نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بانک، به عنوان مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی مواجه می باشد. در واقع تقابل عوامل
درونی  بیرونی و انتظارات ذی نفعان برای حال و آینده بانک های فعال در کشور ریسک هایی را ایجاد
می کنند، که برخی از این ریسک ها، پیشران های نوظهوری به نام ریسک های استراتژیک هستند که
درصورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آن ها موجب ورشکستگی بانک ها خواهند شد. از مشخصه های
بلوغ بانکی تعریف فرایندهای خاص و یکپارچه ای برای مدیریت ریسک های استراتژیک می باشد. در این
پژوهش باتوجه به ضرورت به کارگیری این رویکرد در صنعت بانکداری، بانک ملت به عنوان بانک
موردنظر انتخاب شده است. هدف از این پژوهش دستیابی به گنجینه های دانشی خبرگان بانکی و کندوکاو
در این معادن برای آشکارسازی و مستند سازی ریسک های استراتژیک با استفاده از متدولوژی دلفی
می باشد. این پژوهش در صدد شناسایی و اولویت بندی ریسک های استراتژیک و ارائة نقشةریسک های
استراتژیک بانک ملت هست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An experimental application of the Delphi method to presentation strategic risks map in Non _Usury Banking

نویسندگان [English]

  • hamid reza fartook zadeh
  • mahdi elahi

چکیده [English]

As the most important institutions, Banks face different risks. As a matter of fact, risk is the results of the internal – external elements and the stakeholder’s expectations of the current and future status of the banks which are active in the country.
Under a poor management some of this risks which forces called strategic risks may cause bankruptcy.
One characteristic of mature banks is the development of a certain integrated processes of risk management .Due to the necessity of applying this approach in banking, we chose the Mellat Bank as a case study in this article.
Our goal in this research was acquiring knowledge of banking experts to reveal and document strategic risks by use of Delphi methodology. This research is up to identify and rank the strategic risks of Mellat Bank and draws the strategic risk map

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic risks
  • strategic risk management
  • usury-free banking
  • strategic risk map
آهنگران، محمداسماعیل، اصول و مبانی برنامه ریزی استراتژیک، مؤسسة فرهنگی انتشاراتی
. زهد، تهران، 1.54
.2 دانایی فرد، حسن، مهدی الوانی و آذر عادل، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:
. رویکردی جامع، صفار اشراقی، چاپ اول، تهران، . 1.5
.3 راعی، رضا و علی سعیدی، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران: انتشارات سمت،
. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، . 1.5
.4 رحمان سرشت، حسین، مدیریت استراتژیک )استراتژیک( در اندیشة نظریه پردازان، تهران
. دانشگاه علامه طباطبایی، . 1.5
.5 علی احمدی، علیرضا و مهدی فتح الله و ایرج تاج الدین، نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک
)رویکردها، پارادایم ها، مکاتب، فرایندها، مدل ها، تکنیک ها و ابزارها(. تولید دانش، تهران،
.
Beasley, Mark S Frigo, Mark., “STRATEGIC RISK MANAGEMENT: CREATING AND PROTECTING VALUE” , Strategic Finance; Vol. 88 Issue 11, 2007.
7. C. W. Holsapple, K. D. Joshi, Knowledge manipulation activities: results of a Delphi study, Information and Management, 2002.
8. Christopher dark, suvir varma, strategic risk management: the news competitive edge, long rang planning, London, 1999
9. Collins, J. and Ruefli, T., “Strategic Risk: An Ordinal Approach,” Management Science, vol. 38, no. 12, 1992.
10. julien Frederick, Rieger lawernce, winning the game of strategic risk management, Bank0security,1998.
11. Gibson, Lay James and Miller, Mark, “A Delphi Model for Planning 'Preemptive' Regional Economic Diversification”, Economic Development Review, 1990.
12. Goch, lynna, Strategic risk management reduces financial un certainty Bests review, oid wick, 2000.
13. Gordon, T.J., “The Delphi Method”, AC/UNU Millennium Project, Futures Research Methodology , edited by Glenn, J.C., 1994.
14. Haubenstock, mike morisano frank, Beyond Loss avoidance to strategic risk management /Banking strategy, chicago ,1997,
15. Miller, K. and Bromiley, P., “Strategic Risk and Corporate Performance: An Analysis of Alternative Risk Measures,” Academy of Management Journal, vol. 13, 1990.
16. N. Dalkey, O. Helmer, An experimental application of the Delphi method to the use of experts, Management Science, 1963.
17. Maassen P.A.M., van Vught, F.A., The Delphi Method: Forecasting Technique and Policy Development Instrument, Beleidsanalyse, 1984.
18. Schmidt R.C., Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques, Decision Sciences, 1997