کاربرد تجربی متدولوژی دلفی در ارائة نقشة ریسک های استراتژیک در نظام بانکی

حمید رضا فرتوک زاده؛ مهدی الهی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 139-154

چکیده
  بانک، به عنوان مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی مواجه می باشد. در واقع تقابل عواملدرونی  بیرونی و انتظارات ذی نفعان برای حال و آینده بانک های فعال در کشور ریسک هایی را ایجادمی کنند، که برخی از این ریسک ها، پیشران های نوظهوری به نام ریسک های استراتژیک هستند کهدرصورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آن ها موجب ورشکستگی بانک ها خواهند ...  بیشتر