مساله زمان‌بندی شیفت‌های کاری پرستاران با در نظر گرفتن هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم: الگوریتم تفاضل تکاملی

محمد رضا حسنی؛ جواد بهنامیان

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/jims.2021.41042.2296

چکیده
  مساله زمان‌بندی کارکنان به دنبال یافتن یک برنامه کاری بهینه برای برنامه‌ریزی کارکنان با توجه به میزان تقاضا (حجم کار)، میزان در دسترس بودن کارکنان، قانون کار، قراردادهای کاری و... می‌باشند. اهمیت این مساله در بهبود کیفیت خدمت‌دهی، سلامت و رضایت کارکنان و کاهش هزینه‌‌ها از جمله در بیمارستان‌ها، مراکز نظامی، خدماتی یا امدادی، پژوهشگران ...  بیشتر