نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی کاشان

چکیده

توسعة روش های تصمیم گیری چندمعیاره به منظور امکان بهره گیری از چندین معیار سنجش در مسائل
تصمیم گیری بوده است. اصولاً مسائل تصمیم گیری چندشاخصه با انتخاب بهترین گزینه از میان تعدادی
گزینة موجود و برحسب تعدادی شاخص ارتباط دارد. یکی از مسائل اساسی در این خصوص، تعیین اوزان
« ،» آنتروپی « اهمیت شاخص های تصمیم گیری است. روش های گوناگونی نظیر LINMAP و روش »
برای تعیین اوزان اهمیت شاخص ها ارائه شده است. در این مقاله، مدلی غیرخطی به منظور برآورد » ساتی «
« اوزان ایده آل براساس منطق روش TOPSI پیشنهاد شده است. از مزایای این روش می توان به سادگی و »
کاهش میزان اطلاعات مورد نیاز دریافتی از تصمیم گیرنده در فرایند ارزیابی و امکان لحاظ نظرات او
درخصوص ترجیح شاخص ها بر یکدیگر اشاره نمود. کاربرد روش پیشنهادی در دو مثال بررسی شده
است.

عنوان مقاله [English]

Topsis- based non-Iinear programming model for calculating the ldeal weights of the decision

نویسندگان [English]

  • seyed hossein razavi hajiagha 1
  • hannan amoozad mahdiraji 2
  • hadi akrami
  • shide sadat hashemi

چکیده [English]

The development of Multiple Criteria Decision Making Techniques is to provide the possibility of using multiple criteria in decision making problems. Multi-criteria decision making problems primarily relate to choosing the best option among several available options and according to some indicators. One of the major issues in this regard is to determine the importance weights of decision criteria. Various methods such as Entropy, LINMAP and Saaty’s method have been presented for determining the weights of the indicators. In this paper, a non-linear model based on the logic of TOPSIS method is proposed to estimate the ideal weights. Simplicity, ‌ Reduction of received data from the decision makers in the evaluation process, and the possibility of considering his comments about the preference of indicators to each other can be cited as the advantages of this method

اصغرپور، محمد، تصمیم گیری چندمعیاره، چاپ سوم، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، 1383
.. تقی زاده، امیراشکان، حامدد صداحح ی و حسد جوانشد یر، بی ان و مطالع ة ارزی ابی عملکرد
کارخانجات نسانجی با استفاده از روش TOPSIS و AHP ، ماهنامد ة نسداج ی امدروز، سدا
دوازدهم، شمارة 98 ، مرداد 1389 ، صص 55-50
.4 مهران، محمدرضا، تصمیم گیری با چندین هدف، چاپ او ، تهران : انتشارات دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران،
Abadie, J., Carpentier, J. “Generalization of the Wolfe Reduced Gradient Method to the Case of Nonlinear Constraints”. In Fletcher, R. (Ed.), Optimization, Academic Press, London, 1969.
5. Avriel, M. Nonlinear Programming: Methods and Analysis, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1976.
6. Bazaraa, M.S., Sherali, H.D., Shetty, C.M. Nonlinear Programming, 3rd edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.
7. Bernardo, J.J., Blin, J.M. “A programming model of consumer choice among multi-attributed brands”. Journal of Consumer Research, 4(2), pp. 111-118, 1977.
8. Bertsekas, D.P. Nonlinear Programming, 2nd edition, Athena Scientific, Massachusetts, 1999.
9. Climaco, J.. Multicriteria analysis, Springer, New York, 1997.
10. Figueira, J., Greco, S., Ehrgott, M. Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, Boston, 2004.
11. Horowitz, I., Zappe, C. “The linear programming alternative to policy capturing for eliciting criteria weights in the performance appraisal process”. Omega, 23(6), 1995, pp. 667-676.
12. Hwang, C.L, Yoon, K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer Verlag, New York, 1981.
13. Jahanshaloo, G.R., Hosseinzadeh Lotfi, F., Izadikhah, M. “Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data”. Applied Mathematics and Computation, 181(2), pp. 1544–1551, 2006.
14. Li, D.F., Yang, J.B. “A multiattribute decision making approach using intuitionistic fuzzy sets”. Proceedings of 3rd Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Zittau, Germany, September 10-12, pp. 183-186, 2003.
15. Li, D.F. “A fuzzy closeness approach to fuzzy multi attribute decision making”, Fuzzy Optimization and Decision Making, 6(3), pp. 237-254, 2007.
22 مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 22 ، تابستان 22
16. Li, D.F. “Extension of the LINMAP for multiattribute decision making under Atanassov's intuitionistic fuzzy environment”, Fuzzy Optimization and Decision Making, 7(1), pp. 17 – 34, 20081386