تاثیر آموزش سبز بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان)

سروش آوخ دارستانی؛ فاطمه فاضل

دوره 18، شماره 56 ، فروردین 1399، ، صفحه 245-274

https://doi.org/10.22054/jims.2019.22352.1776

چکیده
  در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تامین دارای اهمیت بسزایی است. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها، که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به شمار می رود.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تأثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین گردید. ...  بیشتر

انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با رویکرد سلسله مراتبی فازی

راضیه تقی پور؛ سروش آوخ دارستانی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 193-228

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9111

چکیده
  در سا ل های اخیر نگهداری و تعمیرات به عنوان عامل موثر و قابل توجهی در بهبود کارکرد دستگاه ها بودهاست. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، دردسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهشریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات برعهده دارد، لذا نگهداری و تعمیرات و استراتژی های آن از جایگاهویژه ای در صنایع برخوردار است. پژوهش های زیادی به ...  بیشتر