نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به ارائة یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی پرداخته
شده است. تصمیم گیری در مورد سیستم های مخابراتی )سانترال( به لحاظ نقش ارتباطی آن ها در سازمان ها
از اهمیت زیادی برخوردار بوده و با توجه به وجود معیارهای متعدد در انتخاب فروشندة سیستم های
مخابراتی، آن یک مسئلةچندمعیاره است. با توجه به اینکه تصمیمات، عموماً بر اساس قضاوت های ذهنی
مدیران صورت می گیرد برای لحاظ کردن آن در بهبود تصمیم گیری از منطق فازی استفاده شده است.
بدین منظور شاخص های مورد نظر از طریق بررسی ادبیات موجود و نظر خبرگان استخراج گردید و بر
مبنای آن یک مدل تاپسیس فازی با اوزان ترکیبی توسعه داده شد. وزن ترکیبی، حاصل از ترکیب
روش های متعددی شامل: قضاوت ذهنی مدیران، متوسط آماری فازی، وزن تعدیلی و وزن یابی فازی است.
در این مدل تمامی اعداد فازی و از نوع مثلثی می باشند. برای آزمون امکان پذیری مدل مورد نظر در
انتخاب یک فروشنده سیستم های مخابراتی، یک مطالعة موردی واقعی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
صورت پذیرفت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Fuzzy TOPSIS Approach with combined weights for vendor selection of communication systems

نویسندگان [English]

  • mohammadamin nayebi
  • abouzar parsanejhad
  • mohammad reza parsanejhad

چکیده [English]

In this paper, we present a MCDM model for vendor selection of Telecommunications systems. Decision making in Telecommunications systems (Central) is more important because of their communicational role in organizations. Considering the multiple criteria in the vendor selection of telecommunications systems is a multi-criteria problem. Because these decisions usually are based on the intellectual judgments of managers, Fuzzy logic is used to improve decision making. Literature review and experts opinions used for determining the model indexes and then developed a Fuzzy TOPSIS model with combined weighs. Combined weights are result of integrating various methods such as intellectual judgment of managers, Fuzzy statistical average, modified weight and fuzzy weigh. In this model all numbers are Fuzzy and triangular type. A case study done in Qazvin Islamic Azad University to apply the developed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telecommunications Systems (Central)
  • Vendor selection
  • Fuzzy TOPSIS
  • Combined Weights
آذر، عادل و منصور مومنی). 138 (. "آمار و کاربرد آن در مدیریت". انتشارات سمت، چاپ
پنجم.
.. اصغرپور، محمد جواد) .. 13 (. "تصمیم گیری های چند معیاره". انتشارات دانشگاه تهران،
چاپ اول.
.3 سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ) 1383 (. "روشهای تحقیق در علوم رفتاری".
موسسه نشر آگه، چاپ نهم.
.5 شوندی، حسن ) 1384 (. "نظریه مجموعههای فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و
مدیریت". انتشارات گسترش علوم پایه.چاپ اول.
Arbel A, Seidmann A(1990). "An application of the AHP to bank strategic planning: the mergers and acquisitions process".European Journal of Operational Research;27:27{37.
6. Bayazit, Ozden.(2006)," Use of analytic network process in vendor selection decisions".Benchmarking: An International Journal, Vol. 13 No. 5: 566{579.
7. Bhutta, K.S. and Huq, F. (2002), “Supplie selection p oblem: a comparison of the total cost of ownership and analytic hierarchy process app oaches”, Supply Chain Management: An Inte national Jou nal, Vol. 7 No. 3, pp. 126-35.
8. Boer, L., De Lab o, E. and Mo lacchi, P. (2001), “A eview of methods suppo ting supplie selection”, Eu opean Jou nal of Pu chasing & Supply Management, Vol. 7, pp. 75-89.
9. Buckley, J.J., (1985), "Fuzzy hierarchical analysis", Fuzzy Sets and Systems, 17, 3, 233–247.
10. ]Cebi, F. and Bay akta , D. (2003), “An integ ated app oach fo supplie selection”, Logistics Info mation Management, Vol. 16 No. 6, p. 395.
11. Dogan, I. and Sahin, U. (2003), “Supplie selection using activity-based costing and fuzzy present-worth techniques”, Logistics Info mation Management, Vol. 16 No. 6, p. 420.
12. Ell am, L.M. (1990), “The supplie selection decision in st ategic pa tne ships”, Inte national Jou nal of Pu chasing and Mate ials Management, Vol. 26 No. 4, pp. 8-14.
13. Ghodyspour, S.H. and O’B ien, C. (1998), “A decision suppo t system fo supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear p og amming”, Inte national Jou nal of P oduction Economics, Vol. 56-57, pp. 199-212.
14. Handfield, R.B. and Nichols, E.L. Jr (1999), Introduction to Supply Chain Management,Prentice-Hall, Pittsburgh, PA.
15. Handfield, R.B., Walton, S.V., Sroufe, R. and Melynyk, S.A. (2002), “Applying envi onmental c ite ia to supplie assessment: a study in the application of the analytical hierarchy process”, Eu opean Jou nal of Operational Research, Vol. 141, pp. 70-87.
 
16. Junyan, W., Ruiqing, Z. & Wansheng, T. (2008), “Fuzzy P og amming Models fo Vendo Selection P oblem in Supply Chain” , TSINGHUA
فازی با اوزان ترکیبی... 66 TOPSIS یک رویکرد
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 17/19, pp106-11.
17. Kahraman, C., Cebeci, U. and Ulukan, Z. (2003), “Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP”, Logistics Info mation Management, Vol. 16 No. 6, p. 382.
18. Ka pak, B., Kumcu, E. and Kasuganti, R.R. (2001), “Pu chasing mate ials in the supply chain: managing a multi-objective task”, Eu opean Jou nal of Purchasing & Supply Management, Vol. 7, pp. 209-16.
19. Kuma , M., V at, P. & Shanka , R. (2006), “A fuzzy p og amming app oach fo vendo selection p oblem in a supply chain”, Int. J. Production Economics, 101, 273-285.
20. Montaze , G.A., Qah i Sa emi, H. & Ramezani, M. (2009), “Design a new mixed expert decision aiding system Fuzzy ELECTERE III method for vendo selection”, Expe t System With Applications, 36, 10837-10847.
21. Nydick, R.L. and Hill, R.P.(1992), “Using the analytic hierarchy process to st uctu e the supplie selection p ocedu e”, Inte national Jou nal of Purchasing&Materials Management, Vol. 28 No. 2, pp. 31-6.
22. Pa k, D. and K ishnan, H.A. (2001), “Supplie selection p actices among small firms in the United States: testing th ee models”, Jou nal of Small Business Management, Vol. 39, pp. 259-71.
23. Shyu , H.J. & Shih, H.S. (2006), “A hyb id MCDM model fo st ategic vendo selection”, Mathematical and Compute Modelling, 44, 749-761.
24. Sucky, E. (2007), “A model fo dynamic st ategic vendo selection”, Computers & Operations Reasearch, 34, 3638-3651.
25. Tam, M.C.Y & Tummala, V.M.R.(2001), "An application of the AHP in vendor selection of a telecommunications system".Omega 29 :171{182.
26. Ve ma, R. and Pullman, M.E. (1998), “An analysis of the supplier selection p ocess”, Inte national Jou nal of Management Science, Vol. 26 No. 6, pp. 739-50.
27. Wadhwa, V. & Ravi Ravind an, A. (2007), “Vendo Selection in outsou cing ”, Compute s & Ope ations Reasea ch, 34, 3725-3737.
28. Wang, T-C & Chen, Y-H, (2008), "Applying fuzzy linguistic preference relations to the improvement of consistency of fuzzy AHP", Information Sciences, 178, 3755–3765.
29. Wang, T-C & Lee, H-D.(2009), "Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights", Expert Systems with Applications, 36, 8980-8985.
30. Webe , C.A., Cu ent, J.R. and Benton, W.C. (1991