ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی جهت انتخاب مناسب ترین چیدمان جریان تولید ناب

کیوان شاه قلیان؛ میثم علیزاده سیاهکل

دوره 14، شماره 43 ، دی 1395، ، صفحه 163-188

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7034

چکیده
  یکی از مسائل مهم جهت کاهش اتلاف و به دنبال آن افزایش بهره وری در سازمان های تولیدی، داشتن چیدمانتولیدی روان و درست می باشد. سازمان ها می توانند با پیش رو قرار دادن الگو تفکر ناب به بهره ور کردنچیدمان جریان تولید پرداخته و محصولات نهایی را با حداقل اتلاف تولید نمایند. هدف از این تحقیق، ارائهمدلی جهت کمک به فرآیند تصمیم گیری مدیران صنایع ...  بیشتر