نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکترای مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران،

2 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

زمانبندی تعمیرات و جایگزینی پیشگیرانه یکی از مهمترین موضوعات در ادبیات مهندسی قابلیت
اطمینان و تعمیرات سیستم می باشد . اهمیت این موضوع در سیستمهای سری که باتوقف یک جزء
کل سیستم نیز متوقف می شود بیشتر مشهود است. هر چند تلاش  برای زمان بندی  دوره ای کارا برای
همه اجزا یک سیستم در حالی که دارای اهداف متضاد هست کار ساده ای به نظر نمی رسد. هدف از
این مقاله ارائه مدل زمانبندی تعمیرات و جایگزینی پیشگیرانه برای سیستم های سری در بازه های
زمانی متغیر و از پیش تعیین نشده و با اعمال تورم در مدل می باشد. اهداف مدل شامل کمینه  کردن
هزینه های از کارافتادگی، تعمیرات، جایگزینی، ثابت و بیشینه کردن قابلیت اطمینان سیستم می باشد.
مدل به مدد برنامه ریزی چند هدفه فازی و همچنین برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح  طراحی شده
است. همچنین مدل پیشنهادی برای یک سیستم مورد مطالعه بامثال عددی حول و ضمن تحلیل
سناریوهای مختلیف، به بررسی اثر تورم و نحوه اثر گذاری آن در مدل پرداخته می شود. نتایج به دست
آمده حاکی از آن است که اعمال تورم در مدل نه تنها برنامه زمانبندی برای جایگزینی و تعمیرات را
با تغییر مواجه می کند، بلکه عمر مؤثر اجزا را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fuzzy multi-objective preventive maintenance and replacement scheduling using integer non-linear programming

نویسندگان [English]

  • Reza Alikhani 1
  • Mahmoud Saremi 2

چکیده [English]

The scheduling of preventive maintenance and replacement is one of the crucial issues in the literature of system reliability and maintenance engineering. The importance of this issue is more evident in series system in which by stopping a component the whole system will stop. However, the quest of the efficient periodicity maintenance for all of component of a system which has antagonistic objectives is not a trivial task. The aim of this paper is to presenting scheduling model of preventive maintenance and replacement for series system by variable and not predetertmined periods and also by applying inflation in the model. The model is designed based on fuzzy multi-objective and integer non-linear programming. Also the proposed model is solved for a case study with numerical example and furthermore, analysis of various senarios, the effects of inflation on the model will be considered. The results show that applying inflation in the model changes not only scheduling for replacement and maintenance, but also affects the effective age of components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scheduling
  • Preventive maintenance and replacement
  • reliability
  • Inflation
  • Fuzzy muli-objective programming
Allaoui, H., & Artiba, A. (2004). Integrating simulation and optimization to schedule a hybrid flow shop with maintenance constraints. Computers & Industrial Engineering, 47(4), 431-450.
Asif Raza, S., & Mustafa Al-Turki, U. (2007). A comparative study of heuristic algorithms to solve maintenance scheduling problem. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 13(4), 398-410.
Batun, S., & Azizoğlu, M. (2009). Single machine scheduling with preventive maintenances. International Journal of Production Research, 47(7), 1753-1771.
Cassady, C. R., & Kutanoglu, E. (2005). Integrating preventive maintenance planning and production scheduling for a single machine. Reliability, IEEE Transactions on, 54(2), 304-309.
Certa, A., Galante, G., Lupo, T., & Passannanti, G. (2011). Determination of Pareto frontier in multi-objective maintenance optimization. Reliability Engineering & System Safety, 96(7), 861-867.
Duffuaa, S. O., & Al-Sultan, K. (1999). A stochastic programming model for scheduling maintenance personnel. Applied Mathematical Modelling, 23(5), 385-397.
Gao, Y., Feng, Y., Zhang, Z., & Tan, J. (2015). An optimal dynamic interval preventive maintenance scheduling for series systems. Reliability Engineering & System Safety, 142, 19-30.
Ghezail, F., Pierreval, H., & Hajri-Gabouj, S. (2010). Analysis of robustness in proactive scheduling: A graphical approach. Computers & Industrial Engineering, 58(2), 193-198.
Gustavsson, E., Patriksson, M., Strömberg, A.-B., Wojciechowski, A., & Önnheim, M. (2014). Preventive maintenance scheduling of multi-component systems with interval costs. Computers & Industrial Engineering, 76, 390-400.
Hadidi, L. A., Al-Turki, U. M., & Rahim, A. (2011). Integrated models in production planning and scheduling, maintenance and quality: a review. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 10(1), 21-50.
Jayabalan, V., & Chaudhuri, D. (1992). Cost optimization of maintenance scheduling for a system with assured reliability. Reliability, IEEE Transactions on, 41(1), 21-25.

Konak, A., Coit, D. W., & Smith, A. E. (2006). Multi-objective optimization using genetic algorithms: A tutorial. Reliability Engineering & System Safety, 91(9), 992-1007.
Kuo, Y., & Chang, Z. A. (2007). Integrated production scheduling and preventive maintenance planning for a single machine under a cumulative damage failure process. Naval Research Logistics (NRL), 54(6), 602-614.
Leng, K., Ren, P., & Gao, L. (2006). A novel approach to integrated preventive maintenance planning and production scheduling for a single machine using the chaotic particle swarm optimization algorithm. Paper presented at the Intelligent Control and Automation, 2006. WCICA 2006. The Sixth World Congress on.
Lu, Z., Cui, W., & Han, X. (2015). Integrated production and preventive maintenance scheduling for a single machine with failure uncertainty. Computers & Industrial Engineering, 80, 236-244.
Manzini, R., Accorsi, R., Cennerazzo, T., Ferrari, E., & Maranesi, F. (2015). The scheduling of maintenance. A resource-constraints mixed integer linear programming model. Computers & Industrial Engineering, 87, 561-568.
Manzini, R., Regattieri, A., Pham, H., & Ferrari, E. (2009). Maintenance for industrial systems: Springer Science & Business Media.
Moghaddam, K. S. (2013). Multi-objective preventive maintenance and replacement scheduling in a manufacturing system using goal programming. International Journal of Production Economics, 146(2), 704-716.
Moghaddam, K. S., & Usher, J. S. (2010). Optimal preventive maintenance and replacement schedules with variable improvement factor. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 16(3), 271-287.
Moghaddam, K. S., & Usher, J. S. (2011). Sensitivity analysis and comparison of algorithms in preventive maintenance and replacement scheduling optimization models. Computers & Industrial Engineering, 61(1), 64-75.
Pan, E., Liao, W., & Xi, L. (2010). Single-machine-based production scheduling model integrated preventive maintenance planning. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 50(1-4), 365-375.

880
Regattieri, A., Manzini, R., & Battini, D. (2010). Estimating reliability characteristics in the presence of censored data: A case study in a light commercial vehicle manufacturing system. Reliability Engineering & System Safety, 95(10), 1093-1102.
Sherwin, D. (2000). A review of overall models for maintenance management. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 6(3), 138-164.
Sortrakul, N., & Cassady, C. R. (2007). Genetic algorithms for total weighted expected tardiness integrated preventive maintenance planning and production scheduling for a single machine. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 13(1), 49-61.
Sortrakul, N., Nachtmann, H. L., & Cassady, C. R. (2005). Genetic algorithms for integrated preventive maintenance planning and production scheduling for a single machine. Computers in Industry, 56(2), 161-168.
Tiwari, R., Dharmar, S., & Rao, J. (1987). Fuzzy goal programming—an additive model. Fuzzy sets and systems, 24(1), 27-34.
Xiang, Y., Cassady, C. R., Jin, T., & Zhang, C. W. (2014). Joint production and maintenance planning with machine deterioration and random yield. International Journal of Production Research, 52(6), 1644-1657.
Xu, B., Han, X., Wang, Y., & Sun, D. (2012). Risk-based optimization model for system maintenance scheduling. Paper presented at the Power System Technology (POWERCON), 2012 IEEE International Conference on.
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3), 338-353.
Zhang, T., & Nakamura, M. (2005). Reliability‐based Optimal Maintenance Scheduling by Considering Maintenance Effect to Reduce Cost. Quality and Reliability Engineering International, 21(2), 203-220.
Zimmermann, H.-J. (1978). Fuzzy programming and linear programming with several objective functions. Fuzzy sets and systems, 1(1), 45-55.