مدل یکپارچه گسترش عملکرد کیفیت فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک متوسط موزون فازی برای چابک سازی تولید

صدیقه خورشید

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 97-129

چکیده
  سازمان های تولیدی عصر اطلاعات و ارتباطات با چالش های متعددی از جمله مشتریان متوقع وخواهان محصولات کم هزینه و باکیفیت بالاتر، پاسخ گویی به نیازهای خاص و به سرعت در حال تغییر مواجه هستند که برای تفوق بر آنها، مدل ها و سیستمهای جدید تولید را جستجو می کنند. پارادایم چابکی تولید به عنوان راه حلی برا تفوق بر این چالش ها به مدیران سازمان های ...  بیشتر

مدل سلسله مراتبی مبتنی بر روش متوسط موزون فازی برای ارزیابی و سنجش چابکی تولید

صدیقه خورشید

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 41-69

چکیده
  جهانی سازی و رقابت جویی شوک ها و لرزش ها مهیبی بر محیط تولید جهانی، وارد کرده و سازمان های تولیدی را ملزم به انجام تغییراتی در ساختار و طرق انجام کسب نموده است. به علاوه سازمان های تولیدی دریافته اند که چابکی برای بقا و رقابت پذیری ضروری است. اما توانایی چابک سازی سازمان کمتر از پیش بینی شده است توسعه یافته است. مدیران با این مساله مواجه ...  بیشتر