مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

سردبیر


مقصود امیری استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جعفر رضایی دانشیار گروه مدیریت تولید و زنجیره تامین دانشگاه تکنولوژی هلند

مدیریت تولید و زنجیره تامین

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مصطفی حاجی آقایی کشتلی دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه پوابلا کمپوس مکزیکو

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید مجتبی سجادی استادیار، دانشکده استراتژی و رهبری، دانشکده تجارت و حقوق، کاونتری، انگلستان.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


مقصود امیری استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


سید علی ترابی استاد گروه مدیریت صنایع دانشگاه تهران، تهران ، ایران

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


میر سامان پیشوایی دانشیار گروه مهندسی سیستم و زنجیره تامین دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران ، ایران

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


مصطفی زندیه استاد گروه مدیریت صنعتی و فن آوری اطلاعات دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


لعیاا لفت استاد بازنشسته گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


احمد ماکویی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علم و صنعت،تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


کامران فیضی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


جمشید صالحی صدقیانی استاد 'بازنشسته گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


ابوالفضل کزازی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


منصور مومنی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران،تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


اکبر عالم تبریز استاد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

مدیریت صنعتی

مدیر اجرایی


مژگان فارسی کارشناس پژوهشی

امور فرهنگی -برنامه ریزی امور فرهنگی

  • farsi.mf44gmail.com

ویراستار انگلیسی


محمد هاشمی طباطبائی دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی