نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت ها ی توزیع،، طراحی مکان های   دپو و مسیریابی وسایل نقلیه و
بهینه سازی شبکه تامین است. در این پژوهش به مکا ن یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی پرداخته
شده است. یک  مساله مکا ن یابی مسیریابی دو هدفه توسعه داده شده است. به منظور تطبیق مدل با -
واقعیتت عدادی از محدودیت دنیای واقعی از جمله زما ن محدود برای ارسال در نظر گرفته شده اند. یک روش حل
مناسب با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده برای حل مدل پیشنهادی توسعه داده شده است. مدل
پیشنهادی و روش حل در مطالعه موردی ادارات پست شهر تهرا بکارگیری شده اند. نتایج مدل پیشنهادی با
وضعیت جاری ادارات پست مقایسه  شده اند و مشخص شده است که مدل پیشنهادی در مورد زمان و هزینه
انجام عملیات پستی صرفه جویی های قابل توجهی را ارائه می دهد. مدل پیشنهادی را می توان در مورد سایر
خدمات شهری مانند مکا ن یابی سطل های جمع آوری زباله ها و مسیریابی ماشین های جمع آوری متناسب سازی
و بکارگیری نمود. همچنین می توا ن سایر پارامترهای مورد توجه در برنامه ریزی شهری را به صورت عدم
قطعیت در مدل دخیل کرد. همچنین می توا ن مساله را برای کل کشور ایرا ن توسعه داد و با توجه به بزرگ 
شدن سایز مسئله می توان از روش های فراابتکاری برای حل مدل استفاده نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Location Planning for Post Offices and Routing for Postal Parcels in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Tahmasebi 1
  • Kaveh Khalili Damghani 2
  • Vahidreza Ghezavati 2

چکیده [English]

One of the most important problems facing distribution companies is to find the best locations for depots and also proper routes for transportation vehicles in order to optimize their supply network. This study aims to examine the problem of location-routing for post offices in Tehran. To achieve this, a bi-objective location-routing problem is proposed. In order to make the problem more realistic, time constraints are taken into account. A suitable solution procedure on the basis of customized goal programming is developed to solve the proposed model. The proposed model and solution procedure are applied in post offices in Tehran, Iran. The results of proposed model show considerable savings in time and cost of planning in comparison with the current planning in the case. The proposed model can be applied in other cases such as location of garbage bins in city and routing of collecting vehicles. Other significant parameters in urban planning can be considered as uncertainty in this model in the future research. This model can be customized for whole of Iran and therefore, meta-heuristic methods can be used to solve the instances in large scale

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location-Routing Problem
  • Bi-objective Mathematical Programming
  • Goal Programming
  • Tehran Post Office
محمدیشاد، علیرضا و فتاحی،پرویز.(1391). یکروشفراابتکاریترکیبیبرایمسئلهمکانیابی-مسیریابیوسیلهنقلیه ظرفیت دارباپنجره هایزمانیسخت.تهران: نشریه تخصصی مهندسی صنایع.
ایران نژاد بی صفر،سعید، جلیلی بوالحسنی،سهیل و رضازاده،حسن.(1391).مساله مکان یابی-مسیریابی چندکالایی با در نظر گیری محدودیت های حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه و مدت زمان در دسترس بودن وسیله نقلیه.تهران:فصلنامه مدیریت زنجیره تامین.
رضوی، مریم، سوخکیان، محمدعلی و زیارتی، کورش.(1390). ارایهالگوریتمفراابتکاریمبتنیبرسیستمکلونیمورچگانبرایمسئله مکانیابیمسیریابیباچندینانباروفرضتخصیصچندینمسیربههر وسیلهنقلیه.تهران:مدیریت صنعتی.
ذگردی، سیدحسامالدین، نیکبخش، احسان.(1388). حلابتکاریوکرانپایینبرایمسئلهمکانیابی-مسیریابیدوردهای.تهران: نشریهبینالمللیمهندسیصنایعومدیریتتولید.
Bruns, A., Klose, A., Staghly, P., (2000). Restructuring of Swiss parcel  delivery                services. OR   Spektrum, 22, 285–302.      
Chan, Y ., Baker, S., (2005).The multiple depot, multiple traveling         salesmenfacility-location problem: Vehicle range, servicefrequency and heuristicimplementations.Mathematical and Computer Modelling, 41,1035-1053.
Charnes, A., Cooper, WW., Ferguson, R. (1955) Optimal estimation of executive compensation by linear programming.Management Science, 1, 138-151.
Charnes, A., Cooper, WW. (1961) Management models and industrial applications oflinear programming, Wiley, New York.
De Camargo,R., de Miranda,G., kketangen, A. (2013).A new formulation and an exact approach for the many-to-many hub location-routing problem.AppliedMathematicalModelling, 37,7468-7480.
Govindan,K., Jafarian,A., Khodaverdi,R., Devika, K.(2014). Two-echelon multiple-vehicle location-routing problem with time        windows for optimization ofsustainable supply chain network of perishable food. International Journal of ProductionEconomics,152,9-28.
Hashemi Doulabi,S., Seifi, A. (2013).Lower and upper bounds forlocation-arc    routing problems with vehicle capacity constraints.        European Journal ofOperational Research, 224,189-208.       
Jarboui,B.,Derbel,H.,Hana,S.,Mladenovi, N. (2013).Variable neighborhood searchfor location-routing.Computers& OperationsResearch,40,47-55.                              
Jones DF, Tamiz M (2010) Practical Goal Programming, Springer.
Laporte, G., Nobert, Y., 1981. An exact algorithm for minimizing routingandoperating costs           in depot location. European Journal of    Operational          Research, 6, 224–226.
Laporte, G., Nobert, Y., Pelletier, P., 1983. Hamiltonian locationproblems.European Journal         of Operational Research, 12, 82–89.
Laumanns,M., Thiele,L., Zitzler, E. (2006). An efficient,adaptive parameter variation scheme for metaheuristics based on theepsilon-constraintmethod. European Journal of Operational Research, 169,932-942.
Maranzana, F.E., (1964). On the location of supply points to minimize transportcosts.Operational Research Quarterly 15,261-270.              
Rath,S.,Gutjahr,W.(2014). A math-heuristic for the warehouse location-routingproblem in disaster relief.Computers & Operations Research,     42,25-39.
Rawls, J. (1973). Some ordinalist-utilitarian notes on Rawls's theory of justice.TheJournal of Philosophy, 70(9), 245-263.
Rieck,J., Ehrenberg,C., Zimmermann, J. (2014). Many-to-many location-routingwith inter-hub transport and multi-commodity pickup-and-delivery.European Journal ofOperationalResearch,263,863-878.
Stenger,A., Schneider,M., Schwind,M., Vigo,D.(2012).Location routingforsmallpackage shippers with subcontractingoptions.InternationalJournal of ProductionEconomics, 140,702-712.
Ting,C,J., Chen,C,A,(2013).A multiple ant colony optimizationalgorithmfor thecapacitatedlocation-routing problem.InternationalJournal of Production Economics,141,34-44.
Wasner, M., Zapfel, G., (2004). An integrated multi-depot hublocation vehicle   routingmodel       for network planning of parcelservice. International Journal of ProductionEconomics90,403–419.
Zare Mehrjerdi,Y.,Nadizadeh,A.,(2013).Using greedy clustering method to solvecapacitated          location-routing problem with fuzzy              demands.European Journal of Operational Research, 229,75-84.