طراحی مدل ارزیابی ساختار بالادستی زنجیره‌‌های تأمین در ‏صنعت خودروسازی‏ با رویکرد تطبیقی خوشه‌بندی طیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز،ایران

10.22054/jims.2021.56523.2566

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی طرح ساختاری در بالارده زنجیره‌‌های تأمین در صنعت خودروسازی با رویکرد تطبیقی خوشه‌بندی طیفی بر اساس نظریه سیستم‌های پیچیدۀ تطبیق‌پذیر می‌باشد. در این پژوهش، روشی برای ارزیابی درهم‌تنیدگی‌های مربوط به پیچیدگی ساختاری(افقی، عمودی و فضایی) با لحاظ نمودن ویژگی‌های عملکردی اجزای آن بر اساس پارادایم تاب‌آوری ارائه شده است. در این راستا، پیش‌پردازش داده‌ها، مجموعه محاسبات جبری و الگوریتم‌های محاسبات برای ارزیابی طرح ساختاری از منظر مؤلفه‌های پیچیدگی با لحاظ نمودن ماهیت داده‌ها تطبیق داده‌شده است. در مدل ارائه شده برای ارزیابی طرح ساختاری از طریق خوشه‌بندی طیفی، امکان ورود اطلاعات مربوط به تعاملات مابین اجزای زنجیره‌های تأمین در کنار وضعیت عملکردی اجزاء در قالب یک شبکه به‌صورت گراف تشابه فراهم شده است. یافته‌های میدانی بر اساس پیاده‌‌سازی مدل نشان داد که ویژگی‌های زنجیره‌های تأمین از منظر مؤلفه‌های پیچیدگی می‌تواند برهم‌کنشی متقابل بر عملکرد تاب‌آوری اجزای آن داشته باشد. این امر بدان معنی است که مطابق با مفهوم در‌هم‌تنیدگی، عدم وجود محیطی مساعد در زنجیره‌های تأمین، می‌تواند بر عملکرد تاب‌آوری اجزای آن نیز اثر منفی بگذارد. یافته‌های پژوهش از منظر دستیابی به مدل ارزیابی زنجیره‌‌های تأمین به‌عنوان کلیّتی یکپارچه، ابزار کاربردی مناسبی برای ارزیابی و آسیب‌شناسی آن از منظر مدیریت ریسک در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Model of Structure Evaluation at the Upstream ‎of Automotive Supply Chains by an Adapted ‎Spectral Clustering

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ziyaei Hajipirlu 1
  • Houshang Taghizadeh 2
  • Mortaza Honarmand Azimi 3
1 Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Faculty of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University
3 Tabriz Branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design supply chains' upstream structure evaluation model in the automotive industry with spectral clustering based on the theory of complex adaptive systems. In this research, a method for evaluating the intersectionalities related to the structural complexity (horizontal, vertical, and spatial) of supply chains by considering the functional characteristics of its components based on the resilience paradigm is presented. In this regard, a set of algebraic calculations and computational algorithms have been adapted to evaluate the structural design from the perspective of complex components. In the structural design evaluation model through spectral clustering, it is possible to enter information about supply chains in terms of interactions between components in the form of a network as a comprehensive model called similarity graph. According to the field findings, supply chain characteristics in terms of complexity can have interaction with component processing performance. This means that according to the concept of entanglement, the lack of a favorable environmental structure in supply chains can also negatively affect the resilience performance of its components. Findings from the perspective of achieving a supply chain evaluation model as an integrated whole have provided a suitable practical tool for evaluation and pathology of supply chains from the perspective of risk management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complex adaptive systems theory
  • supply chain resilience
  • Complexity
  • &lrm
  • spectral clustering
  • automotive industry