ارائة یک مدل ریاضی برای زمان بندی و موازنة خط مونتاژ هزینه گرا با محدودیت منابع

محمد رحیم رمضانیان؛ محمد حسن قلی زاده؛ شیوا شبان

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 41-59

چکیده
  در این مقاله، با تکیه بر پیشینة مسائل موازنة خط مونتاژ هزینهگرا، یک مدل ریاضی جدید، برای زمان بندیو موازة خط مونتاژ ارائه شده است که با ترکیب زمان تنظیم وابسته به توالی وظایف، ایستگاههای موازی ومحدودیت منبع، هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری سیستم مونتاژ را کمینه مینماید .با توجّه به پیچیدگی مسأله، روابطی برای کاهش تعداد متغیرهای مدل ...  بیشتر