مدل برنامه ریزی غیر خطی مبتنی بر TOPSIS برای محاسبة اوزان ایده آل شاخص های تصمیم گیری

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 21-39

چکیده
  توسعة روش های تصمیم گیری چندمعیاره به منظور امکان بهره گیری از چندین معیار سنجش در مسائلتصمیم گیری بوده است. اصولاً مسائل تصمیم گیری چندشاخصه با انتخاب بهترین گزینه از میان تعدادیگزینة موجود و برحسب تعدادی شاخص ارتباط دارد. یکی از مسائل اساسی در این خصوص، تعیین اوزان« ،» آنتروپی « اهمیت شاخص های تصمیم گیری است. روش های گوناگونی ...  بیشتر