بررسی میزان آشنایی و به کارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی

عادل آذر؛ مهدی فدایی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 75-99

چکیده
  مدیریت یکی از پایه های اساسی در اداره امور جوامع پیشرفته می باشد. زیرا ترکیب مناسب عوامل و منابع موجود و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین آنها و در نهایت تصمیم گیری با توجه به محدودیت های بسیاری که همواره در عمل وجود دارد امری مهم در راه افزایش بازدهی و کارایی به شمار می رود. در سالهای اخیر مدیریت نوین و لزوم بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات ...  بیشتر