نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تولید صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

3 استاد گروه تولید صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

چکیده

سرویسدهی خدمات پزشکی در منزل از اهمیت بالایی در جوامع امروزی برخوردار است. در اکثرر موسسرات
فعال این حوزه در ایران از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی و مردیریت پرسرنپ پزشرکی و تعیرین ترتیری ویزیرت
بیماران استفاده می شود که این امر در غالی اوقات باعث افزایش هزینه ها و کاهش رضایت بیماران مری گرردد.
در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای مسیریابی تخصیص پرسنپ پزشکی به منظور ویزیت -
بیماران و ارائه خدمات پزشکی به آنها بررسی شده است. در نظر گرفتن ارتباط و عدم ارتباط ویزیت های یرک
بیمار به یکدیگر، چند مبدأی فرض کردن مدل در کنار چند دوره ای بودن آن از جمله نوآوری های این مقالره
است. هدف مدل پیشنهادی حداقپ سازی هزینه های کپ موسسه است. مدل در مقیرا کوچرک برا نررم افرزار
گمز حپ شده است. برای حپ مدل در مقیا بزرگ الگروریتم توسرعه داده شرده جسرتهوی همسرایگی مت یرر
پیشنهاد شده است و عملکرد آن با دو الگوریتم شبیه سازی تبرید و سیستم کلونی مورچگان مقایسه شده است.
نتایج نشان از کاهش هزینه ها و عملکرد مناسی الگوریتم پیشنهادی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Multi Period Routing and Scheduling optimization Model for Home health Care Problem

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi 1
  • Ehsan Arabzadeh 2
  • Behrooz Karimi 3

چکیده [English]

Home health care services have a key importance in modern societies. Most organizations working in this area in Iran use the traditional procedure to plan and manage medical staff and determine the arrangement of visiting patients. This procedure often increases costs and reduces the satisfaction of patients. In this paper, a multi-period routing and scheduling model is proposed in order to visit patients and provide them medical services. Considering both dependency and independence of a patient's visits with each other, assuming the model as multi-depot as well as multi period are some innovations of this study. The main purpose of the proposed model is to reduce total costs of home health care organization. Model has been solved in small scale by GAMS software. To solve the model in large scale, developed Variable neighborhood search is proposed and compared with simulated annealing algorithm and ant colony system. Results show that costs are decreased and the proposed algorithm has better performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Routing
  • Scheduling
  • Home Health Care
  • Mathematical Model
  • Meta-heuristics Algorithms
Begur. S. V.. Miller. D. M.. & Weaver. J. R. (1997). An integrated spatial DSS for scheduling and routing home-health-care nurses. Interfaces. 27(4). 35-48.
     Braekers. K.. Hartl. R. F.. Parragh. S. N.. & Tricoire. F. (2016). A bi-objective home care scheduling problem: Analyzing the trade-off between costs and client inconvenience. European Journal of Operational Research. 248(2). 428-443.
     Carello. G.. & Lanzarone. E. (2014). A cardinality-constrained robust model for the assignment problem in home care services. European Journal of Operational Research. 236(2). 748-762.
     Chahed. S.. Marcon. E.. Sahin. E.. Feillet. D.. & Dallery. Y. (2009). Exploring new operational research opportunities within the home care context: the chemotherapy at home. Health Care Management Science. 12(2). 179-191.
      Dorigo. M.. & Gambardella. L. M. (1997). Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem. IEEE Transactions on evolutionary computation. 1(1). 53-66.‏
     Hiermann. G.. Prandtstetter. M.. Rendl. A.. Puchinger. J.. & Raidl. G. R. (2015). Metaheuristics for solving a multimodal home-healthcare scheduling problem. Central European Journal of Operations Research. 23(1). 89-113.
     Kergosien. Y.. Ruiz. A.. & Soriano. P. (2014). A routing problem for medical test sample collection in home health care services. In Proceedings of the International Conference on Health Care Systems Engineering (pp. 29-46). Springer International Publishing Switzerland.
     Mankowska. D. S.. Meisel. F.. & Bierwirth. C. (2014). The home health care routing and scheduling problem with interdependent services. Health care management science. 17(1). 15-30.
     Kirkpatrick. S.. Gelatt. C. D.. & Vecchi. M. P. (1983). Optimization by simmulated annealing. science. 220(4598). 671-680.‏  
     Lysgaard. J.(1997). Clark & Wright’s Savings Algorithm. Department of Management Science and Logistics. The Aarhus School of Business. 44.
     Nowak. M.. Hewitt. M.. & Nataraj. N. (2013). Planning strategies for home health care delivery.
     Torres-Ramos. A. F.. Alfonso-Lizarazo. E. H.. Reyes-Rubiano. L. S.. & Quintero-Araújo. C. L. (2014). Mathematical Model for the Home Health Care Routing and Scheduling Problem with Multiple Treatments and Time Windows. In Proceedings of the 1st International Conference on Mathematical Methods & Computational Techniques in Science & Engineering (MMCTSE 2014) (pp. 140-145).