یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشندة سیستم های مخابراتی

محمد امین نایبی؛ ابوذر پارسانژاد؛ محمد رضا پارسانژاد

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 61-87

چکیده
  در این مقاله به ارائة یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی پرداختهشده است. تصمیم گیری در مورد سیستم های مخابراتی )سانترال( به لحاظ نقش ارتباطی آن ها در سازمان هااز اهمیت زیادی برخوردار بوده و با توجه به وجود معیارهای متعدد در انتخاب فروشندة سیستم هایمخابراتی، آن یک مسئلةچندمعیاره است. با توجه به اینکه ...  بیشتر