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

چکیده

امروزه تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان بخصوص در سطح مدیران و کارکنان به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می نماید . هدف این تحقیق تلفیق دو روش ارزیابی عملکرد مدیران از چهار بعد ویژگی های فردی، مهارت های انسانی، مهارت های ادراکی و مهارت های فنی با استفاده از روش ارزیابی 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور می باشد. نمونه آماری 13 نفر از مدیران پژوهشکده مهندسی در نظر گرفته شده است. شاخص های ارزیابی عملکرد به کمک مبانی نظری و روش دلفی و اوزان آنها با نظر خواهی از خبرگان بدست آمده است.  پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ 919/. تایید شده است. از نتیجه تلفیق روش های ارزیابی 360 درجه با تکنیک تصمیم گیری ویکور، یک رتبه بندی مناسب از مدیران که کاملا قابلیت اجرای آن در پژوهشکده مهندسی به اثبات رسیده به دست آمده است. مجموع وزن نظرات ارزیابی کنندگان زیر دست و خود فرد تقریبا معادل وزن نظر مافوق می باشد. به کارگیری فرمول فواصل پایدار وزنی در سایر تکنیک های تصمیم گیری جهت تحلیل حساسیت اوزان شاخص ها کاملا مطابق با واقعیت های محیط تصمیم گیری می باشد از نتایج این پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Performance appraisal of managers By Using 360- Degrees Methods and VIKOR Technique

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Asgharizade 1
  • Rahim Ehsani 2
  • Farajolah Valipour Halabi 3

چکیده [English]

Nowadays evaluation system existence is necessary because of wondrous changes in management knowledge. None existence of evaluation system in the different organization dimensions especially in the level of managers is one of the signals that shows the organization problem. The aim of this research is combing of 360degree method and technical VIKOR for evaluating performance. The statically society in this research is included from13persons of Research Center managers. Performance evaluation criteria are prepared from expert opinions with Delphi method and visionary basis. Questioner's perpetuity is supported with Cronbach's alpha correlation (0.92). Achieving the managers' suitable ranking is the result of combing 360degree method and technical VIKOR that the capability of it is proved in research center. The total of the subordinates and self-evaluator idea is equal to the superior ideas. Using of the weight stability intervals formula in other MADM technique for criteria weights sensitivity analysis is completely similar with reality decision making environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mangers performance appraisal
  • degree360 method
  • Ranking
  • VIKOR
  • the weight stability intervals
  • Multi Criteria Decision Making