مدیریت ریسک زنجیره تأمین پروژه ها در خطوط انتقال گاز: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 استادیار بخش مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

با عنایت به اهمیت فزاینده بحث ریسک در زنجیره تأمین در دهه اخیر به طور عام و در پروژهها به شکلی
خاص، در این پژوهش ابعاد و اجزاء پدیده مدیریت ریسک زنجیره تأمین در پروژهها تبیین میشود. برای این
منظور با استفاده از رویکرد تئوری برخاسته از دادهها، پروژههای خط انتقال گاز در استان فارس توسط محققین
مورد مطالعه قرار گرفت و از روش کوربین و استراوس برای کشف و شناسایی کدها و مقولههای مرتبط با
پدیده مورد نظر استفاده شد. برای این منظور با 71 تن از خبرگان و تأمین کنندگان شرکت گاز مصاحبه عمیق
صورت گرفت و اشباع نظری حاصل شد. پس از انجام کدگذاری باز، محوری و گزینشی بر اساس مدل
پارادایمی نهایی، پدیده مدیریت ریسک زنجیره تأمین پروژهها در قالب 6 بعد اصلی، 75 مقوله فرعی و 91 کد
مشخصه طبقهبندی گردید. یافتههای حاصل از کدگذاری نشان داد که پدیده اصلی در مدیریت ریسک زنجیره
تأمین پروژه مشتمل بر ریسک های محیطی، سازمانی و شبکهای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Project Supply Chain Risk Management in Gas Transfer Pipeline: Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Mohamadi 1
  • Payam Shojaei 2
  • Hamid Reza Yazdani 3
  • Mohammad Reza Sadeghi Moghaddam 4
چکیده [English]

Regarding to the increasing importance of supply chain risk in the last
decade in general and projects especially, in this research the dimensions and
elements of supply chain risk of projects have been determined. Therefore,
Fars Gas Transfer Pipeline projects were considered to discover codes and
themes according to the phenomena by using Grounded Theory (Corbin and
Strauss method). Based on final paradigm model, project supply chain risk
management issue was categorized in 6 main dimensions, 19 sub-dimensions
and 57 codes. The results show that supply chain risks as a core phenomenon,
consists of environmental risks, organizational risks and network risks. To
do this, we use theoretical sampling and interview with 10 experts from Gas
state company and some suppliers. These interview was deep one because
we employed open questionnaire. Then by using open encoding, axial
encoding and selective encoding, paradigm model was extracted. The main
phenomenon placed the center of model and other themes joined to that

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Risk Management
  • Gas Transfer Pipeline
  • Grounded Theory
منابع
مبانی پژوهش کیفی : فنون و مراحل تولید نظریه زمینه- « .) استراوس، انسلم و جولیت کوربین ) 7951
ترجمه ابراهیم افشار، نشر نی، چاپ دوم، تهران. ،» ای
مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته : رویکردهای متداول در « .) بازرگان، عباس ) 7925
انتشارات دیدار، چاپ دوم با اضافات، تهران. ،» علوم رفتاری
استراتژیهای پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه پردازی «.) داناییفرد، حسن و سید مجتبی امامی ) 7926
.65- اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، 51 ،» داده بنیاد
سیمای صنعت گاز ایران، ) 7925 (. برگرفته از پرتال شرکت ملی گاز ایران، بیست و ششم دیماه،
www.nigc.ir
رساله ،» طراحی مدلی برای ارزیابی و تحلیل ریسک در زنجیره تأمین پروژهها « .) شجاعی، پیام ) 7959
دکتری، دانشگاه شیراز، شیراز.
هماهنگی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی: « .) محقر، علی و محمدرضا صادقی مقدم ) 7951
.25-69 ، چشمانداز مدیریت صنعتی، شماره 4 ،» رویکرد تئوری برخاسته از دادهها
مدیریت زنجیره تأمین در « .) موسی کاظمی، سیدجواد؛ نورنگ، احمد و ابراهیم تیموری ) 7929
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت. ،» پروژه های صنعتی: مطالعه موردی پروژه های پتروشیمی
Bradley, R.B. (2014). “An Improved Method for Managing
Catastrophic Supply Chain Disruptions”, Business Horizons, 57(4),
pp.483-495.
Harland, C. Brenchley, R. and Walker, H.(2003), “Risk in supply
networks”, Journal of Purchasing & Supply Management , 9(1), pp. 51–
62.
Juttner, U. Helen, P. and Christopher,M. (2003), “Supply chain risk
management: outlining an agenda for future research”, International
Journal of Logistics Research and Applications: A Leading Journal of
Supply Chain Management, 6(4), pp. 197-210.

Juttner, U. and maklan, S. (2011). Supply chain resilience in the
global financial crisis: an empirical study, Supply Chain Management:
An International Journal, 16 (4), pp. 246 – 259.
Khan, O. Burnes, B. (2007). “Risk and supply chain management:
creating a research agenda”, The International Journal of Logistics
Management, 18 (2), pp. 197 – 216.
Manuj, I . and Mentzer, J. T. (2008), “Global supply chain risk
management strategies”, International Journal of Physical Distribution &
Logistics Management, 38(3) , pp. 192 – 223.
Ritchie, B. And Brindley, C. (2007). “Supply chain risk management
and performance: A guiding framework for future development”,
International Journal of Operations & Production Management, 27 (3),
pp. 303 – 322.
Sodhi, M.S., Son, B.G. and Tang, C.S. (2012) Perspectives on Supply
Chain Risk Management, International Journal of Production and
Operations Management, 21(1), pp. 1–13.
Thun, J .H. and Hoenig, D. (2011), “An empirical analysis of supply
chain risk management in the German automotive industry”,
International Journal of Production Economics. 131(1), pp. 242–249.
Vilko ,J. P.P. and Hallikas,J .M.(2012), “Risk assessment in
multimodal supply chains”, International Journal of Production
Economics, 140(2), pp. 586–595.
Zsidisin G. A. (2003). “A Grounded Definition of Supply Risk”,
Journal of Purchasing & Supply Management, 9(1), pp. 217–224