نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در بیشتر صنایع هزینه ی مواد خام و اجزای تشکیل دهنده ی محصول، در حدود 00 % از بهای تمام شده )در برخی
از صنایع تا 40 %( را در برمی گیرد. در چنین شرایطی، منبع یابی مناسب،، مبی توانبد نقشبی یلیبدی در یبارایی و
اثربخشی سازمان ایفا نموده و تاثیر مستقیمی در یاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شریت داشته
باشد. در مقاله ی حاضر تعیین یمیت مطلوب سفارش در حالت وجود چند تامین یننده، چند محصبول، در یبی
چند دوره، در حالت مجاز ببودن مبازاد و یمببود، ببا لحبا ماه یبت چنبدمعیاره و چندهدفبه ی مسباله و وجبود
تخفیف افزایشی، با لحا عدم ایمینان در پارامترهای تقاضا، زمان انتظار، هزینه ی ثابت سفارش، سطح ییفیبت
تامین یننده و بودجه ی هر دوره مد نظر قرار گرفته و با استفاده از برنامه ریزی مختلط صحیح استوار مدل و حبل
شده است. به منظور لحا معیارهای موثر بر انتخباب تبامین یننبده در مبدل ریاضبی از فرآینبد تحلیبل شببکه و
به منظور لحا وابستگی داخلی میان معیارها از دیمتبل اسبتفاده شبده اسبت. در پایبان نتبای و پیشبنه ادات ارائبه
می شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Integrated Robust Optimization Model for Supplier Selection and Order Allocation in a Supply Chain

نویسندگان [English]

 • Majid Hooshmandi Maher 1
 • Maghsoud Amiri 2

چکیده [English]

In most industries the cost of raw materials and product components constitutes almost 60% percent of a product cost (in some industries up to 80%). In this condition، proper sourcing can play a key role in an organization's efficiency and effectiveness، because it has a direct effect on cost reduction، profitability and flexibility of a company. In this paper، to determine the optimal order quantity, multi supplier،
multi product and during several periods، shortage and surplus،
incremental discounts، multi objective and multi criteria nature of the problem، uncertainty in demand، lead time، fixed order cost، supplier quality level and every period budget are being considered. To incorporate the effective criteria in mathematical model، analytic network process approach has been used. After developing the robust multi objective mixed integer programming، a numerical example is presented. Finally, the results and suggestions for future studies are presented

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supplier Selection in a Supply Chain
 • Analytic Network Process
 • Decision Making Trial and Evaluation Laboratory
 • Robust Multi-Objective Mixed Integer Programming
 1. Aissaoui، Najla، Haouari M.، Hassini E.، (2007)، “Supplier selection and order lot sizing modeling: A review”، Journal of Computers & Operations Research، No. 34، Pp. 3516 3540.
 2. Basnet, C., Leung, J. M. Y., (2005), “Inventory lot sizing with supplier selection”, Journal of Computers & Operations Research, Vol. 32, Pp. 1-14.
 3. Bhatnagar R, Sohal AS., (2005), “ Supply chain competitiveness: measuring the impact of location factors, uncertainty and manufacturing practices.”, Technovation, Vol. 25, Num.5, Pp.443456.
 4. Feng, Rakesh,N.,(2010), “Robust supply chain design under uncertain demand in agile manufacturing”, Computers & Operations ResearchVol.37Num. 4, Pp.668683..
 5. Ghodsypour S.H, O’Brien C., (2001), “The total cost of logistics in supplier selection, under conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraint”, Int. J. Production Economics, Vol. 73, Pp. 15-27.
 6. Ho W.R.J، Tsai، C.L، Tzeng، G،H.، Fang، S.K، (2011)، “Combined DEMATEL technique with a novel MCDM model for exploring portfolio selection based on CAPM”، Expert Systems with Applications: An International Journal ، Vol.،38، No.،1Pp. 16-25.
 7. Leung, S.C.H., Tsang,S.O.S., Ng,W.L., Wu,Y., (2007), “A robust optimization model for multi-site production planning problem in an uncertain environmen“, European Journal of Operational Research, Vol. 181, Num. 1 Pp. 224–238.
 8. Mendoza, Ebraham, (2007), “Effective methodologies for supplier selection and order quantity allocation”, A Thesis document submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of philosophy in industrial engineering and operation research, University of Pennsylvania.
 9. Mirzapour Al-E-Hashem, S.M.J, Malekly H., Aryanezhad, MB., (2011), “A multi-objective robust optimization model for multi-product multi-site aggregate production planning in a supply chain under uncertainty”, International Journal of Production Economics, Vol. 134, Num. 1, Pp. 28-42.

10.Monczka, R., R. Trent, and R. Handfield, (2005), “Purchasing & Supply Chain Management”, Thomson, Mason, OH.

11.Mulvey, J.M., Vanderbei, R.J., Zenios, S.A., (1995), “Robust optimization of large scale systems”,Operations Research, Vol.43, Num2,  Pp. 264–281.

 1. Peidro D., Mula J. Poler R., Cruz Lario F., (2009), “Quantitative models for supply chain planning under uncertainty: a review”, Int J Adv Manuf Technol, Num. 400, Pp. 400-420.

13.Pouradab، S.، Nadali، A.، Eslami، H.، (2011)، “A Hybrid Method for Credit Risk Assessment of Bank Customers”، International Journal of Trade، Economics and Finance، Vol. No. .

14.Quayle, M., (2006) “Purchasing and Supply Chain Management: Strategies and Realities” (1th ed.), IRM Press

15.Rezaei, J., Davoodi, M., (2008), “A deterministic, multi-item inventory model with supplier selection and imperfect quality”, Journal of Applied Mathematical Modelling, Vol. 32. Pp. 2106–2116.

16.Wei Li, C. & Tzeng G.H., (2009), “Identification of a threshold value for the DEMATEL method using the maximum mean de-entropy algorithm to find critical services provided by a semiconductor intellectual property mall”, Expert System with Applications, Vol. 36, Num6, Pp. 9891-9898.

17.Yu, C.S., Li,H.L., (2000), A robust optimization model for stochastic logistic problems, International Journal of Production Economics, Vol. 64, Num. 1-3, Pp. 385–397.

 1. فیض‌الهی، محمد جواد، (1386)، "بهینه‌سازی استوار و کاربرد آن در مهندسی مالی و صنایع"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران؛
 2. هوشمندی ماهر مجید، (1391)، «مدلی برای انتخاب تامین‌کننده در زنجیره‌ی تامین در شرایط عدم اطمینان»، رساله‌ی دکتری دانشکده‌ی مدیریت  و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.