مدیریت زنجیره تامین
طراحی مدل ارزیابی ساختار بالادستی زنجیره‌‌های تأمین در ‏صنعت خودروسازی‏ با رویکرد تطبیقی خوشه‌بندی طیفی

مصطفی ضیائی حاجی‌پیرلو؛ هوشنگ تقی زاده؛ مرتضی هنرمند عظیمی

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 147-180

https://doi.org/10.22054/jims.2021.56523.2566

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی طرح ساختاری در بالارده زنجیره‌‌های تأمین در صنعت خودروسازی با رویکرد تطبیقی خوشه‌بندی طیفی بر اساس نظریه سیستم‌های پیچیدۀ تطبیق‌پذیر می‌باشد. در این پژوهش، روشی برای ارزیابی درهم‌تنیدگی‌های مربوط به پیچیدگی ساختاری(افقی، عمودی و فضایی) با لحاظ نمودن ویژگی‌های عملکردی اجزای آن بر اساس ...  بیشتر