نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

مدیریت یکی از پایه های اساسی در اداره امور جوامع پیشرفته می باشد. زیرا ترکیب مناسب عوامل و منابع موجود و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین آنها و در نهایت تصمیم گیری با توجه به محدودیت های بسیاری که همواره در عمل وجود دارد امری مهم در راه افزایش بازدهی و کارایی به شمار می رود. در سالهای اخیر مدیریت نوین و لزوم بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات و تاثیر متقابل اجزا بر یکدیگر موجب ابداع روشهایی خاص گردیده است. این روشها و فنون جدید باعث شده تا مدیران بتوانند بر اساس اطلاعات صحیح تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند.
در مقاله حاضر به بررسی میزان آشنایی مدیران صنایع تولیدی با فنون علم مدیریت و بکارگیری آن پرداخته شده است. به این منظور برخی از مشهورترین و پرکاربردترین تکنیکهای علم مدیریت انتخاب گردید و در قالب پرسشنامه ای نظر مدیران صنایع تولیدی در مورد میزان آشنایی و بکارگیری این فنون پرسیده شد. همچنین دلایل عدم بکارگیری فنون در تصمیمات سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل با استفاده از روشهای مختلف آماری صورت گرفت و میزان آشنایی و بکارگیری به تفکیک انواع صنایع تولیدی مشخص گردید. همچنین رابطه بین این دو متغیر و باقی متغیرهای تاثیر گذار تبیین گردید.
سرانجام دلایل عدم کاربرد فنون در تصمیمات مدیران با توجه به میانگین رتبه های بدست آمده از نمونه مرتب گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey about the extent of awareness and applying the MS techniques in manufacturing industries

نویسندگان [English]

  • A. Azar 1
  • M. Fadaei 2

چکیده [English]

Management is one of the basic foundations of administration in developed countries. Since suitable combination of available factors and resources coordination and relation between them and finally due attention to lots of real restrictions are vital to increasing efficiency and productivity. In recent years requirement to considering and analysis of relationships and interactions between different elements has resulted in inventing new methods. These methods and techniques have enabled managers to make effective decisions based on accurate information.
This paper surveys the extent to which managers of manufacturing industries are aware about MS techniques and exploits them in practice. For this aim we selected some of the most famous and applicable MS techniques. Then industrial managers view about these techniques and application of them was asked by the means of a questionnaire. In this questionnaire degree of applying and reasons for not applying these methods in important organizational decisions were also surveyed. Degree of awareness and applying these methods in different industries was recognized. Relationship between these two variables and other relevant elements was assessed in the next stage.
Finally degree of applying MS techniques in different managerial decisions and reasons for not applying them were ranked based on average ranks obtained from sample.