نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله، با تکیه بر پیشینة مسائل موازنة خط مونتاژ هزینهگرا، یک مدل ریاضی جدید، برای زمان بندی
و موازة خط مونتاژ ارائه شده است که با ترکیب زمان تنظیم وابسته به توالی وظایف، ایستگاههای موازی و
محدودیت منبع، هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری سیستم مونتاژ را کمینه مینماید .
با توجّه به پیچیدگی مسأله، روابطی برای کاهش تعداد متغیرهای مدل پیشنهاد شده است که دستیابی به راه
حل بهینه را در زمانی قابل قبول با استفاده از الگوریتمهای دقیق تسهیل مینماید . برای شفافسازی و بیان
ویژگیهای مدل نیز از یک مثال عددی استفاده شده است . همچنین جوابهای بهدستآمده از مدل در
چندین مثال، با استفاده از شاخصهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاکی از عملکرد مطلوب
مدل میباشد

عنوان مقاله [English]

Cost-oriented assembly line balancing with resource constraint

نویسندگان [English]

  • mohammad rahim ramazanian
  • mohammad hasan gholizadeh
  • shiva shaban

چکیده [English]

 
In this paper, based on the background of cost-oriented assembly line balancing problems, a novel mathematical model for scheduling and balancing the assembly line is offered that with the combination of task sequence-dependent setup time, parallel stations and resource constraint, minimizes the operational and investment costs of assembly system.
Due to the complexity of the problem, the equations have been proposed to reduce the number of variables of the model, and to achieve the optimal solution in reasonable time using exact algorithms. To clarify and explain the features of the model a numerical example have been used. Also the solutions obtained from model in several examples, have been analyzed using different indexes, and results indicative of appropriate performance of the model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scheduling
  • cost-oriented Assembly line balancing
  • setup time
  • parallel station
  • resource constraint
موسی زادگان حسنعلی، ذگردی حسام الدین، "مدلی جدید برای حل مسأله موازنهی خط
، مونتاژ هزینه گرا"، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 7
- .7831 ، جلد 71 ، صفحه 72 02
.0 روشنی عبدالرضا، روشنی عبدالحسن، قماشی لنگرودی عباس، "ارائهی یک مدل ریاضی به
منظور بالانس خط مونتاژ دو طرفه با تابع هدف هزینه گرا"، هفتمین کنفرانس بین المللی
. مهندسی صنایع،
Scholl, A., Becker, C., "State-of-the-art exact and heuristic solution procedures for simple assembly line balancing", European Journal of Operations Research, 168, 666-693, 2006.
4. Rekiek, B., Doigui, A., Delchambre, A., Bratcu, A., "State of art of optimization methods for assembly line design", Annual Reviews in Control, 26,163-174, 2002b.
5. Ghosh, S., Gagnon, R.J.,"A Comprehensive Literature Review and Analysis of the Design, Balancing and Scheduling of Assembly Systems", International Journal of Production Research, 27, 637-670, 1989.
6. Becker, C., Scholl, A.,"A survey on problems and methods in generalized assembly line balancing" European Journal of Operational Research, 168 ,694-715, 2006.
7. Baybars, I., "A survey of exact algorithms for the simple assembly line balancing problem", Management Science, 32, 909-932, 1986.
8. Buxey, G.M., Slack, N.D., Wild, R., "Production flow line system design — a review", AIIE Transactions, 5, 37-48, 1973.
9. Erel, E., Sarin, S.C., "A survey of the assembly line balancing procedures", Production Planning and Control, 9, 414-434,1998.
10. Boysen, N., Fliedner, M., Scholl, A., "Assembly line balancing: Which model to use when?", International Journal of Production Economics, 111, 509-528, 2008.
11. Amen, M., "Heuristic methods for cost-oriented assembly line balancing: A comparison on solution quality and computing time", International Journal of Production Economics, 69, 255-264, 2001.
12. Amen, M., "Heuristic methods for cost-oriented assembly line balancing: A survey", International Journal of Production Economics, 68, 1-14, 2000b.
13. Sabeti, H., Akbari, M., "Cost-Oriented U-Shaped Mixed-Model Assembly Line Balancing and Sequencing", 7th International Industrial Engineering Conference, 2009.
14. Amen, M., "An exact method for cost-oriented assembly line balancing", International Journal of Production Economics, 64, 187-195, 2000a.
15. Amen, M., "Cost-oriented assembly line balancing: Model formulations, solution difficulty, upper and lower bounds", European Journal of Operational Research, 168, 747-770, 2006.
16. Bukchin, J., Rubinovitz, J., "A weighted approach for assembly line design with station paralleling and equipment selection", IIE Transactions, 35, 73-85, 2003.
ارائة یک مدل ریاضی برای زمان بندی و... 42
17. Bratcu, A.I., Makdessian, L., Dolgui, A., "Minimization of Equipment Cost for Transfer Lines with Blocks of Parallel Tasks", IEEE, 109-114, 2003.
18. Dolgui, A., Ihnatsenka, I., "Branch and bound algorithm for optimal design of transfer lines with multi-spindle stations", Working paper, Ecole Nationale Suoerieure des Mines, Saint-Etienne, France, 2004.
19. Dolgui, A., Ihnatsenka, I., "Balancing modular transfer lines with serial–parallel activation of spindle heads at stations", Discrete Applied Mathematics, 157, 68-89, 2009.
20. Bukchin, Y., Rabinowitch, I., "A branch-and-bound based solution approach for the mixed-model assembly line-balancing problem for minimizing stations and task duplication costs", European Journal of Operational Research, 174, 492-508, 2005.
21. Zhang ,W., Gen, M., Lin, L., "A Multi-objective Genetic Algorithm for Assembly Line Balancing Problem with Worker Allocation", IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 3026-3033, 2008.
22. Bock, S., "Using distributed search methods for balancing mixed-model assembly lines in the automotive industry", OR Spectrum, 30, 551-578, 2008.
23. Ege, Y., Azizoglu, M., Ozdemirel, N., "Assembly line balancing with station paralleling", Computers & Industrial Engineering, 57, 1218-1225, 2009.
24. Padron, M., Irizarry, M.A., Resto, P., Mejia, H.P., "A methodology for cost-oriented assembly line balancing problems", Journal of Manufacturing Technology Management, 8, 1147-1165, 2009.
25. Cakir, B., Altiparmak, F., Dengiz, B., " Multi-objective optimization of a stochastic assembly line balancing: A hybrid simulated annealing algorithm", Computers & Industrial Engineering, 60, 376-384, 2011.
26. Boysen, N., Fliedner, M., Scholl, A., "A classification of assembly line balancing problems", European Journal of Operational Research, 183, 674-693, 2007.
27. Andres, C., Miralles, C., Pastor, R., "Balancing and scheduling tasks in assembly lines with sequence-dependent setup times", European Journal of Operational Research, 187, 1212-1223, 2008.
28. Becker, C., Scholl, A., "Balancing assembly lines with variable parallel workplaces: Problem definition and effective solution procedure", European Journal of Operational Research, 199, 359-374, 2009.
29. Driscoll, J., Thilakawardana, D., "The Definition of Assembly Line Balancing Difficulty and Evaluation of Balance Solution Quality", Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 17, 81-86, 2001
7831