نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تأمین سنگهای تزئینی در شرایط رقابتی و باا درنرار
گرفتن ریسکهای اختلال میباشد. ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش، استفاده از برناماه ریازی ریایای و
تئوری بازیها میباشد که اغلب در مدلسازی مدلهای رقابتی از بازی استکلبرگ استفاده مای گاردد. همنناین
هدف در مدلسازی این مسئله مقابله با ریسکهای احتمالی اختلال و در نررگرفتن شرایط رقابتی بازار میباشد.
با توجه به شرایط مسئله، از روشهای فرا ابتکاری نریر الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و بهینه سااز ی مبتنای بار
جغرافیای زیستی جهت حل مدل و اعتبارسنجی آن استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد
که بروز اختلال، تصمیمات مکانیاابی اساتقرار مراکاز تولیادی و تاوزیعی، قیمات محصاودت و ساود اجازای
زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competitive Supply Chain Design Considering Supply Disruption: A Case of the Decorative Stones Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Milad Yari 1
  • Mir Saman Pishvaee 2
  • Armin Jabbarzadeh 2

چکیده [English]

The main aim of this paper is to provide a model for supply chain design of decorative stones in competitive conditions by taking into account the risk of the disruption. The main tools used in this study are mathematical programming and game theory which Stackelberg game is often used for competitive modeling. The aim of the proposed model is to consider potential risks of disruption and competitive situation in the market. Also, due to the problem situation, we use meta-heuristic methods like particle swarm optimization and biogeography based optimization for solving and verification of the model. The results show that the occurrence of disruption affects in location decisions of production and distribution centers, price of products and profit of chain components

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • Disruption
  • Supply Chain Design
  • Stackelberg Game
  • Particle Swarm Optimization
آقابزرگی، ن. سجادی، م. علینقیان، م.، (1394) ارائه مدلی پایدار جهت مکانیابی-موجودی زنجیره تامین سه سطحی تک دوره ای شرکت­های کوچک و متوسط با تقاضای غیرقطعی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره38، پاییز94، صفحه99-132.
ربانی، م. معنوی زاده، ن. فرشباف گرانمایه، ا.، (1394). طراحی چندهدفه زنجیره تامین بادرنظر گرفتن ریسک اختلال تسهیلات، عرضه و تقاضا در شرایط غیرقطعی بودن پارامترهای اقتصادی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره37، تابستان94، صفحه5-35.
Farahani, R. Z., Rezapour, S., Drezner, T., & Fallah, S. (2014). Competitive supply chain network design: An overview of classifications, models, solution techniques and applications. Omega, 45, 92-118.3.     
Zhang, L., & Rushton, G. (2008). Optimizing the size and locations of facilities in competitive multi-site service systems. Computers & Operations Research, 35(2), 327-338.
Snyder, L. V., Atan, Z., Peng, P., Rong, Y., Schmitt, A. J., & Sinsoysal, B. (2016). OR/MS models for supply chain disruptions: A review. IIE Transactions, 48(2), 89-109.
Feng, L., L. Yu, and L. Mei. Disruption risks in the supply chain. in Emergency Management and Management Sciences (ICEMMS), 2011 2nd IEEE International Conference on. 2011. IEEE.
Friesz, T. L., Lee, I., & Lin, C. C. (2011). Competition and disruption in a dynamic urban supply chain. Transportation Research Part B: Methodological, 45(8), 1212-1231.
Seifert, R. W., & Langenberg, K. U. (2011). Managing business dynamics with adaptive supply chain portfolios. European Journal of Operational Research, 215(3), 551-562.
Bai, Y., Ouyang, Y., & Pang, J. S. (2012). Biofuel supply chain design under competitive agricultural land use and feedstock market equilibrium. Energy Economics, 34(5), 1623-1633.
Ivanov, D., & Sokolov, B. (2009). Adaptive supply chain management. Springer Science & Business Media.
Gupta, V., He, B., & Sethi, S. P. (2015). Contingent sourcing under supply disruption and competition. International Journal of Production Research, 53(10), 3006-3027.
Fallah, H., Eskandari, H., & Pishvaee, M. S. (2015). Competitive closed-loop supply chain network design under uncertainty. Journal of Manufacturing Systems, 37, 649-661.
Candler, W., & Townsley, R. (1982). A linear two-level programming problem. Computers & Operations Research, 9(1), 59-76.
Gang, J., Tu, Y., Lev, B., Xu, J., Shen, W., & Yao, L. (2015). A multi-objective bi-level location planning problem for stone industrial parks. Computers & Operations Research, 56, 8-21.
Eberhart, R., & Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory In: Proceedings of the sixth international symposium on micro machine and human science, vol 43 IEEE. New York.
Simon, D. (2008). Biogeography-based optimization. IEEE transactions on evolutionary computation, 12(6), 702-713.